Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Paska Herinandro 23-28 Avrily 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Paska Herinandro 23-28 Avrily 2018 “Kristy, fanantenan’ny mino” * Fitarihan-kevitra : Vanin’andro mahavery hevitra sy mahavalalanina ny maro ny ankehitriny noho ny ady, korontana, fahasahiranana sy fitsapan-toetra samihafa.  Ny olon’Andriamanitra izay manantena Azy kosa dia afaka miteny manao hoe: ”Fa manana izao rakitra izao amin’ny vilany tany … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 16-21 Avrily 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 16-21 Avrily 2018 “Jesosy no Mpiandry Tsara” * Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”Jesosy no Mpiandry Tsara” dia mamaritra indrindra ny fahatanterahany amin’ny maha-Mpiandry ondry mahatoky sy mahafatra-po Azy. Ary miaraka amin’izay no anavahana koa ireo mpiandry ondry tsy mahafatrapo. Hoy ny tenin’ny Tompo mananatra azy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska Herinandro 09-14 Avrily 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska Herinandro 09-14 Avrily 2018 “Efa nitsangana tokoa Jesosy” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Efa nitsangana tokoa Jesosy” dia fanamarinana sy fananterana ny fitsanganany marina ka tokony hanekena sy hinoana izany. Fa ny toetry ny ”Adama ela” no mahatonga ny tsy finoana ny fanambaran’ny tenin’Andriamanitra, dia ny olona … [Read more…]

Herinandro 02-07 Avrily 2018 “ Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Paska I sy II Herinandro 02-07 Avrily 2018 “ Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra ” Fitarihan-kevitra: “Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra”. Planin’Andriamanitra no nanirahan’ny Ray an’i Jesosy Kristy Zanany ho ety an-tany, dia araka ny nanondroan’i Jaona mpanao batisa Azy manao hoe: “Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao!” Jao.1:29. Nitondra teo amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Sampan-drofia Herinandro 26-31 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Sampan-drofia Herinandro 26-31 Marsa 2018 “Kristy, fanavotana ho antsika” * Fitarihan-kevitra: “Kristy, fanavotana ho antsika” dia fanafahana sy vonjy aina ho antsika. Ny votoatin-kevitry ny hoe “fanavotana” dia ny famerenana amin’ny tompony ny zavatra, na olona, izay mety ho lasan’ny olon-kafa izay tsy tompony. Izany dia amin’ny alalan’ny  fividianana na … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 19-24 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 19-24 Marsa 2018 “ Miomàna handray ny fanavotana ” * Fitarihan–kevitra: Zava-dehibe sady tampony amintsika olombelona ny mandray ny fanavotana, dia ny antoky ny fanafahana tanteraka antsika amin’ny ziogan’ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly izay mpamitaka sy mpanameloka antsika. Koa dia fandresena feno sy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 12-17 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 12-17 Marsa 2018 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony. Izany dia fanekena amin’izay manaiky Azy ho Tompony izay ankatoaviny feno sy tanteraka, ka tsy misy hafa. Izany dia araka ny teniny manao hoe: “Fa izao no fanekena hataoko amin’ny taranak’Isiraely. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III alohan’ny Paska Herinandro 05-10 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III alohan’ny Paska Herinandro 05-10 Marsa 2018 “Andriamanitra miahy ny olony” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Andriamanitra miahy ny olony” dia midika fa Izy dia mitsinjo ny ainy, manao izay ahavelona azy, miaro azy amin’ny loza sy ny ratsy izay mariravira azy, manafaka azy eo am-pelatanan’ny fahafatesana, ary manangana azy ho … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska Herinandro 26 Febroary – 03 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska Herinandro 26 Febroary – 03 Marsa 2018 “Andriamanitra Mpanafaka ny olony” * Fitarihan-kevitra: Toerana ambony no nametrahan’Andriamanitra antsika olombelona raha nahary antsika Izy, dia isika nataony hanam-boninahitra hitovy endrika Aminy ka navahany tamin’ny zava-boary sisa rehetra sy nataony ho mpanapaka azy ireny. Hoy ny tenin’Andriamanitra manambara izany: … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V alohan’ny Paska Herinandro 19-26 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V alohan’ny Paska Herinandro 19-26 Febroary 2018 “Andriamanitra no Mpamonjy” * Fitarihan-kevitra: Ny teny hoe ”Andriamanitra no Mpamonjy” dia manambara fa tsy misy andriamanitra hafa, na fomba hafa mety hahavonjy ny olona, na handraisany famonjena. Hoy ny Tompo eto: ”Tsy manam-pahalalana izay mitondra ny hazo nataony sarin-javatra voasokitra ka mivavaka … [Read more…]