Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite * Oktobra 12-10-15

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN’ANDRO « Andriamanitra manavotra ny mpanota »   Fitarihan-kevitra ankapobe: Andriamanitra tsy mahafoy ny olona ho very ka manao fanavotana ho azy. Hoy Izy: « Tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy » Ezek.33:11. Ho an’izay tsy mbola mahalala izany planim-panavotan’Andriamanitra izany dia mbola miala nenina … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVIII manaraka ny Trinite * Oktobra 05-10-15

PERIKOPA SY FITARIHAN-KEVITRA ISAN‟ANDRO  » Matahora an’Andriamanitra  »   Fitarihan-kevitra ankapobe: « Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahalalana » Oha.1:7a. Izany dia ny fanekena Azy ho Tompo sy ny fankatoavana ny teniny. Manda fiarovana amin’ny andro mahory izany (2 Tim.3), dia ny androm-pihemorana, andron’ny tsy fankatoavan-dalàna sy ny fanaranam-po, kanefa koa andron’ny fitsaran’Andriamanitra (2 Pet.2:3). Toy izany … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite 21-26 Septambra 2015

« Andriamanitra no Tompo« Fitarihan-kevitra: Noho ny tsy fahalalana, dia mora amin’ny olona ny manao ho Andriamanitra izay tsy andriamanitra akory. Na ny zava-boary izany, izay tsy noharian’ny olona toy ny afo, rano, sns., na koa ny zavatra namboarin’ny tanan’olona toy ny sokitra (Eks.20:4), na koa izay ananan’ny olona, toy ny harena, sns (Lio.12:19). Fa Iray … [Read more…]