Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite * 19-26 Oktobra 2015

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO « Mitadiava an’Andriamanitra »   Fitarihan-kevitra ankapobe: Andro itadiavana ny Tompo tokoa izao, satria andro mahory (2 Tim.3:1). Fa manaiky ho hitan’izay mitady Azy tokoa Izy. Ary raha ny marina, dia Izy mihitsy no mitady ny olona rehetra mba hahita Azy. Hoy Jesosy: « Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very » … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XIX suivant la Trinité * Octobre 12 au 17-10-15

PERICOPE & INTRODUCTION A LA THEMATIQUE DU JOUR « Dieu rachète les pécheurs »   Introduction générale: Dieu n’abandonne pas les hommes perdus à leur sort, Il les rachète. Il dit: « Ce que je désire, ce n’est pas que le méchant meure, c’est qu’il change de conduite et qu’il vive » Ez.33:11b. A l’intention de ceux qui ne … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite * Oktobra 12-10-15

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO « Andriamanitra manavotra ny mpanota »   Fitarihan-kevitra ankapobe: Andriamanitra tsy mahafoy ny olona ho very ka manao fanavotana ho azy. Hoy Izy: « Tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy » Ezek.33:11. Ho an’izay tsy mbola mahalala izany planim-panavotan’Andriamanitra izany dia mbola miala nenina … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVIII manaraka ny Trinite * Oktobra 05-10-15

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN‟ANDRO  » Matahora an’Andriamanitra  »   Fitarihan-kevitra ankapobe: « Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahalalana » Oha.1:7a. Izany dia ny fanekena Azy ho Tompo sy ny fankatoavana ny teniny. Manda fiarovana amin’ny andro mahory izany (2 Tim.3), dia ny androm-pihemorana, andron’ny tsy fankatoavan-dalàna sy ny fanaranam-po, kanefa koa andron’ny fitsaran’Andriamanitra (2 Pet.2:3). Toy izany … [Read more…]

Ny teny fikasana momba an’i Madagasikara

D.Rabarihoela Bruno. I/ NY FOTOTRA IORENANA Manana fikasam-panavotana ho an’i Madagasikara ve Andriamanitra ary fanambarana momba izany? Eny. Izany no antony nanomezany teny fikasana ho azy. . Ny atao hoe « teny fikasana » dia tenin’Andriamanitra izay omeny mivantana sy manokana ho fanomezana toky ny amin’ny famonjena izay tiany ho tanterahina sy ny fahasoavana izay tiany omena … [Read more…]

Ny fitondrana sy ny fampiasana ny fahefana

Nosintonina avy amin’ny Boky « Ny asa faminaniana sy ny Fiainam-pirenena ary ny Fifohazam-panahy » nosoratan’i D.Rabarihoela Voalohany.   Satria mikasika ny asa faminaniana sy ny fiainam-pirenena no anton-dresaka, araka izay mety hanazavan’ny tenin’Andriamanitra azy sy araka izay hita tamin’ny alalan’ny Fifohazam-panahy teto Madagasikara, dia tsy ilaozan’izay ho tonga ao an-tsaina avy hatrany ny fanontaniana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite 21-26 Septambra 2015

« Andriamanitra no Tompo« Fitarihan-kevitra: Noho ny tsy fahalalana, dia mora amin’ny olona ny manao ho Andriamanitra izay tsy andriamanitra akory. Na ny zava-boary izany, izay tsy noharian’ny olona toy ny afo, rano, sns., na koa ny zavatra namboarin’ny tanan’olona toy ny sokitra (Eks.20:4), na koa izay ananan’ny olona, toy ny harena, sns (Lio.12:19). Fa Iray … [Read more…]