Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady manaraka ny Noely Herinandro 26-31 Desambra 2016 « Miatrika ny Taona Vaovao » Fitarihan-kevitra: Maro ny faniriantsika olombelona ho amin’ny Taona Vaovao. Izany dia azo fehezina amin’ny hoe ”fahasoavana, fitahiana, fahombiazana, fahasalamana”. Te-hahazo andro lava iainana va hianao? Hoy ny tenin’Andriamanitra: « Fa na iza na iza maniry fiainana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady IV amin’ny Advento Herinandro 19-24 Desambra 2010 * « TONGA NY MESIA, MIPOSAKA NY VONINAHITR’ANDRIAMANITRA » Fitarihan-kevitra: Hoy ny Soratra Masina: ”Ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena” Isa.60:2a. Tanteraka ara-bakiteny amin”ny tanintsika sy ny firenentsika, indrisy, izany teny izany. Saingy tsy resin’izany kosa … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 12-17 Desambra 2016 “Matokia fa ho avy ny Mesia !” Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no hiandrandrana ny fiavian’ny Mesia Mpamonjy izao tontolo izao. Fa “ny finoana no fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita” Heb.11:1. Ary satria ny mino tsy mandeha amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 05-10 Desambra 2016 “ Miomàna handray ny Mesia Mpanjaka ” Fitarihan-kevitra: Mpanjaka sady Mpamonjy ny Mesia ka mendrika ny hotolorana ny haja sy ny voninahitra, ary ny fitokisana sy ny fankatoavana Azy feno. Hoy ny fanambaran’ny mpaminany Isaia ny Aminy:: ”Fa Zaza no teraka … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 28 Novambra – 03 Desambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 28 Novambra – 03 Desambra 2016 “ Ho avy ny Mesia ” * Fitarihan-kevitra: Hoy avy ny Mesia, dia Ilay voahosotr’Andriamanitra hamonjy an’izao tontolo izao. Zava-dehibe andrandraina tokoa ny fahatongavan’ny Mesia, fa famonjena feno no entiny mba hahatanteraka ny tenin’i Isaia mpaminany ny amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXVI manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Novambra 2016

  FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXVI manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Novambra 2016 “ Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony ” * Fitarihan–kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra, fitsaharana ho an’ny olony” dia antoka lehibe ho amin’ny famonjena sy ny fitahian’Andriamanitra mandrakizay. Fa tanin’ady no mbola itoerantsika araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”Aty amin’izao tontolo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXV manaraka ny Trinite Herinandro 14-19 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXV manaraka ny Trinite Herinandro 14-19 Novambra 2016 « Andriamanitra tsy mahafoy ny olony  » * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, satria fitiavana mandrakizay no nitiavany azy (Jer.31:3). Mba hampitoetra ny firaisan’ny olony Aminy dia manao fanekena aminy Izy ka manao hoe: ”Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXIV manaraka ny Trinite Herinandro 07-12 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXIV manaraka ny Trinite Herinandro 07-12 Novambra 2016 “Ny tokim-panavotana” * Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe ho antsika olona mpanota ny manana ny ”tokim-panavotana”. Io no antoka ny amin’ny fahafahana sy fiarovana amin’izay rehetra mety maningotra sy manohintohina ny aintsika: loza, tsy fisiana, antom-pahavoazana samihafa amin’izao fiainana izao. Fa ny lehibe … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Fetin’ny Filazantsara Herinandro 31 Oktobra – 05 Novambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Fetin’ny Filazantsara Herinandro 31 Oktobra – 05 Novambra 2016 “ Minoa ny Filazantsara ” * Fitarihan-kevitra: Ankalazaina ny Fetin’ny Filazantsara, dia Andriamanitra tonga eo amin’ny olona araka ny voasoratra hoe: ”Ary ny teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika” Jao.1:14a. Fa amin’ny alalan’ny teniny no amangian’Andriamanitra ny olona, dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Oktobra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XXII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Oktobra 2016 “ Mahatoky Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Ny perikopa velarina amintsika ho amin’ity herinanadro ity dia fananterana ny perikopa izay nivoaka tamin’ny herinandro lasa manao hoe ”Andriamanitra, toky ho an’ny olony”. Toky ho an’ny olony tokoa Izy satria Mahatoky. Fa na … [Read more…]