Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVII manaraka ny Trinite, 26 Septambra – 02 Oktobra 2021 “Manafaka Andriamanitra” *

Ny hafatra: Nahoana no hoe “Manafaka Andriamanitra?”. Satria maro ny zioga mety mamatotra antsika olombelona. Ao ny fiainam-panahy tsy lavorary (ohatra: ny fo tsy mahalala mibebaka, ny mitebiteby lava tsy mety mino), ao ny toe-po ratsy (mankahala sy mialona ny namana, tia mamaly ratsy ny ratsy), ao ny fahazaran-dratsy (mandainga, mangalatra, manompo fieremana – fitiavana … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVI manaraka ny Trinite, 19-25 Septambra 2021 “Andriamanitra no manome fiainana” *

Ny hafatra: “Andriamanitra no manome fiainana”. Izany no foto-kevi-dehibe fonosin’ny asa fahariana izay ataon’Andriamanitra hatramin’ny voalohany, raha voasoratra hoe: “Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary haizina no tambonin’ny lalina. Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia mazava; dia … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XV manaraka ny Trinite, 12-18 Septambra 2021 “Miharia ny tena harena” *

Ny hafatra: Ny hoe “Miharia ny tena harena” dia manambara fa tsy tokana ny harena izay mety ho katsahintsika olombelona, ary hifikiran’ny fontsika. Fa marina indrindra ny tenin’i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: “Fa izay itoeran’ny harenao, dia ho any koa ny fonao” Mat.6:21. Dia misafidy ny olona ny amin’ny harena izay katsahiny sy ifikiran’ny … [Read more…]

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Hira sy Filazantsara Alahady XIV manaraka ny Trinite, 05 – 11 Septambra 2021 “Afaha amin’ny fanamarinan-tena” *

Fitarihan-kevitra: Tsy izay manamarin-tena no marina, fa izay hamarinina. Hoy Jesosy: “Raha Izaho no manambara ny tenako, dia tsy marina ny fanambarako” Jao.5:31. Tsy mahamarina ny olona ny fanamarinan-tena, fa mahameloka azy eo imason’Andriamanitra, ary sakana tsy hidirany ao amin’ny fanjakan’ny lanitra, izany hoe mahavery azy. Ny ilaina dia ny fanamarinan’Andriamanitra araka ny voasoratra hoe: … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIII manaraka ny Trinite, 29 Aogositra – 04 Septambra 2021 “Mahavelona ny fitandremana ny didin’Andriamanitra” *

Ny hafatra: Nahoana no lazaina fa “Mahavelona ny f itandremana ny didin’Andriamanitra”? Satria fotoam-pihemorana ny vanin’andro ankehitriny, dia andron’ny tsy fanarahan-dalàna, araka ny fanambaran’i Paoly tamin’i Timoty zanany manao hoe: “Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XII manaraka ny Trinite, 22-28 Aogositra 2021 “Miposaka ny mazava” *

Ny hafatra: Vanim-potoana sarobidy indrindra no tondroin’ny hoe “Miposaka ny Mazava”. Fa tra-pihemorana ara-pinoana ny Isiraely fahizay ka ny mpisorona teo aminy aza dia hita fa tsy ampy fanajana no tsy nisy tahotra an’Andriamanitra (Mal.1:6), ary ny firenena jiosy dia nanome tsiny sy nimonomonona tamin’Andriamanitra ka nanao hoe: “Izay rehetra manao ratsy dia tsara eo … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XI manaraka ny Trinite, 15-21 Aogositra 2021 “Fahamarinana Andriamanitra” *

Ny hafatra: Andriamanitra dia fahamarinana satria tsy misy fitaka ao Aminy, eny, “Andriamanitra tsy mandainga” (Tit.1:2.) Fa voasoratra hoe: “Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Ary tsy tia lainga Izy ka dia hoy ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady X manaraka ny Trinite, 08-14 Aogositra 2021 “Jesosy Kristy, làlan’Andriamanitra mahavelona” *

Ny hafatra: Hoy ny Soratra Masina: “Misy làlana ataon’ny olona ho mahitsy, kanjo làlana mivarina any amin’ny fahafatesana no iafarany” Oha.14:12. Amin’izany dia miasa mafy tokoa Satana hamitaka ny olona mba ho very tahaka azy, ary “[…] raha azo atao, na dia ny olom-boafidy aza dia hofitahiny” Mat.24:24. Ny very dia izay tafasaraka amin’Andriamanitra Mpahary … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IX manaraka ny Trinite, 01-07 Aogositra 2021 “Ny mpino, olona mahatoky” *

Ny hafatra: Ny mpino mahatoky dia olona ankasitrahan’Andriamanitra satria azony itokisana. Olona maharitra amin’ny finoany izy, araka ny tenin’ny Tompo manao hoe: “Ny oloko marina, dia ho velon’ny finoana; fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko – Hab.2:3-4” Heb.10:38. Araka izany, dia mandeha amin’ny finoana tokoa ny mpino mahatoky, fa tsy amin’ny fahitana … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VIII manaraka ny Trinite, 25-31 Jolay 2021 “Ny mpivavaka marina”

Ny hafatra: Tsy vitsy, na tokana, ny hevitry ny hoe “mpivavaka marina”. Amin’ny teny tsotra, ny mpivavaka marina dia ny olona izay mivavaka amin’ny fo mahitsy sy marina. Dia toy izany koa izay mivavaka amin’ny “fo madio”, na koa ny “fo voadio” satria fo mibebaka ka hamarinin’Andriamanitra, tahaka ilay mpamory hetra niteha-tratra nanao hoe: “Andriamanitra … [Read more…]