Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018 “Tandremo ny didy mahavelona” * Fitarihan-kevitra : Nahoana no hoe” Tandremo ny didy mahavelona”? Satria tojo ny vanim-potoana fihemorana ny andro ankehitriny, dia andron’ny tsy fanarahan-dalàna, dia araka ny fanambaran’i Paoly tamin’i Timoty manao hoe: ”Fa aoka ho fantatrao … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018 “Tonga ny Mazava” * Fitarihan-kevitra : Vanim-potoana sarobidy indrindra ny hoe ”Tonga ny Mazava”. Fa tra-pihemorana ara-pinoana ny Isiraely fahizay ka ny mpisorona teo aminy aza dia hita fa tsy ampy fanajana no tsy nisy tahotra an’Andriamanitra (Mal.1:6), ary ny firenena jiosy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 13-18 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady XI manaraka ny Trinite Herinandro 13-18 Aogositra 2018 “Andriamanitra tia fahamarinana” * Fitarihan-kevitra : Andriamanitra tia fahamarinana ary tsy misy fitaka ao Aminy, eny, ”Andriamanitra tsy mandainga” Tit.1:2. Fa voasoratra hoe: ”Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Jolay – 04 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Jolay – 04 Aogositra 2018 “ Ny mpino mahatoky” * Fitarihan-kevitra : Ny mpino mahatoky dia olona ankasitrahan’Andriamanitra. Olon’ny ”finoana izy” araka ny tenin’ny Tompo manao hoe: « Ny oloko marina* dia ho velon’ny finoana; » Fa raha mihemotra izy, dia tsy sitraky ny fanahiko (Hab. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VIII manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VIII manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Jolay 2018 “Ny mpivavaka marina” * Fitarihan-kevitra : Tsy vitsy, na tokana, ny hevitry ny hoe ”mpivavaka marina”. Amin’ny teny tsotra, ny mpivavaka marina dia ny olona izay mivavaka amin’ny fo mahitsy sy marina. Dia toy izany koa izay mivavaka amin”ny ”fo madio”, na … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VII manaraka ny Trinite Herinandro 16-21 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VII manaraka ny Trinite Herinandro 16-21 Jolay 2018 “Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pitahiana” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe: ”Andriamanitra amin’ny olony, tokim-pitahiana” dia midika fa eo amin’izay itoeran’ny Tompo no andidiany fitahiana sy fiadanana, dia fahasambarana ho an’izay rehetra mino Azy. Tsy mba misy aloky ny fikotranana na fiahiahiana loza na tsy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Trinite Herinandro 09-14 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Trinite Herinandro 09-14 Jolay 2018 “Andriamanitra manamarina ny mpanota” * Fitarihan-kevitra ”Andriamanitra manamarina ny mpanota”, fa ny tsy marina tsy mba manana anjara amin’Andriamanitra ary tsy mba handova ny fanjakany na oviana na oviana. Fa hoy ny Tompo:”Izaho no Alfa sy Omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Trinite Herinandro 02-07 Jolay 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Trinite Herinandro 02-07 Jolay 2018 “Andriamanitra manangona ny olony ” * Fitarihan-kevitra : Nahoana no hoe ”Andriamanitra manangona ny olony”, ary tsy izay efa olony ihany fa ny olona rehetra koa? Satria tsy tiany hisy ho very tsy hahalala ny famonjeny izy (Jao.3:16), dia izy tafasaraka mandrakizay … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite Herinandro 25-30 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite Herinandro 25-30 Jona 2018 « Ny fifadiana ankasitrahana » * Fitarihan-kevitra: Ny hevitra ara-panahy ny hoe ”fifadiana” dia milaza fandraràna ny olona tsy hanao asa, na hanendry hanina, na koa hanome toerana izay mety hanetsika filàna ara-nofo. Fa hoy ny Soratra Masina: ”Fa izay mamafy ho an’ny nofony … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Trinite Herinandro 18-23 Jona 2018 « Ny famindrampo mahagaga »

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Trinite Herinandro 18-23 Jona 2018 « Ny famindrampo mahagaga » * Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”mahagaga” dia milaza zavatra izay tsy haintsika olombelona, ary tsy takatry ny saintsika ho saintsainina na heverina akory aza. Toetra manondro sy manambara an’Andriamanitra indrindra izany, Izay mampisy ny tsy misy, toy ny nitenenany … [Read more…]