Fananangana ny Sampana Fifohazana eto amin’ny Fiangonana Bethlehema Fanantenana METM Ankazomanga

Fananangana ny Sampana Fifohazana eto amin’ny Fiangonana Bethlehema Fanantenana METM Ankazomanga Teny Fanolorana ny perikopa: Romana toko faha-8:1-39. Mpanolotra: D.Bruno Rabarihoela. * Teny mialoha . Tamin’ny fotoan’andro, dia notendren’i Mama Volahavana Germaine Nenilava mba hisolotena azy sy hitondra ny hafatra avy amin’ny Tompo i Dadatoa Bruno Rabarihoela, mpanolotra izao Teny Fanolorana ny perikopa izao. . … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXIV manaraka ny Trinite 16-21 Novambra 2015

“Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra” Fitarihan-kevitra:. Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra satria Andriamanitra no mampandresy azy. Izany dia amin’ny alalan’ny finoany an’i Jesosy Kristy Zanany izay efa nandresy ny sarotra sy mafy indrindra, dia ny fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana, ary miaraka amin’izany koa ny ota izay fanindronan’ny fahafatesana (1 Kor.15:56). Hoy Jesosy: “Satria velona … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXIII manaraka ny Trinite 09-14 Novambra 2015

« Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra » Fitarihan-kevitra: Ny fanjakana ankasitrahan »Andriamanitra dia izay manatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra, ka mampanjaka ny fahamarinana sy ny fihavanana hahasoa ny mpiara-belona. Jesosy Kristy, Ilay Mpanjaka Mahatoky sy Marina sady Andrian’ny fiadanana no ivony sy foto-piorenany. Hoy Izy: « Fiadanana ho anareo » Jao.20:19,21.   Alatsinainy 09: Ny fanjakana ankasitrahan’Andriamanitra. « Indro, fa araka ny fahamarinana no hanjakan’ny … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XXII suivant la Trinité – Semaine du 02-07 Novembre 2015

“Dieu est le Seigneur”   Introduction générale: Dieu est Souverain, Il rétribue et juge. Il rétribue aux hommes selon leurs oeuvres. Cependant, Il ne veut pas que nous, pécheurs, soyons perdus. Aussi, Il nous justifie en nous rachetant par le pardon de nos péchés et notre sanctification. Cela se réalise pour tous ceux qui prennent … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXII. manaraka ny Trinite * 02-07 Novambra 2015

“Andriamanitra no Tompo“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Andriamanitra no Tompo ka manao famaliana sy mitsara. Ary dia mamaly ny olona araka ny asany Izy.Tsy tia antsika mpanota ho very anefa Izy, koa dia manao fahamarinana ho antsika amin’ny alalan’ny fanavotana antsika, dia ny famelana ny helontsika sy ny fanamasinana antsika. Tanteraka izany ho an’izay rehetra mahatsiaro mibebaka … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXI manaraka ny Trinite 26-31 Oktobra 2015

“Fantaro Andriamanitrao“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Fantaro Andriamanitra sady Andriamanitrao. Ao aminy ny fahatanterahana sy ny fahatsarana rehetra; ary ao Aminy indrindra no misy ny tokim-pamonjena na ho amin’tiy fiainana ity na ho amin’ny ho avy, dia fiainana mandrakizay. Hoy ny Tompo: “Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XXI suivant la Trinité 26-31 Octobre 2015

“Connais Ton Dieu“ Introduction générale: Connais Dieu, ton Dieu. En Lui demeurent la perfection et toutes les qualités; et c’est surtout en Lui que sont les promesses de salut pour cette vie et pour la vie future, à savoir la vie éternelle. Le Seigneur dit: “Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XX suivant la Trinité * 19-26 Octobre 2015

PERICOPE ET INTRODUCTION A LA THEMATIQUE DU JOUR « Cherchez Dieu »   Introduction générale: Ces temps-ci sont véritablement des temps pour chercher le Seigneur, car ce sont des temps difficiles (2 Ti.3:1). Car Il se laisse trouver par ceux qui Le cherchent vraiment. Et en réalité, c’est Lui-même qui cherche tous les hommes pour qu’ils Le … [Read more…]