Gebetszelle am 4. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 20. bis zum 25. Juni 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 4. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 20. bis zum 25. Juni 2016 * « Die wohlgefällige Opfergabe » Einleitung: Die Opfergabe, die Gott wohlgefällig ist diejenige, die den Menschen Rettung bringt. Jesus hat sein Leben hingegeben, um die Sünder von der Bindung der Sünde und dem listigen Anschlag des … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-IV man.Trinite Herinandro 20-25 Jona 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-IV man.Trinite Herinandro 20-25 Jona 2016 « Ny fanatitra ankasitrahana » * Fitarihan-kevitra: Ny fanatitra ankasitrahan’Andriamanitra dia izay miasa hahatonga famonjena ny olona. Nahafoy hatramin’ny ainy Jesosy mba hamonjy ny mpanota ho afaka amin’ny fatoran’ny ota sy ny fanangolen’ny devoly. Ary dia voalaza fa nankasitrahan’ny Ray Izy ka nasandrany ho … [Read more…]

Communion de prière Dimanche III suivant la Trinité : Semaine du 13 au 18 Juin 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Communion de prière Dimanche III suivant la Trinité Semaine du 13 au 18 Juin 2016 ”La miséricorde pardonne les péchés” * Introduction : Parce que le pécheur ne peut pas se sauver, selon le mot de l’apôtre Paul qui disait: ”Qui me délivrera du corps de cette mort?… » Ro.7 :24, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-III man.Trinite : Herinandro 13-18 Jona 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-III man.Trinite Herinandro 13-18 Jona 2016 ”Ny famindrampo mamela heloka”   Fitarihan-kevitra: Satria tsy vitan’ny mpanota ny hanavotra ny tenany, araka ny tenin’i Paoly Apostoly manao hoe: ”Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24, dia maninjitra ny sandriny ny Tompo hisintona azy ho afaka amin’ny vahohon’ny … [Read more…]

Gebetszelle am 3. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 13. bis zum 18. Juni 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 3. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 13. bis zum 18. Juni 2016 * « Die vergebende Barmherzigkeit » Einleitung: Weil der Sünder sich selbst nicht retten kann, wie der Apostel Paulus es beschrieb: ”Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Röm. 7:24, streckt der Herr seine Arme aus, … [Read more…]

Gebetszelle am 2. Sonntag nach Dreifaltigkeit : Die Woche vom 04. bis zum 11. Juni 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle am 2. Sonntag nach Dreifaltigkeit Die Woche vom 04. bis zum 11. Juni 2016 * « Die Einladung der Liebe » Einleitung: Die Einladung, wodurch Gott alle Menschen ruft, ist eine der Liebe. Er liebt es zu teilen, damit die Menschen lebendig werden, und sein Ziel ist es, diejenigen zu ehren, … [Read more…]

Communion de prière Dimanche II suivant la Trinité : Semaine du 06 au-11 Juin 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Communion de prière Dimanche II suivant la Trinité Semaine du 06 au-11 Juin 2016 “L’invitation d’amour” * Introduction: C’est à une invitation d’amour que Dieu appelle tout le monde. En effet, Il aime partager pour faire vivre les hommes et son but est d’honorer les gens qu’Il convie … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite : Herinandro 06-11 Jona 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 06-11 Jona 2016 “Ny fanasam-pitiavana” Fitarihan-kevitra: Fanasam-pitiavana ny fanasana izay iantsoan’Andriamaitra ny olona rehetra. Fa tia mizara Izy mba hahavelona ny olona ary mikendry ny hanandratra ny olona izay asainy hiditra ao amin’ny fanjakany be voninahitra sy maharitra mandrakizay. Sambatra ny … [Read more…]