« RAVIVEZ LE REVEIL ! »

L’idée de base : le Réveil est vivant, puissant et pérenne quand il se fonde, s’unit et reste attaché au fondement sur lequel Dieu l’a bâti. Aussi, « Portez les regards sur le rocher d’où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d’où vous avez été tirés » (Es.51:1b). Les points traités … [Read more…]

”VELOMY NY FIFOHAZANA !”

Ny foto-kevitra: Velona sy mahery ary maharitra ny Fifohazana rehefa miorina sy miray ary tsy miala amin’ny fototra nanorenan’Andriamanitra azy. Koa “Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo” (Isa.51:1). Ny votoatin-kevitra: Raha ny tantara no zohina, ny fanorenana sy fanatanterahana ny asan’ny Fifohazana teto Madagasikara dia tamin’ny alalan’ireo Raiamandreny izay … [Read more…]

NY FANEHOAMPANOKANANA AN’I MAMA VOLAHAVANA GERMAINE NENILAVA

NY FANORENANA, NY HAFATRA, NY TANTARA NY FANEHOAM-PANOKANANA SY NY FIAINAM-PIRENENA: FAMINTINANA. – Ny Fanehoam-panokanana dia famantarana manondro an’i Jesosy Kristy sy ny asam-panavotana nataony, izay nasehony sy nampahafantariny tamin’ny alalan’ny asa nampanaoviny an’i Mama Volahavana Germaine Nenilava mpanompony. Natsangan’Andriamanitra teto amin’ny firenena izany mba hilazana ny efa nifidianany azy ho tany hanorenany ny fanjakany … [Read more…]

Ny Fifohazana sy tsy Fifohazana

Maro ankehitriny ireo hetsika na hetsiketsika izay mitonona ho « Fifohazana » na « Fifohazam-panahy ».  Manoloana izany dia nampahafantarin’ny Fiangonana sy ireo RAR sy Komity tompon’andraikitry ny Fifohazana fa misy foto-piorenana mazava sady azo antoka ary tsy miova na azo ovàna ny Fifohazana. Ny tiana ambara eto dia misy tokoa mantsy ny atao hoe « Fifohana marina”, na “tena … [Read more…]

“NY LOVA NAPETRAK’IREO RAIAMANDRENIM-PIFOHAZANA”

Fifaliana mandrakariva ho antsika, ry havana, ny ahazoantsika mitafa sy midinika eto indray anio, mikasika ny Fifohazam-panahy sy ny Asan’ny Fifohazana izay nataon’ny Tompo eto amin’ny firenentsika. Koa dia mirary ny fahasoavan’ny Tompo mbola harotsany be dia be amintsika eo am-panarahana ity fandaharana ity. Ho voninahitr’Andramanitra Tompontsika. Hivavaka isika: “Tompo ô; misaotra indrindra anao izahay … [Read more…]

NY FIFOHAZANA

1/ INONA NO ATAO HOE « FIFOHAZANA » ? * Ny foto-piorenana: manaiky sy mitandro ny fiandrianan’i Jesosy Kristy sy ny fahefana fenon’ny Soratra Masina amin’ny fampianarana sy ny fitaizam-panahy ary ny fomba fandaminan-draharaha sy fitantanana ankapobe ny asan’ny Fifohazana. Fototra tokana sy iombonan’ny Tobilehibe Efatra ireo, – Soatanàna, Manolotrony, Ankaramalaza, Farihimena -, na dia misy aza … [Read more…]

NY HAFATRA SY NY LOVA NAPETRAK’I MAMA HO AN’NY ZANAKA SY NY TARANAKA

Teny mialoha . Iaraha-mahalala ary tsy iadian-kevitra fa tanteraka amin’ny andro ankehitriny ny tenin’ny Apostoly Paoly tamin’i Timoty zanany ara-panahy milaza “fa any am-parany any dia hisy andro mahory” 2 Tim.3 :1. “Fa ny Fanahy milaza marina fa amin’ny andro aoriana dia hihemotra amin’ny finoana ny sasany.. ” 1 Tim.4 :1. Izao tokoa no andro … [Read more…]

NY FIANTSOANA-FANIRAHAN’ANDRIAMANITRA NY MPIANDRY

NY FIANTSOANA-FANIRAHAN’ANDRIAMANITRA NY MPIANDRY D.RABARIHOELA BRUNO.   I/ Ny planin’Andriamanitra sy ny fiantsoany – “Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy” Ezek.33:11. – “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy … [Read more…]