Fiombonam-bavaka Alahady faha-XV manaraka ny Trinite Herinandro 05-10 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XV manaraka ny Trinite Herinandro 05-10 Septambra 2016 “Sambatra ny mitia ” * Fitarihan-kevitra: ”Ny fitiavana no lehibe indrindra”hoy ny Soratra Masina (1 Kor.13:13). Teny manondro an’Andriamanitra Fitiavana izany (1 Jao.4:16), ary koa teny mitaona antsika hanana ny fitiavan’Andriamanitra ka hizara izanyho an’ny namantsika (Lev.19:18)  mba hitondra famelombelomana … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIV manaraka ny Trinite Herinandro 29 Aogositra – 03 Septambra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIV manaraka ny Trinite Herinandro 29 Aogositra – 03 Septambra 2016 “ Velona ho an’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra : Ny antom-pahaveloman’ny mino dia ny ho ”velona ho an’Andriamanitra”. Izany no manome dikany sy lanjany ny fiainany ary manoritra ny lalan-kalehany sy ny zavatra rehetra ataony. Tanteraka aminy ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIII manaraka ny Trinite Herinandro 22-27 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XIII manaraka ny Trinite Herinandro 22-27 Aogositra 2016 “ Velona ny tenin’Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra : ”Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12a, ka mamelona izay mandray sy mitandrina azy. Teny mahatoky sy marina izy ka tokony ho raisina amin’ny fankasitrahana rehetra (1 Tim.1:15). Ny fankasitrahana azy dia ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XII manaraka ny Trinite Herinandro 15-20 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XII manaraka ny Trinite Herinandro 15-20 Aogositra 2016 “Tsara ny asan’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra : Tsara ny asan’Andriamanitra, dia asa maneho ny voninahiny indrindra. Fa voasoratra hoe: ”Ary hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31. Koa na dia maro tsy tambo isaina aza ny asany, dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-XI man.Trinite Herinandro 08-13 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-XI man.Trinite Herinandro 08-13 Aogositra 2016 “Andriamanitra manamarina nymeloka ” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manamarina ny meloka, dia isika mpanota izay meloka noho ny fahadisoantsika, ary mendrika ny hohelohinanoho ny fahotantsika. Mahagaga indrindra kosa anefa ny famindrampon’Andriamanitra, fa ”fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8, dia Izy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-X man.Trinite Herinandro 01-05 Aogositra 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-X man.Trinite Herinandro 01-05 Aogositra 2016 “Andriamanitra mitahy” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra mitahy”, ka hoy ny mpanao Salamo: ”Sambatra ny firenena izay manana an’i Jehovah ho Andriamaniny, dia ny olona nofidiny ho lovany » Sal.33:12 . Ny fahatanterahan’ny fahasambarana ho antsika olombelona dia ny fanomezany an’i Jesosy Kristy Zanany, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-IX man.Trinite Herinandro 25-30 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-IX man.Trinite Herinandro 25-30 Jolay 2016 “Aoka ho mahatoky ao amin’ny Tompo” Fitarihan-kevitra: Toetra takian’Andriamanitra amin’ny olony ny ho mahatoky, dia izy ho hitany ho marina, tsy miroroa saina, tsy mivadika amin’ny teny sy ny fanekena nataony, ary manao ny sitrapon’ny Tompo izay naniraka azy. Natsangan’Andriamanitra ho vavolombelon’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-VIII man.Trinite Herinandro 18-23 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-VIII man.Trinite Herinandro 18-23 Jolay 2016 “Ny maha-olon’Andriamanitra” Fitarihan-kevitra: Famaritana mazava no nataon’i Jesosy ny amin’ireo mpianany: “Tsy naman’izao tontolo izao izy, tahaka Ahy tsy naman’izao tontolo izao” Jao.17:16. Ary dia avahan’Andriamanitra ny olony ka hoy Izy: “Mivoaha eo aminy ary aza manendry izay zavatra tsy madio”. Dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-VII man.Trinite : Herinandro 11-16 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-VII man.Trinite Herinandro 11-16  Jolay 2016 “Andriamanitra miahy ny aina” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miahy ny aina araka ny voasoratra hoe: ”Andriamanitra tsy an’ny maty, fa an’ny velona” Mat.22:32b. Koa dia ho amin’ny fiainana no itaomany antsika hitady azy, dia isika izay maty tao amin’ny fahotana ka tafasaraka taminy. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady faha-VI man.Trinite Herinandro 04-09 Jolay 2016

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha Fiombonam-bavaka Alahady faha-VI man.Trinite Herinandro 04-09 Jolay 2016 ”Miray antoka amin’Andriamanitra” Fitarihan-kevitra: Toy ny fanjakana rehetra dia manana ny didiny koa ny fanjakan’Andriamanitra izay mampiray antoka izay rehetra monina ao. Fitiavana no fototra iorenany sady antom-pisiany, fa Andriamanitra Tompon’ny fanjakany dia fitiavana (1 Jao.4:16), ary ”ny fitiavana no fahatanterahana ny … [Read more…]