Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Oktobra – 04 Novambra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Oktobra – 04 Novambra 2017 “ Ny alahelon„Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Ny alahelon’Andriamanitra, dia ny alahelon’ny fitiavany, tsy mipaka amin’ny jentilisa tsy akory fa amin’ny olony izay tiany. Izany dia ny firenena Isiraely, firenena izay nofidiny sy nanaovany fanekena, kanjo niodina taminy, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Oktobra 2017 “Matokia ny fanavotan’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hevitry ny hoe ”fanavotana” dia ny fanafahana avy eo am-pelatanan’izay tsy tompony, mba hiverina amin’izay tena tompony. Novidin-dafo ny fanavotana antsika olombelona mpanota mba hiverenantsika amin’Andriamanitra Mpahary antsika, dia tamin’ny alalan’ny rasarobidin’i Kristy Zanany, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 16-21 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XVIII manaraka ny Trinite Herinandro 16-21 Oktobra 2017 “Matahora an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny ”tahotra an’Andriamanitra” dia tsy mba tahotaho-poana, fa vokatry ny fahamasinan’Andriamanitra sy ny maha-Tompo Azy, izay mendrika ny fanajana lehibe indrindra, sahaza ny maha-Andriamanitra Azy. Fa voasoratra hoe: ”Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 09-14 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 09-14 Oktobra 2017 “Mifalia amin’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Adidin’ny mino ny mifaly amin’Andriamanitra: izany no fiainan’ny ”zanak’Andriamanitra” izay nateraky ny Fanahy (Jao.1:12) sy manaiky ho tarihin’ny Fanahy (Rom.8:14) ka manome voninahitra an’Andriamanitra (Mal.1:6) . Fa ”ny vokatry ny Fanahy dia fifaliana” Gal.5:22b. Ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite Herinandro 02-07 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite Herinandro 02-07 Oktobra 2017 “ Mahalalà an„Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: ”Mahalalà an’Andriamanitra”, dia ny tena maha-Andriamanitra Azy, ka inoana Azy. Fa tsy ny rehetra no mahalala sy mino an’Andriamanitra marina. Koa na dia misy aza mety mahalala Azy ihany, dia tsy midika fa hanaja … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XIV manaraka ny Trinite Herinandro 18-23 Septambra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XIV manaraka ny Trinite Herinandro 18-23 Septambra 2017 “Andriamanitra manasitrana” * Fitarihan-kevitra : Ny fanasitranan’Andriamanitra ny olona dia endriky ny famonjeny azy indrindra, dia ny hamerina azy amin’ny toetra voalohany izay nananany mialohan’ny nanotany tao Edena (Gen.3:6). Fa tsy mba nisy rofy na aretina teto an-tany tamin’ny fotoana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Septambra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Septambra 2017 “Tandremo ny didin’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny didin’Andriamanitra no manorina ny fanjakany, ka ampitandremany antsika olony. Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra dia mifono endrika telo : ny fanajantsika Azy, ny finoantsika Azy ary ny fitiavantsika Azy. – Endriky ny fanajantsika Azy. Fa … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Septambra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Septambra 2017 “Mifalia amin’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Tsy hiahambahambana fa toetran’Andriamanitra ny mifaly, ary tia mifaly. Tia mifaly amin’ny asany Izy. Raha zohina ny voalazan’ny Boky Genesisy dia voasoratra hoe: ”Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31. Izany hoe … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 28 Aogositra – 02 Septambra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 28 Aogositra – 02 Septambra 2017 “Ny mpanompo mahatoky” * Fitarihan-kevitra: Toetran’Andriamanitra ny ”mahatoky” (Apok.19:11). Koa tiany ny olony izay manompo Azy ho mahatoky tahaka Azy, dia araka ny  tenin’i Jesosy tamin’ny mpianany manao hoe: ”Aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady X manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Aogositra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady X manaraka ny Trinite Herinandro 21-26 Aogositra 2017 “Ny fivavahana marina” * Fitarihan-kevitra: Ny fivavahana marina, dia ny fivavahna izay ankasitrahan’Andriamanitra satria hitany fa marina eo imasony. Izany dia ny fivavahana atao amin’ny fo marina, dia ny fivavahana izay tena iainan’ny olona ao am-pony, dia izay maha-izy azy … [Read more…]