Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Septambra 2018 “Andriamanitra manafaka”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Septambra 2018 “Andriamanitra manafaka” * Fitarihan-kevitra: Maro ny zioga mety mamatotra antsika olombelona. Ao ny fiainam-panahy tsy lavorary (ohatra, ny fo tsy mahalala mibebaka, ny mitebiteby lava tsy mety mino), ny toe-po (mankahala sy mialona ny namana, tia mamaly ratsy ny ratsy), ny fahazaran-dratsy … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XVI suivant la Trinité Semaine du 17 au 22 septembre 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche XVI suivant la Trinité Semaine du 17 au 22 septembre 2018 « Dieu donne la vie » * Introduction: « Dieu donne la vie ». Tel est le thème principal que recèle, dès le commencement, l’oeuvre de création que Dieu a faite, selon qu’il est écrit :  « Au commencement, Dieu créa … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Septambra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Septambra 2018 “Andriamanitra manome fiainana” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra manome fiainana”. Izany no foto-kevi-dehibe fonosin’ny asa fahariana izay nataon’Andriamanitra hatramin’ny voalohany, raha voasoratra hoe: ”Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary haizina no … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018 “Tandremo ny didy mahavelona” * Fitarihan-kevitra : Nahoana no hoe” Tandremo ny didy mahavelona”? Satria tojo ny vanim-potoana fihemorana ny andro ankehitriny, dia andron’ny tsy fanarahan-dalàna, dia araka ny fanambaran’i Paoly tamin’i Timoty manao hoe: ”Fa aoka ho fantatrao … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018 “Tonga ny Mazava” * Fitarihan-kevitra : Vanim-potoana sarobidy indrindra ny hoe ”Tonga ny Mazava”. Fa tra-pihemorana ara-pinoana ny Isiraely fahizay ka ny mpisorona teo aminy aza dia hita fa tsy ampy fanajana no tsy nisy tahotra an’Andriamanitra (Mal.1:6), ary ny firenena jiosy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 13-18 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 13-18 Aogositra 2018 “Andriamanitra tia fahamarinana” * Fitarihan-kevitra : Andriamanitra tia fahamarinana ary tsy misy fitaka ao Aminy, eny, ”Andriamanitra tsy mandainga” Tit.1:2. Fa voasoratra hoe: ”Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Jolay – 04 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Jolay – 04 Aogositra 2018 “ Ny mpino mahatoky” * Fitarihan-kevitra : Ny mpino mahatoky dia olona ankasitrahan’Andriamanitra. Olon’ny ”finoana izy” araka ny tenin’ny Tompo manao hoe: « Ny oloko marina* dia ho velon’ny finoana; » Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko (Hab. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VIII manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VIII manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Jolay 2018 “Ny mpivavaka marina” * Fitarihan-kevitra : Tsy vitsy, na tokana, ny hevitry ny hoe ”mpivavaka marina”. Amin’ny teny tsotra, ny mpivavaka marina dia ny olona izay mivavaka amin’ny fo mahitsy sy marina. Dia toy izany koa izay mivavaka amin”ny ”fo madio”, na … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VII manaraka ny Trinite Herinandro 16-21 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VII manaraka ny Trinite Herinandro 16-21 Jolay 2018 “Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pitahiana” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe: ”Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pitahiana” dia midika fa eo amin’izay itoeran’ny Tompo no andidiany fitahiana sy fiadanana, dia fahasambarana ho an’izay rehetra mino Azy. Tsy mba misy aloky ny fikotranana na fiahiahiana loza na tsy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Trinite Herinandro 09-14 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Trinite Herinandro 09-14 Jolay 2018 “Andriamanitra manamarina ny mpanota” * Fitarihan-kevitra ”Andriamanitra manamarina ny mpanota”, fa ny tsy marina tsy mba manana anjara amin’Andriamanitra ary tsy mba handova ny fanjakany na oviana na oviana. Fa hoy ny Tompo:”Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. … [Read more…]