Alahady II manaraka ny Paska 06-11 Mey 2019 “Jesosy Mpiandry Tsara”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Paska 06-11 Mey 2019 “Jesosy Mpiandry Tsara” * Fitarihan-kevitra: Voasoratra hoe: ”fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” Rom.3:23. Izany dia midika fa tafasaraka tamin’Andriamanitra isika mpanota ary tsy mitoetra eo amin’ny fanatrehana Azy intsony, toa an’i Adama sy … [Read more…]

Alahady I manaraka ny Paska 29 Avrily-04 Mey 2019 “Ny finoana mandresy ”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Paska 29 Avrily-04 Mey 2019 “Ny finoana mandresy ” * Fitarihan-kevitra : Jesosy Kristy nitsangana tamin’ny maty: Tokim-pandresena mandrakizay ho an’ny mino rehetra, dia ny fandresena ny ota  sy ny tsy fahamarinana, ny fandresena ny devoly sy ny asan’ny maizina rehetra. Koa ny tenin’i Jesosy … [Read more…]

Andro Paska I & II 22-27 Avrily 2019 “Misandratra Kristy”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Andro Paska I & II 22-27 Avrily 2019 “Misandratra Kristy” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Misandratra Kristy” dia manambara indrindra ny fanehoan’Andriamanitra ny voninahiny tamin’ny nananganany Azy tamin’ny maty. Nasandratr’Andriamanitra Ray tokoa Jesosy Kristy Zanany satria nanome voninahitra Azy tamin’ny fankatoavana ny teniny sy ny fanatanterahana ny sitrapony. Fa hoy … [Read more…]

Alahadin’ny Sampan-drofia 15-20 Avrily 2019 “Kristy Paska ho antsika”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahadin’ny Sampan-drofia 15-20 Avrily 2019 “Kristy Paska ho antsika” * Fitarihan-kevitra: Satria ”tsy mahaisotra ny ota ny ran’ombilahy sy ny ran’osilahy” Heb.10:4, dia ”voavono Kristy, Paska ho antsika” 1 Kor.5:7. 1/ Jesosy Kristy « Paska ho antsika »: Fanehoan’Andriamanitra ny fitiavany antsika izany, ”fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy … [Read more…]

Alahady III alohan’ny Paska 01-06 Avrily 2019 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony ”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III alohan’ny Paska 01-06 Avrily 2019 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony ” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony” dia Izy manaiky ny hiahy ny fahavelomany, tsy ho amin’ity fiainana an-tany ity ihany, fa ho amin’ny fiainana mandrakizay indrindra koa. Izany fanekena izany dia nofeheziny amin’ny … [Read more…]

Alahady IV alohan’ny Paska 25-30 Marsa 2019 “Andriamanitra manafaka ny olona”

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV alohan’ny Paska 25-30 Marsa 2019 “Andriamanitra manafaka ny olona”   Fitarihan-kevitra: Maro samihafa ny zavatra mamatotra ny olona: ny fahazarany, ny sitrapony, ny fahatokian-tenany, ny fanamarinan-tenany, ny fitiavan-tenany, ny fahadisoany. Eo koa ny fankahalana olona, ny avonavon-kevitra, ny fireharehana, ny voso-dratsy, ny fialonana, ny maso ratsy, ny … [Read more…]

Alahady VI alohan’ny Paska 11-16 Marsa 2019 “Resy ny fakam-panahy”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VI alohan’ny Paska 11-16 Marsa 2019 “Resy ny fakam-panahy” * Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe ”fakam-panahy” dia ny fitaoman’ny devoly hisaraka amin’Andriamanitra sy hanao izay zavatra tsy araka ny sitrapony. Ny filàna ao am-pon’ny olona, dia ny ”filan’ny nofo” no hetsehan’ny devoly hakana fanahy ny olona sy hambaboana azy : filambola (fieremana), … [Read more…]

Alahady VII alohan’ny Paska 04-09 Marsa 2019 “Andriamanitra mamonjy”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VII alohan’ny Paska 04-09 Marsa 2019 “Andriamanitra mamonjy” * Fitarihan-kevitra: Ny dikan’ny hoe ”Andriamanitra mamonjy” dia Izy manafaka amin’izay mety ho fahaterena sy famiravirana ny aina, dia izay mety mahatonga fahavoazana sy fahafatesana. Fomba maro samihafa no mety isehoan’izany: aretina, loza, fahasimbana, faharatrana, fahasahiranana ara-pivelomana, fampihorohoroana ataon’ny fahavalo sy ny tsy … [Read more…]

Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Mahatoky  ny tenin’Andriamanitra” dia manambara ny fahamarinany, dia izy tsy voasakana na inona na inona, ary na iza na iza, amin’ny fahatanterahany araka ny voasoratra hoe: ”ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b.  Hoy … [Read more…]

Alahady IX alohan’ny Paska 18-23 Fevrie 2019 “Andriamanitra maniraka ny olony”

HIRA SY FILAZANTSARA Alahady IX alohan’ny Paska 18-23 Fevrie 2019 “Andriamanitra maniraka ny olony” * Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16, ary satria fitiavana Izy, dia tia ny olona rehetra ho vonjena. Hoy ny teniny; ”Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny … [Read more…]