Herinandro 02-07 Avrily 2018 “ Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Paska I sy II Herinandro 02-07 Avrily 2018 “ Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra ” Fitarihan-kevitra: “Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra”. Planin’Andriamanitra no nanirahan’ny Ray an’i Jesosy Kristy Zanany ho ety an-tany, dia araka ny nanondroan’i Jaona mpanao batisa Azy manao hoe: “Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao!” Jao.1:29. Nitondra teo amin’ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Sampan-drofia Herinandro 26-31 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Sampan-drofia Herinandro 26-31 Marsa 2018 “Kristy, fanavotana ho antsika” * Fitarihan-kevitra: “Kristy, fanavotana ho antsika” dia fanafahana sy vonjy aina ho antsika. Ny votoatin-kevitry ny hoe “fanavotana” dia ny famerenana amin’ny tompony ny zavatra, na olona, izay mety ho lasan’ny olon-kafa izay tsy tompony. Izany dia amin’ny alalan’ny  fividianana na … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 19-24 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 19-24 Marsa 2018 “ Miomàna handray ny fanavotana ” * Fitarihan–kevitra: Zava-dehibe sady tampony amintsika olombelona ny mandray ny fanavotana, dia ny antoky ny fanafahana tanteraka antsika amin’ny ziogan’ny ota sy ny fahafatesana ary ny devoly izay mpamitaka sy mpanameloka antsika. Koa dia fandresena feno sy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 12-17 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska Herinandro 12-17 Marsa 2018 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony. Izany dia fanekena amin’izay manaiky Azy ho Tompony izay ankatoaviny feno sy tanteraka, ka tsy misy hafa. Izany dia araka ny teniny manao hoe: “Fa izao no fanekena hataoko amin’ny taranak’Isiraely. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III alohan’ny Paska Herinandro 05-10 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III alohan’ny Paska Herinandro 05-10 Marsa 2018 “Andriamanitra miahy ny olony” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Andriamanitra miahy ny olony” dia midika fa Izy dia mitsinjo ny ainy, manao izay ahavelona azy, miaro azy amin’ny loza sy ny ratsy izay mariravira azy, manafaka azy eo am-pelatanan’ny fahafatesana, ary manangana azy ho … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska Herinandro 26 Febroary – 03 Marsa 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska Herinandro 26 Febroary – 03 Marsa 2018 “Andriamanitra Mpanafaka ny olony” * Fitarihan-kevitra: Toerana ambony no nametrahan’Andriamanitra antsika olombelona raha nahary antsika Izy, dia isika nataony hanam-boninahitra hitovy endrika Aminy ka navahany tamin’ny zava-boary sisa rehetra sy nataony ho mpanapaka azy ireny. Hoy ny tenin’Andriamanitra manambara izany: … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V alohan’ny Paska Herinandro 19-26 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V alohan’ny Paska Herinandro 19-26 Febroary 2018 “Andriamanitra no Mpamonjy” * Fitarihan-kevitra: Ny teny hoe ”Andriamanitra no Mpamonjy” dia manambara fa tsy misy andriamanitra hafa, na fomba hafa mety hahavonjy ny olona, na handraisany famonjena. Hoy ny Tompo eto: ”Tsy manam-pahalalana izay mitondra ny hazo nataony sarin-javatra voasokitra ka mivavaka … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 12-17 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Epifania Herinandro 12-17 Febroary 2018 “Matokia an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Matokia an’Andriamanitra” dia teny fampaherezana indrindra ho amin’ny finoana. Fa ny finoana no andraisana ny famonjena, araka ny tenin’i Jesosy tamin’ilay vehivavy narary roambinifolo taona manao hoe :”Anaka, ny finoanao no nahasitrana (Gr. namonjy) anao” Mar.5:34a. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania Herinandro 05-10 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania Herinandro 05-10 Febroary 2018 “Andriamanitra miantoka ny olony” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe “Andriamanitra miantoka ny olony” dia satria be ny fitiavany azy. Fa hoy ny fanambarana nomeny an’i Jeremia mpaminany manao hoe: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao” Jer.31:3. Dia … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 29 Janoary – 03 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 29 Janoary – 03 Febroary 2018 “Andriamanitra miantra ny olony” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miantra ny olony ka tsy mamaly azy araka ny haben’ny fahadisoany sy ny heloka nataony teo imasony, fa mbola tonga eo aminy mba handray azy sy hamonjy azy. Fa voasoratra hoe: ”Ny … [Read more…]