Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Jona 2018 « Andriamanitra manasa ny mpanota » * Fitarihan-kevitra : Ny ”fanasan’Andriamanitra” dia ny famindrampon’Andriamanitra miantefa amintsika mpanota izay tafasaraka taminy, tsy manankery na voninaihitra, fa feno fahalemena sy tsy fahatanterahana, tsy mahafantatra akory izay antom-pisiantsika na ny lalam-piainana hizorantsika, tsy mahalala an’Andriamanitra Izay nahary … [Read more…]

Gebetszelle am 1. Sonntag nach der Dreieinigkeit Die Woche vom 04. bis zum 09. Juni2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle am 1. Sonntag nach der Dreieinigkeit Die Woche vom 04. bis zum 09. Juni2018 « Die Weisheit nach Gott » * Einleitung:“Die Weisheit nach Gott“: dieses Thema zeigt an, dass es eine Weisheit gibt, die von Gott kommt und Gott gehorcht; und es gibt Weisheit, die nicht von Gott kommt und Gott nicht … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Jona 2018 “Ny fahendrena araka an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: ”Ny fahendrena araka an’Andriamanitra” dia manambara fa misy ny fahendrena avy amin’Andriamanitra sy manaraka an’Andriamanitra; ary misy ny fahendrena tsy avy amin’Andriamanitra sady tsy manaraka an’Andriamanitra. Ny fahendrena araka an’Andriamanitra dia avy any ambony, avy amin’Andriamanitra, … [Read more…]

Gebetszelle, Sonntag der Dreieinigkeit Die Woche vom 28. Mey zum 02. Juni 2018

MADAGASSISCHE LUTHERISCHE KIRCHE Gebetszelle, Sonntag der Dreieinigkeit Die Woche vom 28. Mey zum 02. Juni 2018 “Gott sorgt sich um die Sünder” * Einleitung: Die Grundidee des Themas « Gott sorgt sich um die Sünder” ist, dass Er ihr Leben bewahren will, damit sie nicht sterben und ihre Seelen nicht verloren gehen. Die Sünde scheidet nämlich … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 28 Met – 02 Jona 2018 “ Andriamanitra miahy ny mpanota ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 28 Met – 02 Jona 2018 “ Andriamanitra miahy ny mpanota ” * Fitarihan-kevitra: Ny votoatin-keivtry ny hoe ”Andriamanitra miahy ny mpanota”, dia Izy mitsinjo ny ainy tsy ho faty, ary ny fanahiny tsy ho very. Fa ny ota no efitra mampisaraka ny mpanota amin’Andriamanitra (Isa.59:2), ary izy … [Read more…]

“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”.

“NY FANAHY MASINA TONGA AMINTSIKA”. Hoy Jesosy: “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22. Endrika telo no isehoan’ny asan’ny Fanahy Masina eo amin’izay mandray Azy sy manaiky ny asany: 1- Ny voalohany: ny Fibebahana, dia ny fibebahan’ny mpanota. . Ny hevitra voalohan’ny fibebahana, ary fibebahana marina, dia ny nenina lalina ny amin’ny fahadisoana sy ny fahotana vita … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Pentekosta I & II Herinandro 21-26 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Pentekosta I & II Herinandro 21-26 Mey 2018 “ Ny Fanahy Masina tonga amintsika ” * Fitarihan-kevitra: ”Ny Fanahy Masina tonga amintsika”, fofonain’Andriamanitra nahary izao rehetra izao (Gen.1:1-3), Mpampihavana antsika mpanota amin’Andriamanitra (Rom.8:26), Mpampianatra antsika ny fahamarinana (Jao.16:13), Mpampionona amin’ny fahoriantsika (Jao.14:18), Herin’Andriamanitra atafiny ny mino (Asa.1:8), Fahatanterahan’ny olon’Andriamanitra (1 Tes.5:23). … [Read more…]