Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIX manaraka ny Trinite Herinandro 03 – 08 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIX manaraka ny Trinite Herinandro 03 – 08 Oktobra 2016 “ Andriamanitra mamela heloka ” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia mamela heloka mba tsy hahavery ny mpanota. Koa raha ny ota no efitra mampisaraka antsika Aminy (Isa.59:2), dia ny famelan-keloka kosa no entiny handrava izany ka hampihavanany indray antsika … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 26 Septambra – 01 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 26 Septambra – 01 Oktobra 2016 “ Velona amin’ny fitiavana ” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Velona amin’ny fitiavana” dia milaza fa fiainan’ny mino sady anton’ny ahavelomany ny fitiavana satria Andriamanitra Izay inoany sy ivelomany dia Fitiavana (1 Jao.4:16). Hoy Jaona Apostoly: ”Tsy mba … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVII manaraka ny Trinite Herinandro 19-24 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVII manaraka ny Trinite Herinandro 19-24 Septambra 2016 “Andriamanitra manome rariny ny olony” * Fitarihan-kevitra: Na dia mety ho mafy aza ny fitsapana sy fahoriana iaretan’ny olon’Andriamanitra noho ny fahamarinana, Andriamanitra dia tia rariny ka manome rariny ny olony, dia izay rehetra mandeha amin’ny lalan’Andriamanitra sy manao ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVI manaraka ny Trinite Herinandro 12-17 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XVI manaraka ny Trinite Herinandro 12-17 Septambra 2016 “ Masina Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Masina Andriamanitra, eny, Masina indrindra araka ny fanambaran’ireo anjely izay nanotrona Azy ka nanandratra ny feony nanao hoe: ”Masina, masina, masina Jehovah, Tompon’ny maro; Henika ny voninahiny ny tany rehetra” Isa.6:3. Ny hafatra entin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XV manaraka ny Trinite Herinandro 05-10 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XV manaraka ny Trinite Herinandro 05-10 Septambra 2016 “Sambatra ny mitia ” * Fitarihan-kevitra: ”Ny fitiavana no lehibe indrindra”hoy ny Soratra Masina (1 Kor.13:13). Teny manondro an’Andriamanitra Fitiavana izany (1 Jao.4:16), ary koa teny mitaona antsika hanana ny fitiavan’Andriamanitra ka hizara izanyho an’ny namantsika (Lev.19:18)  mba hitondra famelombelomana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIV manaraka ny Trinite Herinandro 29 Aogositra – 03 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIV manaraka ny Trinite Herinandro 29 Aogositra – 03 Septambra 2016 “ Velona ho an’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra : Ny antom-pahaveloman’ny mino dia ny ho ”velona ho an’Andriamanitra”. Izany no manome dikany sy lanjany ny fiainany ary manoritra ny lalan-kalehany sy ny zavatra rehetra ataony. Tanteraka aminy ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIII manaraka ny Trinite Herinandro 22-27 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIII manaraka ny Trinite Herinandro 22-27 Aogositra 2016 “ Velona ny tenin’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra : ”Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12a, ka mamelona izay mandray sy mitandrina azy. Teny mahatoky sy marina izy ka tokony ho raisina amin’ny fankasitrahana rehetra (1 Tim.1:15). Ny fankasitrahana azy dia ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XII manaraka ny Trinite Herinandro 15-20 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XII manaraka ny Trinite Herinandro 15-20 Aogositra 2016 “Tsara ny asan’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra : Tsara ny asan’Andriamanitra, dia asa maneho ny voninahiny indrindra. Fa voasoratra hoe: ”Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31. Koa na dia maro tsy tambo isaina aza ny asany, dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XI man.Trinite Herinandro 08-13 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XI man.Trinite Herinandro 08-13 Aogositra 2016 “Andriamanitra manamarina nymeloka ” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manamarina ny meloka, dia isika mpanota izay meloka noho ny fahadisoantsika, ary mendrika ny hohelohinanoho ny fahotantsika. Mahagaga indrindra kosa anefa ny famindrampon’Andriamanitra, fa ”fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8, dia Izy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-X man.Trinite Herinandro 01-05 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-X man.Trinite Herinandro 01-05 Aogositra 2016 “Andriamanitra mitahy” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra mitahy”, ka hoy ny mpanao Salamo: ”Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany » Sal.33:12 . Ny fahatanterahan’ny fahasambarana ho antsika olombelona dia ny fanomezany an’i Jesosy Kristy Zanany, … [Read more…]