Eglise Luthérienne Malagasy

Chant et Evangile Dimanche I Suivant la Trinité 15-20 Jona 2020 « Apprenez la sagesse » Le message: Avoir de la sagesse est pour nous une chose essentielle. Le genre humain l’a toujours cherchée depuis longtemps pour son bonheur; ce, par le moyen de la philosophie, mot grec signifiant ”l’amour de la sagesse” qui est le faitde … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Trinite 15-20 Jona 2020 « Mianara fahendrena” Ny hafatra: Zava-dehibe ho antsika ny manana fahendrena. Nikatsaka io hatry ny ela ny zanak’olombelona mba hahasambatra azy, tamin’ny alalan’ny filôzofia, teny grika midika ho ”ny fitiavana ny fahendrena”, dia ny fahaizana miahy ny fiainana sy ny hahombiazana amin’ny atao. Koa hoy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Trinite 08-13 Jona 2020 « Andriamanitra Trinite” *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra Trinite” , na ny Telo izay Iray, dia ny fanambarana feno an’Andriamanitra, dia ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Fa ny fikasan’Andriamanitra dia isika ”hofenoina fahalalana tsara ny sitrapony amin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin’ny Fanahy” sy ”hitombo amin’ny fahalalana tsara an’Andriamanitra” Kol.1:9,10. Araka izany, … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Mankalaza ny Pentekosta I & II 31 Mey – 06 Jona 2020 « Raiso ny Fanahy Masina » *

Ny hafatra: ”Raiso ny Fanahy Masina hamonjy, hamelona, hampahery, hanorina ny fanjakan’Andriamanitra ho fiainana mandrakizay”. Fa hoy Jesosy: ”Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony… Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’izay mino Azy no nolazainy tamin’izany” Jao.6:38,39. Dingana roa lehibe eo amin’ny fiainan’ny olona no iasan’ny Fanahy Masina: – Ny … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS : FIZARANA FAHA-V.1 : « NY ADIN’ANDRIAMANITRA, ADY MANDRESY »

TENY MIALOHA Andriamanitra Izay nahary izao rehetra izao dia tompon’antoka amin’ny fiahiana izay nohariany, dia ny famelomana azy sy ny fiarovana azy. Ho amin’izany, dia manao ny adiny amin’ny faharatsiana sy ny fahafatesana Izy, ary mivoaka ho Mpandresy amin’izany. Fa voasoratra hoe : « Fa an’i Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, Izao … [Read more…]

Madagassische Lutherische Kirche Lied & Evangelium Am 6ten Sonntag nach Ostern vom 25.-30. Mey 2020 « Gott wirkt Erneuerung” *

Die Botschaft: Unser Leben als Menschen braucht Erneuerung wegen des Werkes der Sünde, “des Stachels des Todes” 1. Kor 15,56. Zu diesem Zweck sagt der Herr: „Siehe, ich mache alles neu!“ Offb 21,5. Denn „Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker“ Jes 60,2, nämlich der Tod, der alle Dinge bedeckt. Dies verursacht Beeinträchtigung und … [Read more…]

Malagasy Lutheran Church Song & Gospel Sixth Sunday after Easter 25th-30th May 2020 « God works renewal” *

The message: Our life as humans needs renewal because of the work of sin, which is “the sting of death” 1 Cor 15:56. To this purpose the Lord says, “I am making everything new!” Rev 21:5. For “darkness covers the earth and thick darkness is over the peoples” Is 60:2, the death that covers all … [Read more…]

Eglise Lutherienne Malagasy Chant & Evangile Dimanche VI suivant Paque 25-30 Mai 2020 « Dieu renouvelle toutes choses.” *

Le Message: Nos vies en tant qu’êtres humains ont besoin de renouvellement à cause de l’oeuvre du péché qui est ”l’aiguillon de la mort” 1 Co.15:56. A cet effet, le Seigneur déclare: ”Voic, je fais toutes choses nouvelles” Ap.21: 5a. En effet, ”Voici, les ténèbres couvrent la terre, Et l’obscurité les peuples” Es.60:2a, ce qui … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-VI manaraka ny Paska 25-30 Mey 2020 « Andriamanitra manavao” *

Ny hafatra: Mila fanavaozana ny fianantsika zanak’olombelona noho ny fiasan’ny ota izay ”fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:56. Ho amin’izany dia hoy ny Tompo: ”Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5. Fa ”ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena ” Isa.60:2., dia ny fahafatesana manarona izao rehetra izao. Fa ny vokany dia fahasimbana sy … [Read more…]