Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VII mialoha ny Paska 24-29 Febroary 2020 « Andriamanitra mampahery ny olony »

Ny hafatra: ”Andriamanitra mampahery ny olony” dia Izy mampandresy azy amin’ny adiny. Endriky ny fiahian’Andriamanitra ny olony ny mampahery azy amin’ny adiny, ka tsy amelany azy ho menatra na hangaihay (1 Pet.2:6). Fa maro ny ady atrehany: ny fahasarotana ara-piainana sy ny fahasahiranana samihafa, ny faharatsiana sy ny tsy fahamarinana, ny ady amin’ny devoly sy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VIII mialoha ny Paska 17-22 Febroary 2020 « Matokia izay lazain’ny tenin’Andriamanitra » *

Ny hafatra: Matokia izay lazain’ny tenin’Andriamanitra. Fa toky tsy mamitaka ny tenin’ Andriamanitra satria velona sy mahery izy (Heb.4 :12) ka mahatanteraka izay lazainy. Vavolombelona maro no nanamarina izany, ary ny voalohany sady lehibe indrindra amin’izany dia Andriamanitra mihitsy amin’ny alalan’ny Jesosy Kristy Zanany izay « Teny tonga nofo ka nonina tamintsika » Jao.1:14a. Miaraka … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IX alohan’ny Paska 10-15 Febroary 2020 « Andriamanitra manorina ny fanjakany » *

Ny hafatra : Satria rava noho ny fahotan’ny razamben’ny taranaky ny olombelona ny fiadanana tao Edena, vokatry ny nandavany ny tenin’Andriamanitra (Gen.3:6), dia naniraka an’i Jesosy Kristy Zanany ny Ray mba hanao fanavotana ny mpanota sy fampihavanana azy Aminy indray, ary hanangana azy ho zanaka mandova ny fanjakany ho fiainana mandrakizay (Rom.8:17). Tonga tokoa Jesosy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Epifania 03-08 Febroary 2020 “Andriamanitra miseho, miahy ny olony” *

Ny hafatra: Andriamanitra miahy ny olony satria tia ka tsy mahafoy azy ho very. Fa voasoratra hoe: ”Toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Koa dia tonga tetỳ an-tany tokoa Jesosy Kristy Zanaka mba hahatanteraka ny iraka lehibe … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Epifania 27 Janoary – 01 Febroary 2020 “Andriamanitra miseho amin’ny Teniny” *

Ny hafatra: Andriamanitra miseho amin’ny alalan’ny teniny, ary mampitondra izany ny mpanompony izay irahiny mba hinoana Azy. Fa Teny Fahamarinana ny tenin’Andriamanitra araka ny voasoratra hoe: ”Fa na firy na firy ny teny fikasan’Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra” 2 Kor.1:20. Feno dia feno ny asan’ny Tenin’Andriamanitra, … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Epifania 20-25 Janoary 2020 “ Miseho ny Mpaminanin’i Jehovah ” *

Ny hafatra: Miseho amin’ny olona ny Mpaminanin’i Jehovah, dia ny Mesia, mba hitondra ny hafatr’Andriamanitra sy haneho ny voninahiny indrindra. Izany dia filazana izay manambara an’i Jesosy Kristy Tompo, araka ny tenin’i Jaona Apostoly ny Aminy manao hoe: “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara EPIFANIA 06 – 11 Janoary 2020 “ Misandratra ny tenin’Andriamanitra ” *

Hafatry ny Lohateny: Epifania: Andriamanitra miseho amin’ny olona. Izany dia amin’ny alalan’ny fanandratany ny tenin’Andriamanitra, izay fototra anorenan’Andriamanitra ny fanjakany sy fanomezany ny didy sy fitsipika hifehy ny olona hanao ny sitrapon’Andriamanitra ety an-tany tahaka ny any andanitra (Mat.6:10). Tonga sy miseho tokoa ny Tompo, ka hoy indrindra Jaona Apostoly: ”Ary ny Teny dia tonga … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady manaraka ny Noely 30 Desambra 2019 – 04 Janoary 2020 “ Tonga ny Mesia, fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany ” *

Hafatry ny Lohateny: Tonga ny Mesia! Tsy Andriamanitra antsoina intsony, na Mpamonjy mbola ho tadiavina, fa Andriamanitra sy Mpamonjy tonga hitady sy hamonjy ny very (Lio.19:10), satria Mpiandry Tsara vonona ny hanolotra ny ainy hamonjy ny ondriny Izy (Jao.10:11). Marina indrindra fa ny Anarany atao hoe: ”Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay Andrian’ny fiadanana” Isa.9:5b. … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV amin’ny Advento 23-28 Desambra 2019 “Tonga ny Mesia, miposaka ny Mazava”

Hafatry ny Lohateny: Tonga ny Mesia, miposaka ny Mazava, dia ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao, izay efa niandry ela ny fahatongavany.  Fa tanteraka ny teny faminaniana voasoratra hoe: ”Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan’ny mazava” Isa.9:1. Ary ho an’izay rehetra niandry … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III amin’ny Advento 16-21 Desambra 2019 “Ny fiavian’ny Mesia, fampiononana ny olony” *

Hafatry ny Lohateny: Nangidy indrindra ny fahoriana nihatra tamin’ny Zanak’Isiraely raha nivadika tamin’Andriamanitra izy ka niharan’ny famaizany, dia ny nambaboan’ny Asyriana azy sy nanaovana azy sesitany tany Babylona; ka ny jentilisa no nanao azy araka ny sitrapony toy ny firenena very zo sy tsy manankasina mihitsy. Fa noho ny maha-firenena voafidy sy vita fanekena tamin’Andriamanitra … [Read more…]