Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Mankalaza ny Pentekosta I & II 31 Mey – 06 Jona 2020 « Raiso ny Fanahy Masina » *

Ny hafatra: ”Raiso ny Fanahy Masina hamonjy, hamelona, hampahery, hanorina ny fanjakan’Andriamanitra ho fiainana mandrakizay”. Fa hoy Jesosy: ”Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony… Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’izay mino Azy no nolazainy tamin’izany” Jao.6:38,39. Dingana roa lehibe eo amin’ny fiainan’ny olona no iasan’ny Fanahy Masina: – Ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-VI manaraka ny Paska 25-30 Mey 2020 « Andriamanitra manavao” *

Ny hafatra: Mila fanavaozana ny fianantsika zanak’olombelona noho ny fiasan’ny ota izay ”fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:56. Ho amin’izany dia hoy ny Tompo: ”Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5. Fa ”ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena ” Isa.60:2., dia ny fahafatesana manarona izao rehetra izao. Fa ny vokany dia fahasimbana sy … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-V manaraka ny Paska 18-23 Mey 2020 « Andriamanitra mampihavana ny olony” *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra mampihavana ny olony” dia maneho indrindra ny toetra maha-fitiavana Azy. Fa ”Andriamanitra dia fitiavana” hoy Jaona Apostoly (1 Jao.4:16), ary noho izany, dia tia fihavanana Izy, ary tia ny mampihavana ny olona. Soa sy fahatsarana ary fahatanterahana no vokatry ny asan’ny fitiavan’Andriamanitra. Raha mikasika ny zava-nohariany dia voasoratra hoe: “Ary … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-IV manaraka ny Paska 11-16 Mey 2020 « Miderà an’Andriamanitra” *

Fitarihan-kevitra: Ny ”Midera an’Andriamanitra” dia ny manandratra avo ny Anarany sy ny manome voninahitra lehibe indrindra ho Azy. Fa avo noho ny anarana rehetra Izy, ary ny voninahiny mahenika ny tany sy ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra (Deo.10:14). Antony samihafa no hiderana an’Andriamanitra, dia ny fahalehibiazany, ny asa sy famantarana vitany, ny fandreseny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-III manaraka ny Paska 04-09 Mey 2020 « Andriamanitra anjara tsara indrindra” *

Ny hafatra: Noharian’Andriamanitra hanan-tsafidy ny olombelona eo amin’ny lalam-piainana hizorany. Kanefa sitrak’Andriamanitra ny hahavelomany, koa dia hoy Izy: ”Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny … [Read more…]

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Paska 27 Avrily – 02 Mey 2020 “Andriamanitra miahy ny ondriny” *

Ny lohateny : ”Andriamanitra miahy ny ondriny” satria tia azy Izy, ary nataony ho akaiky ny fony. Oharin’ny tenin’Andriamanitra amin’ny ”ondry” ny olony izay ahiany, ka hoy ny mpanao Salamo: “Fa Izy no Andriamanitsika; Ary olona fiandriny sy ondry tandremany isika” Sal.95:7a. Eny, ”Izy no nanao antsika, ary Azy isika, dia olony sy ondry fiandriny” … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Paska 20-25 Avrily 2020 « Andriamanitra no Mpanavotra ny olony » *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra no Mpanavotra ny olony dia milaza fa tsy misy anarana hafa afaka hanavotra azy. Izany koa dia milaza ny fahasaro-piaron’Andriamanitra amin’ny maha ”Mpanavotra sady ’Tompon’ny olony” Azy, raha hoy Izy tamin’ny Isiraely nanao hoe: ”Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Andro Paska I & II, 13-18 Avrily 2020 « Kristy, fandresen’ny mino » *

Ny hafatra: Ny hoe: ”Kristy, fandresen’ny mino” dia milaza indrindra ny firaisana antoka amin’Andriamanitra sy ny olona. Izany no fototry ny fanekena masina izay nifanaovan’Andriamanitra tamin’ny olony, ka Andriamanitra manaiky ny hiantoka ny aminy, ary ny olony kosa manaiky Azy ho Andriamaniny, dia Tompo Tokana ka tsy misy hafa (Eks.20:3).Izany fanekena izany dia miorina amin’ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Sampan-drofia 06-11 Avrily 2020 « Ny fanekem-pamonjena mandrakizay » *

Ny hafatra: Hitantsika nisesy teto ireo Loha-hevidehibe izay mahakasika ny asa ataon’Andriamanitra ho an’ny olona, dia ”ny fanavotana azy,”ny fitahiana azy”, ary izao dia ”ny famonjena azy”. Endrika isehoan’ny fanasoavan’Andriamanitra ny olombelona avokoa izy ireo. Koa mba hiorenan’izany tsarasy haharetany eo amin’ny olona sy ny taranany mifandimby, dia nofatorany tamin’ny alalan’ny ”Fanekena” izy ireo, dia … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II mialoha ny Paska 30 Marsa – 04 Avrily 2020  » Ny fanekem-pitahiana mandrakizay » *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra manao fanekem-pitahiana” amin’ny olony dia midika fa manome antoka Izy ny amin’ny hanatanterahany ny fikasam-pitahiana ho azy; ary miaraka amin’izany dia mampaharitra mandrakizay ny fitahiany Izy ho amin’ny taranaka mifandimby rehetra, araka ny teny nomeny an’i Abrahama manao hoe: “Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao … [Read more…]