Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV amin’ny Advento 23-28 Desambra 2019 “Tonga ny Mesia, miposaka ny Mazava”

Hafatry ny Lohateny: Tonga ny Mesia, miposaka ny Mazava, dia ny voninahitr’Andriamanitra eo amin’izao tontolo izao, izay efa niandry ela ny fahatongavany.  Fa tanteraka ny teny faminaniana voasoratra hoe: ”Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan’ny mazava” Isa.9:1. Ary ho an’izay rehetra niandry … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III amin’ny Advento 16-21 Desambra 2019 “Ny fiavian’ny Mesia, fampiononana ny olony” *

Hafatry ny Lohateny: Nangidy indrindra ny fahoriana nihatra tamin’ny Zanak’Isiraely raha nivadika tamin’Andriamanitra izy ka niharan’ny famaizany, dia ny nambaboan’ny Asyriana azy sy nanaovana azy sesitany tany Babylona; ka ny jentilisa no nanao azy araka ny sitrapony toy ny firenena very zo sy tsy manankasina mihitsy. Fa noho ny maha-firenena voafidy sy vita fanekena tamin’Andriamanitra … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I amin’ny Advento 02-07 Desambra 2019 “Ho avy ny Tompo” *

Hevitry ny Lohateny: Ho avy ny Tompo, dia ny Mesia, Ilay Iraka Voahosotr’Andriamanitra, izay nambaran’ny Ray manao hoe: “Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5. Ny fihavian’ny Tompo ? Fanantenana lehibe ho an’izao tontolo izao. Fa tany amin’ny taona 830 mialoha ny nahatongavany tetỳ an-tany no nanambaran’Isaia mpaminany Azy amin’ny maha Tompo … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXV manaraka ny Trinite 25-30 Novambra 2019 “Andriamanitra tsy mandao ny olony” *

Hevitry ny Lohateny: Ny hoe ”Andriamanitra tsy mandao ny olony” dia milaza ny firaisana antoka sy fanekena nataon’Andriamanitra amin’ny olony, dia izay mino ny Anarany ka noraisiny ho an’ny tenany (1 Pet.2:9b). Ireo no nitenenany fahizay hoe: ”Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXIII manaraka ny Trinite 11-16 Novambra 2019 “Ny olon’Andriamanitra, mpanompo ny fahamarinana” *

Hevitry ny Lohateny: Andriamanitra dia marina sy tia fahamarinana ka mankahala ny ratsy (Sal.11:7), ary tiany ny olony ho tahaka Azy (Sal.34:15-16). Hoy Jaona Apostoly: ”Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako” 3 Jao.4. Izany no toetra maha-zanak’Andriamanitra, dia ny maha-mpanompon’ny fahamarinana, dia ny sitrapon’Andriamanitra … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXII manaraka ny Trinite 04-09 Novambra 2019 “Andriamanitra Mahatoky”

Hevitry ny Lohateny: Andriamanitra dia Mahatoky, satria Marina Izy, dia Andriamanitra tsy mivadika amin’ny fanekeny, ary tsy miova amin’ny teniny, fa manatanteraka izany. Ataony tokoa izany, satria Izy dia ”Andriamanitra tsy mahay mandainga” araka ny voalazan’ny Soratra Masina Azy (Tit.1:2). Mahasaropiaro Azy tokoa ny fahamarinany, raha hoy i Balama nandà an’i Balaka tsy hamadika ny … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIX manaraka ny Trinite 28 Oktobra – 02 Novambra 2019

“Andriamanitra tsy mahafoy ny olony” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, ary tsy mahafoy azy mandrakizay. Satria hoy Izy: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho anao” Jer.31:3. Toky sy fanomezana antoka lehibe no ataon’Andriamanitra, satria manam-pahalemena sy tsy fahatanterahana isika olombelona, ary tsy mitoetra fa mbetika miovaova; izany hoe, raha … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVIII manaraka ny Trinite 21-26 Oktobra 2019 “Ny mino velona amin’ny fitiavana” *

Fitarihan-kevitra: ”Ny mino velona amin’ny fitiavana” satria Andriamanitra Izay inoany sy tompoiny dia ”Andriamanitra Fitiavana” (1 Jao.4:16). Koa raha niteny ny Apostoly Paoly manao hoe: ”Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko” Gal.2:20, dia nilaza indrindra izy nanao hoe: ”Ny fitiavan’i Kristy no manery anay” 2 Kor.5:14, dia Kristy izay ivelomany … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara Alahady XVII manaraka ny Trinite 14-19 Oktobra 2019 “Andriamanitra manome rariny ny olony” Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome rariny ny olony, satria tia rariny Izy sady tia ny olony. Fa mitaky rariny ny olona satria iharan’ny ”tsy rariny”, dia ny tsy fahamarinana. Ny rariny omen’Andriamanitra ny olony dia Izy manamarina ny finoany, ka manatanteraka … [Read more…]

Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara Alahady XVI manaraka ny Trinite 07-12 Oktobra 2019 “Fantaro Andriamanitra” Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Fantaro Andriamanitra”, dia manambara fa Andriamanitra dia tsy miafina na te-hiafina amintsika mpanota, fa azontsika fantarina tsara Izy; ary tiany isika hahafantatra Azy mba hahazoantsika mino Azy, ka handray ny famonjeny sy higoka ny fahasoavany tsy lany (Jao.1:16). Araka … [Read more…]