Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 29 Janoary – 03 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 29 Janoary – 03 Febroary 2018 “Andriamanitra miantra ny olony” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miantra ny olony ka tsy mamaly azy araka ny haben’ny fahadisoany sy ny heloka nataony teo imasony, fa mbola tonga eo aminy mba handray azy sy hamonjy azy. Fa voasoratra hoe: ”Ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 22-27 Janoary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 22-27 Janoary 2018 “Andriamanitra maniraka ny mpaminany” * Fitarihan-kevitra: Sitrak’Andriamanitra ny fisian’ny mpaminany. Fa nataony ho vavolombelon’ny anarany sy solom-bavany eo anivon’ny firenena izay anirahany azy izy, ka nampitondrainy ny teniny mba hahatonga famonjena sy fitahiana araka ny voasoratra hoe: ”Mpaminany no nentin’i Jehovah nitondra … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 15-20 Janoary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 15-20 Janoary 2018 “Andriamanitra mampihavana” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia Fitiavana (1 Jao.4:16) ka tsy mahafoy ny olona, na tia ny hahavery azy. Hoy Izy: ”Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, … [Read more…]

Herinandro 08-13 Janoary 2018 “ Andriamanitra miseho ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Epifania Herinandro 08-13 Janoary 2018 “ Andriamanitra miseho ” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra miseho”: Ho an’izay mino Azy, dia tokin’aina lehibe, tokim-pamonjena sady fisandratany ao amin’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: ” ”Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4. Fa hoy indrindra Jaona Apostoly: “Ry malala, ankehitriny aza dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Taom-baovao – Epifania Herinandro 01-06 Janoary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Taom-baovao – Epifania Herinandro 01-06 Janoary 2018 “ Raiso ny fahasoavan„Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Raiso ny fahasoavan’Andriamanitra. Ny hoe ”fahasoavana” dia mazàna heverin’ny olona ho ny fahazoana ny zava-tsoan’ny tany ihany izay mety ho levona. Nananatra ny amin’izany ny Apostoly Paoly ka niteny nanao hoe: ”Raha amin’izao fiainana izao ihany no … [Read more…]

Herinandro 11-16 Desambra 2017 “Ny Mesia, Andriamanitra mihavana amin’ny olony”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 11-16 Desambra 2017 “Ny Mesia, Andriamanitra mihavana amin’ny olony” * Fitarihan-kevitra: Ny fahatongavan’ny Mesia, fihavanan’Andriamanitra amin’ny olona dia tanterahiny amin’ny alalan’ny famelana ny helony rehetra. Fa hoy Izy: ”Indro, ny tànan’i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana, fa mahare; Fa ny helokareo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 04-09 Desambra 2017 “ Ny fisandratan’Andriamanitra ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 04-09 Desambra 2017 “ Ny fisandratan’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: ”Ny fisandratan’Andriamanitra”, dia Izy maneho ny voninahitry ny faindrianany eo amin’ny olony izay nanaiky sy nanao Azy ho Tompo sy Mpanjakany, ary eo amin’izao tontolo izao amin’ny maha-Mpamonjy Azy. Amim-boninaihitra lehibe tokoa no iaviany araka Mat.25:31, satria … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 27 Novambra – 02 Desambra 2017

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 27 Novambra – 02 Desambra 2017 “Tanteraka ny Teny Fikasana” * Fitarihan-kevitra: ”Tanteraka ny teny fikasana”. Toetra maha-izy azy indrindra ny tenin’Andriamanitra ny fahatanterahany. Fa hoy ny anjely Gabriela tamin’i Maria, raha avy nanambara taminy ny fikasan’Andriamanitra ny aminy manao hoe: ”Aza matahotra, ry Maria, fa … [Read more…]

Herinandro 20-25 Novambra 2017 “ Katsaho ny fanjakan’Andriamanitra ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XXIII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Novambra 2017 “ Katsaho ny fanjakan’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra : Ny “fanjakan’Andriamanitra” dia manambara fa Andriamanitra tonga eo amin’ny olona sy ao amin’ny olona. Ny hoe “EO amin’ny olona”, dia araka ny fanambaran’ny mpaminany manao hoe: “Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary … [Read more…]

Herinandro 12-19 Novambra 2017 “Manajà an’Andriamanitra”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XXII manaraka ny Trinite Herinandro 12-19 Novambra 2017 “Manajà an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra : Manajà an’Andriamanitra fa Masina indrindra Izy. Fa hoy ny tonon-kira nasandratr’ireo anjely nanotrona Azy manao hoe: “Masina, masina, masina Jehovah, Tompon’ny maro; Henika ny voninahiny ny tany rehetra [na: Voninahiny avokoa ny eran’ny tany]” Isa.6:3. Dia nananatra … [Read more…]