Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Jona 2018 “Ny fahendrena araka an’Andriamanitra” * Fitarihan-kevitra: ”Ny fahendrena araka an’Andriamanitra” dia manambara fa misy ny fahendrena avy amin’Andriamanitra sy manaraka an’Andriamanitra; ary misy ny fahendrena tsy avy amin’Andriamanitra sady tsy manaraka an’Andriamanitra. Ny fahendrena araka an’Andriamanitra dia avy any ambony, avy amin’Andriamanitra, … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 28 Met – 02 Jona 2018 “ Andriamanitra miahy ny mpanota ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 28 Met – 02 Jona 2018 “ Andriamanitra miahy ny mpanota ” * Fitarihan-kevitra: Ny votoatin-keivtry ny hoe ”Andriamanitra miahy ny mpanota”, dia Izy mitsinjo ny ainy tsy ho faty, ary ny fanahiny tsy ho very. Fa ny ota no efitra mampisaraka ny mpanota amin’Andriamanitra (Isa.59:2), ary izy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Pentekosta I & II Herinandro 21-26 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Pentekosta I & II Herinandro 21-26 Mey 2018 “ Ny Fanahy Masina tonga amintsika ” * Fitarihan-kevitra: ”Ny Fanahy Masina tonga amintsika”, fofonain’Andriamanitra nahary izao rehetra izao (Gen.1:1-3), Mpampihavana antsika mpanota amin’Andriamanitra (Rom.8:26), Mpampianatra antsika ny fahamarinana (Jao.16:13), Mpampionona amin’ny fahoriantsika (Jao.14:18), Herin’Andriamanitra atafiny ny mino (Asa.1:8), Fahatanterahan’ny olon’Andriamanitra (1 Tes.5:23). … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 14-19 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 14-19 Mey 2018 “ Andriamanitra manome fo vaovao ” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manome fo vaovao. Satria isika zanak”olombelona dia teraka sy nobeazina tanatin’ny ota. Fa voasoratra hoe: ”Ny fisainan’ny fon’ny olona dia ratsy hatramin’ny fahazazany” Gen.8:21b. Ary noho izany dia tsy nahalala an’Andriamanitra. Hoy Jesosy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 07- 12 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady V manaraka ny Paska Herinandro 07- 12 Mey 2018 “Andriamanitra tia famelan-keloka” * Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia famelan-keloka, ary tiany ny olony ho tia famelan-keloka tahaka Azy. Fa hantsana lehibe mampisaraka antsika amin’Andriamanitra ny heloka tsy voavela. Hoy ny tenin’ny Tompo: “Indro, ny tànan’i Jehovah tsy fohy, fa mahavonjy, ary ny … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 30 Avrily – 05 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 30 Avrily – 05 Mey 2018 “Andriamanitra mampionona ny olony” * Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”Andriamanitra mampionona ny olony” dia manambara indrindra ny halehiben’ny fitiavany, ka tsy hahafoizany azy, fa amindrany fo aminy. Fa hoy ny teniny tamin’ny Isiraely olony tra-pahakiviana fony izy natao sesin-tany … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Paska Herinandro 23-28 Avrily 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Paska Herinandro 23-28 Avrily 2018 “Kristy, fanantenan’ny mino” * Fitarihan-kevitra : Vanin’andro mahavery hevitra sy mahavalalanina ny maro ny ankehitriny noho ny ady, korontana, fahasahiranana sy fitsapan-toetra samihafa.  Ny olon’Andriamanitra izay manantena Azy kosa dia afaka miteny manao hoe: ”Fa manana izao rakitra izao amin’ny vilany tany … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 16-21 Avrily 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska Herinandro 16-21 Avrily 2018 “Jesosy no Mpiandry Tsara” * Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”Jesosy no Mpiandry Tsara” dia mamaritra indrindra ny fahatanterahany amin’ny maha-Mpiandry ondry mahatoky sy mahafatra-po Azy. Ary miaraka amin’izay no anavahana koa ireo mpiandry ondry tsy mahafatrapo. Hoy ny tenin’ny Tompo mananatra azy … [Read more…]

Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska Herinandro 09-14 Avrily 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska Herinandro 09-14 Avrily 2018 “Efa nitsangana tokoa Jesosy” * Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Efa nitsangana tokoa Jesosy” dia fanamarinana sy fananterana ny fitsanganany marina ka tokony hanekena sy hinoana izany. Fa ny toetry ny ”Adama ela” no mahatonga ny tsy finoana ny fanambaran’ny tenin’Andriamanitra, dia ny olona … [Read more…]

Herinandro 02-07 Avrily 2018 “ Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY Fiombonam-bavaka Paska I sy II Herinandro 02-07 Avrily 2018 “ Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra ” Fitarihan-kevitra: “Paska, fisandratan’ny Zanak’ondrin’Andriamanitra”. Planin’Andriamanitra no nanirahan’ny Ray an’i Jesosy Kristy Zanany ho ety an-tany, dia araka ny nanondroan’i Jaona mpanao batisa Azy manao hoe: “Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao!” Jao.1:29. Nitondra teo amin’ny … [Read more…]