Communion de prière Dimanche XIII suivant la Trinité Semaine du 27 août au 1er septembre 2018 « Observez les commandements de vie »

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche XIII suivant la Trinité Semaine du 27 août au 1er septembre 2018 « Observez les commandements de vie » * Introduction : Pourquoi intimer l’ordre « d’observer les commandements de vie » ? C’est parce qu’actuellement, nous sommes parvenus à des temps de recul, c’est-à-dire des temps de non-respect de … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018 “Tandremo ny didy mahavelona” * Fitarihan-kevitra : Nahoana no hoe” Tandremo ny didy mahavelona”? Satria tojo ny vanim-potoana fihemorana ny andro ankehitriny, dia andron’ny tsy fanarahan-dalàna, dia araka ny fanambaran’i Paoly tamin’i Timoty manao hoe: ”Fa aoka ho fantatrao … [Read more…]

“Andriamanitra manamarina ny mpanota”

”Andriamanitra manamarina ny mpanota” mba tsy hahavery azy, satria ny tsy marina tsy mba manana anjara amin’Andriamanitra ary tsy mba handova ny fanjakany na oviana na oviana. Fa hoy ny Tompo:”Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaimpoana amin’ny loharanon’ny ranon’aina ho an’izay mangetaheta. Izay maharesy no handova izany zavatra … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XII suivant la Trinité Semaine du 20 au 25 août 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche XII suivant la Trinité Semaine du 20 au 25 août 2018 « La lumière arrive » * Introduction : C’est un temps des plus précieux que le moment où « la lumière arrive ». En fait, les enfants d’Israël ont connu autrefois un recul de leur foi ; ainsi, même chez leurs … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018 “Tonga ny Mazava” * Fitarihan-kevitra : Vanim-potoana sarobidy indrindra ny hoe ”Tonga ny Mazava”. Fa tra-pihemorana ara-pinoana ny Isiraely fahizay ka ny mpisorona teo aminy aza dia hita fa tsy ampy fanajana no tsy nisy tahotra an’Andriamanitra (Mal.1:6), ary ny firenena jiosy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 13-18 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 13-18 Aogositra 2018 “Andriamanitra tia fahamarinana” * Fitarihan-kevitra : Andriamanitra tia fahamarinana ary tsy misy fitaka ao Aminy, eny, ”Andriamanitra tsy mandainga” Tit.1:2. Fa voasoratra hoe: ”Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na … [Read more…]

Communion de prière Dimanche IX suivant la Trinité Semaine du 30 Juillet au 04 Août 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche IX suivant la Trinité Semaine du 30 Juillet au 04 Août 2018 « Le croyant fidèle » * Introduction: Le croyant fidèle est une personne agréée de Dieu. C’est un « homme de foi » selon la déclaration du Seigneur disant: « Mon juste vivra par la foi; … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Jolay – 04 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Jolay – 04 Aogositra 2018 “ Ny mpino mahatoky” * Fitarihan-kevitra : Ny mpino mahatoky dia olona ankasitrahan’Andriamanitra. Olon’ny ”finoana izy” araka ny tenin’ny Tompo manao hoe: « Ny oloko marina* dia ho velon’ny finoana; » Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko (Hab. … [Read more…]

Communion’s prayer, 8th Sunday after Trinity Week from 23rd to 28th July 2018

MALAGASY LUTHERAN CHURCH Communion’s prayer, 8th Sunday after Trinity Week from 23rd to 28th July 2018 „The true worshiper“ * Introduction: The meaning of „true worshiper“ is multiple. In plain language, a true worshiper is a person who prays with a sincere and upright heart. This is also the case of those who pray with … [Read more…]

Gebetszelle am 8. Sonntag nach Dreieinigkeit Die Woche vom 23. bis zum 28. Juli 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 8. Sonntag nach Dreieinigkeit Die Woche vom 23. bis zum 28. Juli 2018 « Der wahre Anbeter » * Einleitung: Die Bedeutung des „wahren Anbeters“ ist vielfältig. In einfachen Worten ist ein wahrer Anbeter jemand, der mit aufrichtigem und gerechtem Herzen betet. Das ist auch der Fall desjenigen, der „mit reinem oder … [Read more…]