Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016 “Matokia fa ho avy ny Mesia !” Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no hiandrandrana ny fiavian’ny Mesia Mpamonjy izao tontolo izao. Fa “ny finoana no fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita” Heb.11:1. Ary satria ny mino tsy mandeha amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016 “ Miomàna handray ny Mesia Mpanjaka ” Fitarihan-kevitra: Mpanjaka sady Mpamonjy ny Mesia ka mendrika ny hotolorana ny haja sy ny voninahitra, ary ny fitokisana sy ny fankatoavana Azy feno. Hoy ny fanambaran’ny mpaminany Isaia ny Aminy:: ”Fa Zaza no teraka … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 28 Novambra – 03 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 28 Novambra – 03 Desambra 2016 “ Ho avy ny Mesia ” * Fitarihan-kevitra: Hoy avy ny Mesia, dia Ilay voahosotr’Andriamanitra hamonjy an’izao tontolo izao. Zava-dehibe andrandraina tokoa ny fahatongavan’ny Mesia, fa famonjena feno no entiny mba hahatanteraka ny tenin’i Isaia mpaminany ny amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXVI manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Novambra 2016

  FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXVI manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Novambra 2016 “ Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony ” * Fitarihan–kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony” dia antoka lehibe ho amin’ny famonjena sy ny fitahian’Andriamanitra mandrakizay. Fa tanin’ady no mbola itoerantsika araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”Aty amin’izao tontolo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXV manaraka ny Trinite Herinandro 14-19 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXV manaraka ny Trinite Herinandro 14-19 Novambra 2016 « Andriamanitra tsy mahafoy ny olony  » * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, satria fitiavana mandrakizay no nitiavany azy (Jer.31:3). Mba hampitoetra ny firaisan’ny olony Aminy dia manao fanekena aminy Izy ka manao hoe: ”Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXIV manaraka ny Trinite Herinandro 07-12 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXIV manaraka ny Trinite Herinandro 07-12 Novambra 2016 “Ny tokim-panavotana” * Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe ho antsika olona mpanota ny manana ny ”tokim-panavotana”. Io no antoka ny amin’ny fahafahana sy fiarovana amin’izay rehetra mety maningotra sy manohintohina ny aintsika: loza, tsy fisiana, antom-pahavoazana samihafa amin’izao fiainana izao. Fa ny lehibe … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Fetin’ny Filazantsara Herinandro 31 Oktobra – 05 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Fetin’ny Filazantsara Herinandro 31 Oktobra – 05 Novambra 2016 “ Minoa ny Filazantsara ” * Fitarihan-kevitra: Ankalazaina ny Fetin’ny Filazantsara, dia Andriamanitra tonga eo amin’ny olona araka ny voasoratra hoe: ”Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika” Jao.1:14a. Fa amin’ny alalan’ny teniny no amangian’Andriamanitra ny olona, dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Oktobra 2016 “ Mahatoky Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Ny perikopa velarina amintsika ho amin’ity herinanadro ity dia fananterana ny perikopa izay nivoaka tamin’ny herinandro lasa manao hoe ”Andriamanitra, toky ho an’ny olony”. Toky ho an’ny olony tokoa Izy satria Mahatoky. Fa na … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Oktobra 2016 “Andriamanitra, toky ho an’ny olony” Fitarihan-kevitra : Mila toky tokoa isika olombelona noho ny fahalementsika manoloana ny adim-piainana samihafa: ny hoavy tsy fantatsika, ny fahavalo manesy antsika, ny fahafatesana tsy haintsika hiodivirana. Fa « ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XX manaraka ny Trinite Herinandro 10-15 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XX manaraka ny Trinite Herinandro 10-15 Oktobra 2016 “Andriamanitra mitady ny olona” * Fitarihan-kevitra: Lehibe tsy takatry ny saina ny fitiavan’Andriamanitra ny olombelona. Fa raha vao namorona azy Izy dia niteny nanao hoe: ”Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika” Gen.1:26, dia izy mitafy ny … [Read more…]