Hira (an-tsary)


Hira ho anao


Ondry very


Mihobia hoan’i Jehovah


Itomanio ny taninao


Noely fahazavana


Mifohaza ry Ziona


Soleil de justice

Go down moses

Endrey ny fitiavan-dehibe

Tsy misy reharehako