Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska Herinandro 04-09 Avrily 2016 “Ny vavolombelona mandresy” * Fitarihan-kevitra : Ny ”vavolombelona mandresy” dia ny mino izay mahajoro amin’ny finoana, fa ”ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao.5:4b. Ny Tompo no manendry sy mampahery ny mpianany ho … [Read more…]

Die Woche vom 28. März bis zum 02. April 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67Ha Gebetszelle nach dem Ostersonntag Die Woche vom 28. März bis zum 02. April 2016 « Der bewundernswerte Knecht »   Einleitung: Die Ankunft von dem Messia, dem Knecht des ewigen Gottes, kündigte der Prophet Jesaja folgenderweise an: « Denn uns ist ein Kind geboren, … und Er heißt Wunder-Rat » Jesaja 9:5a. Bewunderungswürdig … [Read more…]

Herinandro 28 Marsa – 02 Avrily 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Paska Herinandro 28 Marsa – 02 Avrily 2016 “ Ilay Mpanompo Mahagaga ” Fitarihan-kevitra: Nanambara ny amin’ny fahatongavan’ny Mesia Mpanompon’i Jehovah ny mpaminany Isaia ka nanao hoe: ”Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; … ary ny anarany atao hoe Mahagaga” Isa.9:5a. Ny … [Read more…]

NY HAFATRA SY NY LOVA NAPETRAK’I MAMA HO AN’NY ZANAKA SY NY TARANAKA

Teny mialoha . Iaraha-mahalala ary tsy iadian-kevitra fa tanteraka amin’ny andro ankehitriny ny tenin’ny Apostoly Paoly tamin’i Timoty zanany ara-panahy milaza “fa any am-parany any dia hisy andro mahory” 2 Tim.3 :1. “Fa ny Fanahy milaza marina fa amin’ny andro aoriana dia hihemotra amin’ny finoana ny sasany.. ” 1 Tim.4 :1. Izao tokoa no andro … [Read more…]

Heilige Woche vom 21. bis zum 26. März 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha Gebetszelle nach dem Palmsonntag. Heilige Woche vom 21. bis zum 26. März 2016 « Christus, Passalamm für uns » * Einleitung: Jesus Christus, »Passalamm für uns » (1.Korinther 5:7), in ihm haben wir nämlich die ewige Erlösung, die Befreiung von Sünden und die Vergebung unserer Missetaten (Epheser 1:7). Denn er hat uns … [Read more…]

Worship Communion of Palm Sunday

TOBY 238 – FLM Fanantenana 67Ha Worship Communion of Palm Sunday Holy Week of March 21 to 26, 2016 « Christ, our Passover lamb » * Introduction: Jesus Christ, « Our Passover lamb » (1 Cor.5:7), in whom we have everlasting redemption through deliverance from sin and forgiveness of our transgressions (Eph.1:7). For He has given his body and … [Read more…]