Alahady VII alohan’ny Paska 04-09 Marsa 2019 “Andriamanitra mamonjy”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VII alohan’ny Paska 04-09 Marsa 2019 “Andriamanitra mamonjy” * Fitarihan-kevitra: Ny dikan’ny hoe ”Andriamanitra mamonjy” dia Izy manafaka amin’izay mety ho fahaterena sy famiravirana ny aina, dia izay mety mahatonga fahavoazana sy fahafatesana. Fomba maro samihafa no mety isehoan’izany: aretina, loza, fahasimbana, faharatrana, fahasahiranana ara-pivelomana, fampihorohoroana ataon’ny fahavalo sy ny tsy … [Read more…]

Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Mahatoky  ny tenin’Andriamanitra” dia manambara ny fahamarinany, dia izy tsy voasakana na inona na inona, ary na iza na iza, amin’ny fahatanterahany araka ny voasoratra hoe: ”ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b.  Hoy … [Read more…]

Alahady IX alohan’ny Paska 18-23 Fevrie 2019 “Andriamanitra maniraka ny olony”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady IX alohan’ny Paska 18-23 Fevrie 2019 “Andriamanitra maniraka ny olony” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16, ary satria fitiavana Izy, dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Hoy ny teniny; ”Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny … [Read more…]

Alahady V manaraka ny Epifania 04-09 Fevrie 2019 “Andriamanitra, tokim-pamonjena”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady V manaraka ny Epifania 04-09 Fevrie 2019 “Andriamanitra, tokim-pamonjena” * Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny mety hitokisan’ny olona mba ho fiarovana ny ainy sy ho antoka hahavonjy azy amin’izay rehetra mety mahatery azy. Tsy inona izany fa ny: vola, harena, olom-pantatra, antoka omen’ny orinasa aro aina (assurance vie); eo koa ny fahaizana … [Read more…]

Alahady III manaraka ny Epifania 21-26 Janoary 2016 “Ny Mesia mitondra fanasitranana”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady III manaraka ny Epifania 21-26 Janoary 2016 “Ny Mesia mitondra fanasitranana” * Fitarihan-kevitra: Mila fanasitranana ny zava-boarin’Andriamanitra tojo aretina sy fahafatesana vokatry ny fahotan’ny zanak’olombelona, dia ny nanekeny ny feon’ny devoly handika ny didin’Andriamanitra (Gen.3:1-6). Fa tamin’ny voalohany dia tsy nisy ny aretina araka voasoratra hoe: ”Hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, … [Read more…]

Alahady II manaraka ny Epifania 14-19 Janoary 2019 “Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah”

HIRA & FILAZANTSARA Alahady II manaraka ny Epifania 14-19 Janoary 2019 “Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah” * Fitarihan-kevitra: Ny Mesia Mpaminanin’i Jehovah dia notendren’’Andriamanitra sy nirahiny hitondra sy hanambara ny hafatry ny famonjeny izao tontolo izao, dia araka ny fanambaran’ny Filazantsara manao hoe: ”Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny Zanany Lahitokana mba … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Septambra 2018 “Andriamanitra manafaka”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XVII manaraka ny Trinite Herinandro 24-29 Septambra 2018 “Andriamanitra manafaka” * Fitarihan-kevitra: Maro ny zioga mety mamatotra antsika olombelona. Ao ny fiainam-panahy tsy lavorary (ohatra, ny fo tsy mahalala mibebaka, ny mitebiteby lava tsy mety mino), ny toe-po (mankahala sy mialona ny namana, tia mamaly ratsy ny ratsy), ny fahazaran-dratsy … [Read more…]

Communion de prière Dimanche XVI suivant la Trinité Semaine du 17 au 22 septembre 2018

EGLISE LUTHERIENNE MALAGASY Communion de prière Dimanche XVI suivant la Trinité Semaine du 17 au 22 septembre 2018 « Dieu donne la vie » * Introduction: « Dieu donne la vie ». Tel est le thème principal que recèle, dès le commencement, l’oeuvre de création que Dieu a faite, selon qu’il est écrit :  « Au commencement, Dieu créa … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Septambra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite Herinandro 17-22 Septambra 2018 “Andriamanitra manome fiainana” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra manome fiainana”. Izany no foto-kevi-dehibe fonosin’ny asa fahariana izay nataon’Andriamanitra hatramin’ny voalohany, raha voasoratra hoe: ”Tamin’ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana; ary haizina no … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018 “Tandremo ny didy mahavelona” * Fitarihan-kevitra : Nahoana no hoe” Tandremo ny didy mahavelona”? Satria tojo ny vanim-potoana fihemorana ny andro ankehitriny, dia andron’ny tsy fanarahan-dalàna, dia araka ny fanambaran’i Paoly tamin’i Timoty manao hoe: ”Fa aoka ho fantatrao … [Read more…]