Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento * 21-26 Desambra 2015

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO “Tonga ny Mesia, mifalia «  Fitarihan-kevitra ankapobe: Mifalia fa tonga ny Mesian’Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: « Ary ny anarany hataonao hoe Jesosy; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany » Mat.1:21. Fa hoy ny fanambarana nataon’ny anjely tamin’ireo mpiandry ondry: « Aza matahotra; fa, indro, milaza teny soa mahafaly aminareo … [Read more…]

Communion de prière Dimanche III suivant la Trinité 14-19 Décembre 2015

“Le Messie apporte la rédemption” Introduction: La venue de Dieu a pour but de racheter les siens. Assurément, le Messie est venu, et il Lui a été donné ”le nom de Jésus; c’est Lui qui sauvera son peuple de ses péchés » Mt.1:21. Dieu réalise cette oeuvre de délivrance à l’endroit de tous ceux qui reconnaissent … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento * 14-19 Desambra 2015

“Ny Mesia mitondra fanavotana » Fitarihan-kevitra ankapobe: Ny fahatongavan’Andriamanitra dia ny hanavotra ny olona. Fa tonga tokoa ny Mesia, ary « ny anarany dia atao hoe Jesosy, fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany » Mat.1:21. Tanterahin’Andriamanitra izany azam-panavotana izany amin’izay rehetra mahatsiaro ny fahadisoany ka mibebaka Aminy manao hoe: « Mamindrà fo amiko, Andriamanitra ô, … [Read more…]

Communion de prière Dimanche II de l’Avent * 07-12 Décembre 2015

“Dieu rassemble les siens“ Introduction générale: Le Messie de Dieu est venu afin de rassembler son peuple. Jésus qui n’abandonne pas ses brebisns déclara: “J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento * 07-12 Desambra 2015

“Andriamanitra manangona ny olony “ Fitarihan-kevitra ankapobe: Ny fiavian’ny Mesian’Andriamanitra dia ny hanangonany ny olony. Hoy Jesosy izay tsy mahafoy ny ondriny: « Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry » Jao.10:16. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento 30 Novambra-05 Desambra 2015

“Andriamanitra mamangy ny olony“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Fanekena ambony sady masina indrindra no nataon’Andriamanitra tamin’ny olony, dia ny « faneken’ny fitiavany mandrakizay » izay tsy hahafoizany ny olony ka nitenenany taminy manao hoe: « Mpanompoko hianao, Efa nofidiko ka tsy mba nariako » Isa.41:9. Nataony ho azy ireo ny famangiany, kanefa koa ho an’izao tontolo izao izay tiany hovonjena, mba … [Read more…]

Communion de prière Dimanche I de l’Avent 30 Novembre-05 Décembre 2015

“Dieu visite les siens“ Introduction générale: Dieu a traité avec les siens une alliance des plus élevée et des plus sainte, à savoir “l’alliance de son amour éternel” en vertu duquel Il n’abandonne pas son peuple à qui Il déclare: “Tu es mon serviteur, Je te choisis, et ne te rejette point! » Es.41:9. Il leur … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XXV suivant la Trinité 23-28 Novembre 2015

“Dieu garde son alliance” Introduction: Dieu est un ”Dieu d’alliance”, du fait qu’Il est Fidèle et Juste ((Ap.19:11), et qu’Il garde son alliance et n’aime pas qu’elle soit violée (Jé.11:10). Il fait une véritable alliance avec les siens car Il est Amour et est un Dieu jaloux, Qui a ordonné: ”Tu n’auras pas d’autres dieux … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXV manaraka ny Trinite 23-28 Novambra 2015

“Andriamanitra mihazona ny fanekeny” Fitarihan-kevitra:. Andriamanitra dia « Andriamanitry ny fanekena » satria Mahatoky sy Marina Izy (Apok.19:11) ka mihazona ny fanekeny, ary tsy tia ny fivadihana amin’izany (Jer.11:10)). Anaovany fanekena tokoa ny olony, satria Andriamanitra tia sady saro-piaro Izy, izay nandidy hoe:  » Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany » Eks.20:3. Ho avy Jesosy hamangy ny olona … [Read more…]

« NY FIRAISAN’NY KRISTIANA ARAKA NY IAINAN’NY FIFOHAZANA TOBILEHIBE ANKARAMALAZA AZY »

ISAN’TAONAN’NY FIFOHAZANA FAHA-29 TOBY BETESDA AMBOHIBAO Alarobia 19 Novambra 2015 * LAHATENY-DINIDINIKA D.Rabarihoela Bruno « NY FIRAISAN’NY KRISTIANA ARAKA NY IAINAN’NY FIFOHAZANA TOBILEHIBE ANKARAMALAZA AZY » « NY FIRAISANA KRISTIANA ARAKA IZAY IAINAN’NY ZANAKY NY FIFOHAZANA TOBILEHIBE ANKARA-MALAZA AZY » Dia marihina fa tafiditra ao anatin’ny « Zanaky ny Fifohazana Tobilehibe Ankaramalaza » ny mpino kristiana rehetra izay manaraka ny Fampianarana … [Read more…]