Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Epifania 25-30 Janoary 2021

“Andriamanitra miseho manadio ny olony” Ny Epifania, na fisehoan’Andriamanitra dia ho amin’ny fanadiovana ny olony mba tsy hahameloka azy, satria mpanota izy. Nataon’i Jesosy ho zava-dehibe ny fanadiovana ny mpianany, fa voalazan’ny Soratra Masina hoe: ”Ary raha mbola teo amin’ny fisakafoana hariva, …, dia nitsangana niala teo am-pihinanana Izy ka nametraka ny lambany ary naka … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Epifania – 18-23 Janoary 2021

“Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona” “Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona” dia ny Mesia izay voahosotr’Andriamanitra. Ny fahatongavany eo amin’ny olona dia tena famangian’Andriamanitra Izay naniraka azy, satria nataony ho vavolombelon’ny Anarany Izy. Araka izany, dia Izy no solontenan’Andriamanitra Izay mitondra ny teniny ary miteny amin’ny Anarany. Teny fampihavanana no entiny, dia … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Epifania 11-16 Janoary 2021 “Miseho ny Mpanavotra” *

Ny Mpanavotra dia Andriamanitra miseho amin’ny alalan’Ilay Voahosotr’i Jehovah hitondra fanavotana ho an’ny taranaky ny Isiraely izay firenena voafidin’Andriamanitra; anefa koa amin’ny alalany dia ho an’ny olona sy ny firenena rehetra etỳ ambonin’ny tany (Gen.22:18). Manondro indrindra ny Mesia na Kristy Izy, dia Jesosy Zanak’Andriamanitra izay nasehon’ny Ray tamin’ny fotoana nanaovana batisa Azy, ka nanambarany … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Epifania 04-09 Janoary 2021

“ Epifania, Andriamanitra miseho ” Raha lazaina fa ny Epifania dia midika ho ny ”fisehoan’Andriamanitra amin’ny olona”, dia misy endrika telo isehoan’izany: 1/ Andriamanitra miseho, satria misy ny mangetahet a mitady Azy. Tanteraka amin’izany araka ny fampianarana nataon’i Jesosy tao an-tendrombohitra manao hoe: ”Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana” Mat.5:6. … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady manaraka ny Noely 28 Desambra 2020 – 02 janoary 2021

“ Tonga ny Mesia ” Tonga ny Mesia, Ilay Voahosotr’i Jehovah Andriamanitra hitondra famonjena ho an’izao tontolo izao. Efa ela dia ela tokoa no nanambarana ny fiaviany, kanefa dia tanteraka izany araka ny tenin’ny anjely Gabriela tamin’ny Maria renin’i Jesosy manao hoe: ”Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37. Koa dia … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV amin’ny Advento 21-26 Desambra 2020

“ Miposaka ny fahazavan’Andriamanitra” Ny fahazavan’Andriamanitra miposaka dia ny famirapiratan’ny voninahiny. Izany no entin’ny Mesia tonga amintsika, dia fahazavana lehibe izay hahenika ny tany rehetra ka hipaka hatrany amin’ny fanambanin’ny ranomasina aza (Isa.11:9). Koa izay miandrandra ny fiaviany dia hisehoany tokoa ka hitenenany hoe: ”Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III amin’ny Advento 14-19 desambra 2020

“Andriamanitra mamangy ny olony” “Andriamanitra mamangy ny olony”. Teny soa mahafaly indrindra izany. Inona no ambarany? Famindram-po, fihavanana, famelan-keloka, fampionona, fananganana indray ho olony, fanomanana ny fanavaozana ny fanekeny manao hoe: ”Ho Andriamanitrareo Aho, ary hianareo ho oloko” Jer.7:23b. Teny milaza tokoa fa Andriamanitra tsy mitahiry heloka na fahatezerana, satria famindrampo no sitrany (Hos.6:6); izany  … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II amin’ny Advento 07 – 12 desambra 2020

“ Ny fanjakan’i Kristy ” Raha nitsangana tamin’ny maty Jesosy ka niseho tamin’ireo mpianany dia nanao hoe: ”Indro, efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany” Mat.25:18. Izany teny izany dia manambara ny fiandohan’ny fanjakany amin’ny nofo rehetra izay noharian’Andriamanitra. Fa tanteraka ny fahitana izay nomena an’i Daniela raha hoy izy: ”Ary … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I amin’ny Advento 30 novambra 2020 – 06 desambra 2020 *

“Tanteraka ny Teny Fikasana ” Ny fahatanterahan’ny Teny Fikasana dia maneho indrindra ny maha-Andriamanitra an’Andriamanitra, dia Izy Mahatoky, tsy miova na mivadika amin’ny izay lazainy. Koa dia hoy indrindra ny teny vavolombelona nataon’ny anjely Gabriela raha avy nanambara ny fikasan’Andriamanitra tamin’i Maria izy manao hoe: ”Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Alahady XXIV manaraka ny Trinite 23-28 novambra 2020

“Andriamanitra Mpampionona ny olony ” Fomba fitenintsika ny hoe: ”ny fiainan’ny olombelona tsy ilaozam-pahoriana”; ary amin’izany dia ilain’ny olona tsy an-ankanavaka ny hisian’ny ”Mpampionona” azo antoka; dia Andriamanitra. Koa ny andrasana avy Aminy dia ny fanomezany hery mba hahazakana ny mafy sy hampitraka mba tsy hilofika; ary fomba mahomby hanasitrana ny ratra sy antoka mahatoky … [Read more…]