Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017 ”Epifania, Taom-baovaon’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Epifania, Taom-baovan’Andriamanira, satria ny fisehoan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Mesia, na Epifania, dia ny hitondra fanavaozana ho famonjena. Izany dia araka ny teny faminaniana izay nampilazaina an’Isaia mpaminany ny amin’ny Mpanompon’i Jehovah manao hoe: ”Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016 « Miatrika ny Taona Vaovao » Fitarihan-kevitra: Maro ny faniriantsika olombelona ho amin’ny Taona Vaovao. Izany dia azo fehezina amin’ny hoe ”fahasoavana, fitahiana, fahombiazana, fahasalamana”. Te-hahazo andro lava iainana va hianao? Hoy ny tenin’Andriamanitra: « Fa na iza na iza maniry fiainana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010 * « TONGA NY MESIA, MIPOSAKA NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA » Fitarihan-kevitra: Hoy ny Soratra Masina: ”Ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena” Isa.60:2a. Tanteraka ara-bakiteny amin”ny tanintsika sy ny firenentsika, indrisy, izany teny izany. Saingy tsy resin’izany kosa … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016 “Matokia fa ho avy ny Mesia !” Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no hiandrandrana ny fiavian’ny Mesia Mpamonjy izao tontolo izao. Fa “ny finoana no fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita” Heb.11:1. Ary satria ny mino tsy mandeha amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016 “ Miomàna handray ny Mesia Mpanjaka ” Fitarihan-kevitra: Mpanjaka sady Mpamonjy ny Mesia ka mendrika ny hotolorana ny haja sy ny voninahitra, ary ny fitokisana sy ny fankatoavana Azy feno. Hoy ny fanambaran’ny mpaminany Isaia ny Aminy:: ”Fa Zaza no teraka … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 28 Novambra – 03 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 28 Novambra – 03 Desambra 2016 “ Ho avy ny Mesia ” * Fitarihan-kevitra: Hoy avy ny Mesia, dia Ilay voahosotr’Andriamanitra hamonjy an’izao tontolo izao. Zava-dehibe andrandraina tokoa ny fahatongavan’ny Mesia, fa famonjena feno no entiny mba hahatanteraka ny tenin’i Isaia mpaminany ny amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXVI manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Novambra 2016

  FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXVI manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Novambra 2016 “ Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony ” * Fitarihan–kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony” dia antoka lehibe ho amin’ny famonjena sy ny fitahian’Andriamanitra mandrakizay. Fa tanin’ady no mbola itoerantsika araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”Aty amin’izao tontolo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXV manaraka ny Trinite Herinandro 14-19 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXV manaraka ny Trinite Herinandro 14-19 Novambra 2016 « Andriamanitra tsy mahafoy ny olony  » * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, satria fitiavana mandrakizay no nitiavany azy (Jer.31:3). Mba hampitoetra ny firaisan’ny olony Aminy dia manao fanekena aminy Izy ka manao hoe: ”Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXIV manaraka ny Trinite Herinandro 07-12 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXIV manaraka ny Trinite Herinandro 07-12 Novambra 2016 “Ny tokim-panavotana” * Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe ho antsika olona mpanota ny manana ny ”tokim-panavotana”. Io no antoka ny amin’ny fahafahana sy fiarovana amin’izay rehetra mety maningotra sy manohintohina ny aintsika: loza, tsy fisiana, antom-pahavoazana samihafa amin’izao fiainana izao. Fa ny lehibe … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Fetin’ny Filazantsara Herinandro 31 Oktobra – 05 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Fetin’ny Filazantsara Herinandro 31 Oktobra – 05 Novambra 2016 “ Minoa ny Filazantsara ” * Fitarihan-kevitra: Ankalazaina ny Fetin’ny Filazantsara, dia Andriamanitra tonga eo amin’ny olona araka ny voasoratra hoe: ”Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika” Jao.1:14a. Fa amin’ny alalan’ny teniny no amangian’Andriamanitra ny olona, dia … [Read more…]