Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska Herinandro 26 Febroary – 03 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska Herinandro 26 Febroary – 03 Marsa 2018 “Andriamanitra Mpanafaka ny olony” * Fitarihan-kevitra: Toerana ambony no nametrahan’Andriamanitra antsika olombelona raha nahary antsika Izy, dia isika nataony hanam-boninahitra hitovy endrika Aminy ka navahany tamin’ny zava-boary sisa rehetra sy nataony ho mpanapaka azy ireny. Hoy ny tenin’Andriamanitra manambara izany: … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V alohan’ny Paska Herinandro 19-26 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V alohan’ny Paska Herinandro 19-26 Febroary 2018 “Andriamanitra no Mpamonjy” * Fitarihan-kevitra: Ny teny hoe ”Andriamanitra no Mpamonjy” dia manambara fa tsy misy andriamanitra hafa, na fomba hafa mety hahavonjy ny olona, na handraisany famonjena. Hoy ny Tompo eto: ”Tsy manam-pahalalana izay mitondra ny hazo nataony sarin-javatra voasokitra ka mivavaka … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 12-17 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 12-17 Febroary 2018 “Matokia an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Matokia an’Andriamanitra” dia teny fampaherezana indrindra ho amin’ny finoana. Fa ny finoana no andraisana ny famonjena, araka ny tenin’i Jesosy tamin’ilay vehivavy narary roambinifolo taona manao hoe :”Anaka, ny finoanao no nahasitrana (Gr. namonjy) anao” Mar.5:34a. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania Herinandro 05-10 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania Herinandro 05-10 Febroary 2018 “Andriamanitra miantoka ny olony” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Andriamanitra miantoka ny olony” dia satria be ny fitiavany azy. Fa hoy ny fanambarana nomeny an’i Jeremia mpaminany manao hoe: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao” Jer.31:3. Dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 29 Janoary – 03 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 29 Janoary – 03 Febroary 2018 “Andriamanitra miantra ny olony” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miantra ny olony ka tsy mamaly azy araka ny haben’ny fahadisoany sy ny heloka nataony teo imasony, fa mbola tonga eo aminy mba handray azy sy hamonjy azy. Fa voasoratra hoe: ”Ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 22-27 Janoary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Epifania Herinandro 22-27 Janoary 2018 “Andriamanitra maniraka ny mpaminany” * Fitarihan-kevitra: Sitrak’Andriamanitra ny fisian’ny mpaminany. Fa nataony ho vavolombelon’ny anarany sy solom-bavany eo anivon’ny firenena izay anirahany azy izy, ka nampitondrainy ny teniny mba hahatonga famonjena sy fitahiana araka ny voasoratra hoe: ”Mpaminany no nentin’i Jehovah nitondra … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 15-20 Janoary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 15-20 Janoary 2018 “Andriamanitra mampihavana” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia Fitiavana (1 Jao.4:16) ka tsy mahafoy ny olona, na tia ny hahavery azy. Hoy Izy: ”Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, … [Read more…]

Herinandro 08-13 Janoary 2018 “ Andriamanitra miseho ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Epifania Herinandro 08-13 Janoary 2018 “ Andriamanitra miseho ” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra miseho”: Ho an’izay mino Azy, dia tokin’aina lehibe, tokim-pamonjena sady fisandratany ao amin’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: ” ”Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4. Fa hoy indrindra Jaona Apostoly: “Ry malala, ankehitriny aza dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Taom-baovao – Epifania Herinandro 01-06 Janoary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Taom-baovao – Epifania Herinandro 01-06 Janoary 2018 “ Raiso ny fahasoavan„Andriamanitra ” * Fitarihan-kevitra: Raiso ny fahasoavan’Andriamanitra. Ny hoe ”fahasoavana” dia mazàna heverin’ny olona ho ny fahazoana ny zava-tsoan’ny tany ihany izay mety ho levona. Nananatra ny amin’izany ny Apostoly Paoly ka niteny nanao hoe: ”Raha amin’izao fiainana izao ihany no … [Read more…]

Herinandro 11-16 Desambra 2017 “Ny Mesia, Andriamanitra mihavana amin’ny olony”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III amin’ny Advento Herinandro 11-16 Desambra 2017 “Ny Mesia, Andriamanitra mihavana amin’ny olony” * Fitarihan-kevitra: Ny fahatongavan’ny Mesia, fihavanan’Andriamanitra amin’ny olona dia tanterahiny amin’ny alalan’ny famelana ny helony rehetra. Fa hoy Izy: ”Indro, ny tànan’i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny sofiny tsy lalodalovana, fa mahare; Fa ny helokareo … [Read more…]