NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS : FIZARANA FAHA-V.1 : « NY ADIN’ANDRIAMANITRA, ADY MANDRESY »

TENY MIALOHA Andriamanitra Izay nahary izao rehetra izao dia tompon’antoka amin’ny fiahiana izay nohariany, dia ny famelomana azy sy ny fiarovana azy. Ho amin’izany, dia manao ny adiny amin’ny faharatsiana sy ny fahafatesana Izy, ary mivoaka ho Mpandresy amin’izany. Fa voasoratra hoe : « Fa an’i Jehovah ny tany sy izay rehetra ao aminy, Izao … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONA VIRUS V NY HERIN’NY VAVAKA : « NY FIASAN’NY VAVAKA »

* NY FAMPAHEREZANA Vanim-potoana itadiavana an’Andriamanitra tokoa izao, koa mitadiava Azy fa manaiky ho hitan’izay mitady Azy Izy. Eny, «Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy. Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy » Isa.55 :6.Dia matokia sy mahereza fa hoy Jesosy : « Izay manatona Ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy » Jao.6 :37b. … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA FAHA-IV : NY HERIN’NY VAVAKA.

TENY MIALOHA . Efa voalazantsika tamin’ny famelabelarana natao tany am-boalohany ny amin’ny herin’ny Tenin’Andiamanitra izay mandresy ny rofy sy ny aretina rehetra. Fa tamin’ny fotoan’andro dia nositranin’i Jesosy tamin’ny alalan’ny teniny ihany ny rafozam-bavin’i Petera Apostoly izay voan’ny tazo mahery, izany hoe « tazo mahafaty » toy ny voka-dratsin’ny coronavirus ankehitriny (Lio.4 :38-39). . Anio … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA III : NY FANDRESEN’I KRISTY

KRISTY MANDRESY NY ARETINA SY NY FAHAFATESANA « Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao? Ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao? » 1 Kor.15:55 I/ NY FOTO-KEVITRA : KRISTY MPANDRESY MANDRAKIZAY. Teny vavolombelon’i Mama Nenilava: “Hatramin’izay namohazan’i Jesosy ahy, dia tsy mbola nahita Azy resy aho“. Teny fototra: Hoy ny fanambaran’i Jesosy Kristy: « Efa nomena … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA II : NY FANDRESEN’NY FINOANA

/ TSIAHY NY FIZARANA I : NY FIAVIAN’NY ARETINA SY NY FAHAFATESANA. – Vokatry ny ota : fa ny ota no mahatonga ny fahalovana (Gal.6 :8) sy ny fahatesana (1 Kor.15 :56). – Asan’ny devoly : tsimok’aretina noforonin’ny «sain-dalin’i Satana» (Apok.2 :24) mitarika valan’aretina maneran-tany (pandémie). Ny marina dia izy fitaovana entina iadiavana (bio-terrorisme, guerre … [Read more…]

NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA I : NY FANDRESEN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

/ Nahoana no hoe « mandresy ny tenin’Andriamanitra » ? Satria ny Baiboly na Soratra Masina dia herin’Andriamanitra sy fahefany amin’ny zavatra rehetra. Zavatra telo lehibe no reseny : . Ny fampihorohoroana vokatry ny tahotra ny fahafatesana : fahasahiranan-tsaina (stress), tebiteby (angoisse), fiakaran’ny tosi-drà, tsy fitokisana, fanaonao foana, sns. (Heb.2 :15). . Ny fanahy ratsy … [Read more…]

INONA NO ILAIN’NY FIRENENA ?

Inona no ilain’ny firenena mba hampiadana azy sy hahasambatra azy? Dia ny mba hitsahatra ny fahoriany sy ny fanaintainany ary ny fangaihaizany noho ny fahantrany, ary izy hijoro ho firenena manan-jo aman-kasina, tsy ho resy tondro-maso eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena manerantany. Inona tokoa no ilain’ny firenena ho amin’izany? Tahirim-bolamena be izay hiantoka ny tanjaky ny … [Read more…]

ATSANGANO NY FIRENENA

  Tsy misy fananganana raha tsy misy fanasitranana. Tsy afaka mitsangana ny firenena, tsy afaka mijoro, tsy afaka mandeha, raha tsy efa sitrana izy aloha. Fa maro ny aretiny, be ny ratrany, ary mbola mandindona azy ny aloky ny fahafatesana. Mazava ny baiko omen’ny Tompo: “Sitrano ny marary, Atsangano ny maty” Mat.10:8. Ilain’ny firenena ny … [Read more…]

MANAOVA NY MARINA

  “Izay marina, aoka mbola hanao ny marina ihany izy” Apok.22:11. Sasin-teny: noho ny tsy fahalalana, dia heverin’ny olona sasany ho fahadalana ny manao ny marina. Ny andinin-tSoratra Masina voatondro kosa dia mamporisika antsika hanao ny marina. / Inona no marina? Dia izay tsy misy lainga na fitaka na hafetsena, izay tsy tia kolikoly na … [Read more…]