Communion de prière Dimanche II de l’Avent * 07-12 Décembre 2015

“Dieu rassemble les siens“ Introduction générale: Le Messie de Dieu est venu afin de rassembler son peuple. Jésus qui n’abandonne pas ses brebisns déclara: “J’ai encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cette bergerie; celles-là, il faut que je les amène; elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento * 07-12 Desambra 2015

“Andriamanitra manangona ny olony “ Fitarihan-kevitra ankapobe: Ny fiavian’ny Mesian’Andriamanitra dia ny hanangonany ny olony. Hoy Jesosy izay tsy mahafoy ny ondriny: « Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko; ary ho tonga andiany iray izy, sady iray ihany ny Mpiandry » Jao.10:16. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento 30 Novambra-05 Desambra 2015

“Andriamanitra mamangy ny olony“ Fitarihan-kevitra ankapobe: Fanekena ambony sady masina indrindra no nataon’Andriamanitra tamin’ny olony, dia ny « faneken’ny fitiavany mandrakizay » izay tsy hahafoizany ny olony ka nitenenany taminy manao hoe: « Mpanompoko hianao, Efa nofidiko ka tsy mba nariako » Isa.41:9. Nataony ho azy ireo ny famangiany, kanefa koa ho an’izao tontolo izao izay tiany hovonjena, mba … [Read more…]

Communion de prière Dimanche I de l’Avent 30 Novembre-05 Décembre 2015

“Dieu visite les siens“ Introduction générale: Dieu a traité avec les siens une alliance des plus élevée et des plus sainte, à savoir “l’alliance de son amour éternel” en vertu duquel Il n’abandonne pas son peuple à qui Il déclare: “Tu es mon serviteur, Je te choisis, et ne te rejette point! » Es.41:9. Il leur … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XXV suivant la Trinité 23-28 Novembre 2015

“Dieu garde son alliance” Introduction: Dieu est un ”Dieu d’alliance”, du fait qu’Il est Fidèle et Juste ((Ap.19:11), et qu’Il garde son alliance et n’aime pas qu’elle soit violée (Jé.11:10). Il fait une véritable alliance avec les siens car Il est Amour et est un Dieu jaloux, Qui a ordonné: ”Tu n’auras pas d’autres dieux … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXV manaraka ny Trinite 23-28 Novambra 2015

“Andriamanitra mihazona ny fanekeny” Fitarihan-kevitra:. Andriamanitra dia « Andriamanitry ny fanekena » satria Mahatoky sy Marina Izy (Apok.19:11) ka mihazona ny fanekeny, ary tsy tia ny fivadihana amin’izany (Jer.11:10)). Anaovany fanekena tokoa ny olony, satria Andriamanitra tia sady saro-piaro Izy, izay nandidy hoe:  » Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany » Eks.20:3. Ho avy Jesosy hamangy ny olona … [Read more…]

« NY FIRAISAN’NY KRISTIANA ARAKA NY IAINAN’NY FIFOHAZANA TOBILEHIBE ANKARAMALAZA AZY »

ISAN’TAONAN’NY FIFOHAZANA FAHA-29 TOBY BETESDA AMBOHIBAO Alarobia 19 Novambra 2015 * LAHATENY-DINIDINIKA D.Rabarihoela Bruno « NY FIRAISAN’NY KRISTIANA ARAKA NY IAINAN’NY FIFOHAZANA TOBILEHIBE ANKARAMALAZA AZY » « NY FIRAISANA KRISTIANA ARAKA IZAY IAINAN’NY ZANAKY NY FIFOHAZANA TOBILEHIBE ANKARA-MALAZA AZY » Dia marihina fa tafiditra ao anatin’ny « Zanaky ny Fifohazana Tobilehibe Ankaramalaza » ny mpino kristiana rehetra izay manaraka ny Fampianarana … [Read more…]

Fananangana ny Sampana Fifohazana eto amin’ny Fiangonana Bethlehema Fanantenana METM Ankazomanga

Fananangana ny Sampana Fifohazana eto amin’ny Fiangonana Bethlehema Fanantenana METM Ankazomanga Teny Fanolorana ny perikopa: Romana toko faha-8:1-39. Mpanolotra: D.Bruno Rabarihoela. * Teny mialoha . Tamin’ny fotoan’andro, dia notendren’i Mama Volahavana Germaine Nenilava mba hisolotena azy sy hitondra ny hafatra avy amin’ny Tompo i Dadatoa Bruno Rabarihoela, mpanolotra izao Teny Fanolorana ny perikopa izao. . … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XXIV manaraka ny Trinite 16-21 Novambra 2015

“Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra” Fitarihan-kevitra:. Ny mino mandresy ao amin’Andriamanitra satria Andriamanitra no mampandresy azy. Izany dia amin’ny alalan’ny finoany an’i Jesosy Kristy Zanany izay efa nandresy ny sarotra sy mafy indrindra, dia ny fahafatesana teo amin’ny hazo fijaliana, ary miaraka amin’izany koa ny ota izay fanindronan’ny fahafatesana (1 Kor.15:56). Hoy Jesosy: “Satria velona … [Read more…]