Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III mialoha ny Paska 08-13 Marsa 2021 “Andriamanitra manao fanekem-panavotana” *

Ny asam-panavotana nataon’Andriamanitra, dia ny fanamarinana ny mpanota amin’ny fanafahana azy amin’ny herin’ny ota sy ny fanamelohana noho ny ota, mba ho fanamarinana azy sy hahazoany mihavana indray amin’Andriamanitra Mpahary sy Mpamonjy azy. Fa hoy indrindra Jaona Apostoly manambara izany: ”Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV mialoha ny Paska 01-06 Marsa 2021 “Andriamanitra Mpamonjy ny olony” *

Ny tany dia tsy ilaozam-pahoriana, ary ny mpino dia mety hiharan’izany tokoa. Fa voasoratra hoe: ”Izao tontolo izao dia mipetraka eo amin’ilay ratsy avokoa” 1 Jao.5:19. Fa isaorana ny Tompo izay ”nanolotra ny tenany.. hanafaka antsika amin’izao miara-belona ratsy fanahy izao, dia amin’izao andro ratsy izao” (Gal.1:4). Fa tanteraka ankehitriny ny fanambarana nataon’i Paoly tamin’i … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V mialoha ny Paska 22-27 Febroary 2021 “Andriamanitra, fahamarinan’ny olony” *

Ny fanontaniana dia ny hoe: Fomba manao ahoana no mety ifandraisan’Andriamanitra izay Masina indrindra amin’ny olombelona izay mpanota indrindra? Tsy mifanohitra sady tsy misy iraisaina tokoa ve izany? Fa efa voalazan’ny Soratra Masina fa ”isika dia fahavalon’Andriamanitra” (Jak.4:4), ary koa: ”Fa inona no iraisan’ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan’ny mazava sy ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VI manaraka ny Epifania 15-20 Febroary 2021 “Izaho no Andriamanitrao” *

Teny mahery sy mivantana avy amin’Andriamanitra ny hoe ”Izaho no Andriamanitrao”, dia teny mafy fampahatisahivana ny Isiraely olony izay efa nanaovany fanekena raha tonga hamonjy azy ho afaka amin’ny fanandevozan’ny Egyptiana Izy manao hoe: ”Dia halaiko ho Ahy hianareo ho oloko, ary ho Andriamanitrareo Aho; dia ho fantatrareo fa Izaho no Jehovah Andriamanitrareo, Izay mitondra … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V manaraka ny Epifania 08-13 Febroary 2021 “Jehovah no itokiana”

1/ Ny hoe ”Jehovah no itokiana” dia milaza fa tsy misy hafa tokony hitokisana sy hivavahana, satria Izy no Andriamanitra Tokana. Hoy ny didiny: ”Aza manana andriamani-kafa, fa Izaho ihany” Eks.20:5. Fa misy ny manao ny tenany ho Andriamanitra, dia ny devoly izay sahy naka fanahy an’i Jesosy ka niteny taminy hoe: ”Izao rehetra izao … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV manaraka ny Epifania 01-06 Febroary 2021 “Andriamanitra miahy ny ain’ny olony”

Ny hoe ”Andriamanitra miahy ny ain’ny olona”, dia satria nataony hanana anjara manokana amin’ny zavatra rehetra nohariany izy. Fa ny fisian’izao zavatra ary rehetra izao dia tamin’ny alalan’ny teny hoe ”Misia” (Gen.1:3,6); fa ny olombelona kosa dia nataony hanana sata manokana ka nitenenany hoe : ”Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika; … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Epifania 25-30 Janoary 2021

“Andriamanitra miseho manadio ny olony” Ny Epifania, na fisehoan’Andriamanitra dia ho amin’ny fanadiovana ny olony mba tsy hahameloka azy, satria mpanota izy. Nataon’i Jesosy ho zava-dehibe ny fanadiovana ny mpianany, fa voalazan’ny Soratra Masina hoe: ”Ary raha mbola teo amin’ny fisakafoana hariva, …, dia nitsangana niala teo am-pihinanana Izy ka nametraka ny lambany ary naka … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II manaraka ny Epifania – 18-23 Janoary 2021

“Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona” “Ny Irak’i Jehovah tonga eo amin’ny olona” dia ny Mesia izay voahosotr’Andriamanitra. Ny fahatongavany eo amin’ny olona dia tena famangian’Andriamanitra Izay naniraka azy, satria nataony ho vavolombelon’ny Anarany Izy. Araka izany, dia Izy no solontenan’Andriamanitra Izay mitondra ny teniny ary miteny amin’ny Anarany. Teny fampihavanana no entiny, dia … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Epifania 11-16 Janoary 2021 “Miseho ny Mpanavotra” *

Ny Mpanavotra dia Andriamanitra miseho amin’ny alalan’Ilay Voahosotr’i Jehovah hitondra fanavotana ho an’ny taranaky ny Isiraely izay firenena voafidin’Andriamanitra; anefa koa amin’ny alalany dia ho an’ny olona sy ny firenena rehetra etỳ ambonin’ny tany (Gen.22:18). Manondro indrindra ny Mesia na Kristy Izy, dia Jesosy Zanak’Andriamanitra izay nasehon’ny Ray tamin’ny fotoana nanaovana batisa Azy, ka nanambarany … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Epifania 04-09 Janoary 2021

“ Epifania, Andriamanitra miseho ” Raha lazaina fa ny Epifania dia midika ho ny ”fisehoan’Andriamanitra amin’ny olona”, dia misy endrika telo isehoan’izany: 1/ Andriamanitra miseho, satria misy ny mangetahet a mitady Azy. Tanteraka amin’izany araka ny fampianarana nataon’i Jesosy tao an-tendrombohitra manao hoe: ”Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana” Mat.5:6. … [Read more…]