Fiombonam-bavaka Alahady faha-III man.Trinite : Herinandro 13-18 Jona 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-III man.Trinite Herinandro 13-18 Jona 2016 ”Ny famindrampo mamela heloka”   Fitarihan-kevitra: Satria tsy vitan’ny mpanota ny hanavotra ny tenany, araka ny tenin’i Paoly Apostoly manao hoe: ”Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24, dia maninjitra ny sandriny ny Tompo hisintona azy ho afaka amin’ny vahohon’ny … [Read more…]

Gebetszelle am 3. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 13. bis zum 18. Juni 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 3. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 13. bis zum 18. Juni 2016 * « Die vergebende Barmherzigkeit » Einleitung: Weil der Sünder sich selbst nicht retten kann, wie der Apostel Paulus es beschrieb: ”Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Röm. 7:24, streckt der Herr seine Arme aus, … [Read more…]

Gebetszelle am 2. Sonntag nach Dreifaltigkeit : Die Woche vom 04. bis zum 11. Juni 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 2. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 04. bis zum 11. Juni 2016 * « Die Einladung der Liebe » Einleitung: Die Einladung, wodurch Gott alle Menschen ruft, ist eine der Liebe. Er liebt es zu teilen, damit die Menschen lebendig werden, und sein Ziel ist es, diejenigen zu ehren, … [Read more…]

Communion de prière Dimanche II suivant la Trinité : Semaine du 06 au-11 Juin 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Communion de prière Dimanche II suivant la Trinité Semaine du 06 au-11 Juin 2016 “L’invitation d’amour” * Introduction: C’est à une invitation d’amour que Dieu appelle tout le monde. En effet, Il aime partager pour faire vivre les hommes et son but est d’honorer les gens qu’Il convie … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite : Herinandro 06-11 Jona 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 06-11 Jona 2016 “Ny fanasam-pitiavana” Fitarihan-kevitra: Fanasam-pitiavana ny fanasana izay iantsoan’Andriamaitra ny olona rehetra. Fa tia mizara Izy mba hahavelona ny olona ary mikendry ny hanandratra ny olona izay asainy hiditra ao amin’ny fanjakany be voninahitra sy maharitra mandrakizay. Sambatra ny … [Read more…]

Gebetszelle am 1. Sonntag nach Dreifaltigkeit : Die Woche vom 30 Mai bis zum 04. Juni 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 1. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 30 Mai bis zum 04. Juni 2016 « Erkennt Gott » * Einleitung: Gott verbirgt sich nicht vor uns, sondern gibt sich zu erkennen. Dies geschieht durch die heilige Schrift, die von Ihm eingegeben wurde und unter der Führung des Heiligen Geistes schreiben … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite : Herinandro 30 Mey – 04 Jona 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 30 Mey – 04 Jona 2016 ”Mahalalà an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra : Tsy miafina amintsika Andriamanitra fa manao izay ahafantarantsika Azy. Izany dia amin’ny alalan’ny Soratra Masina izay nampanoratiny tamin’ny alalan’ny tsindrimandrin’ny Fanahy Masina (2 Tim.3:16). Ary dia ny Fanahy Masina rahateo … [Read more…]