Fiombonam-bavaka Alahady V alohan’ny Paska

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady V alohan’ny Paska
Herinandro 22-27 Febroary 2016
“Andriamanitra tia mamonjy ny mpanota”

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia mamonjy ny mpanota. Fa hoy Izy: ”Moa sitrako akory va ny fahafatesan’ny ratsy fanahy, hoy Jehovah Tompo, fa tsy ny hialany amin’ny alehany mba ho velona izy ?” Ezek.18:23. Hoy Jesosy tamin’ireo Fariseo mpanamarin-tena sy miavona: “Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. Fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe: Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà – Hos 6:6; fa tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota” Mat.9:12-13.

Alatsinainy 22: Andriamanitra miantso ny mpanota ho vonjena.
“Mijere Ahy, dia ho voavonjy hianareo, ry vazan-tany rehetra” Isa.45:22a.
Vakiteny 1: Asa.3:1-10. Vakiteny 2: Isa 45:20-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.45:22.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”mpanota”? Toerana sarotra indrindra satria midika fahafatesana, dia fahafatesam-panahy noho ny fisarahana amin’Andriamanitra. Fa hoy ny Tompo: “Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy” Isa.59:2.
Mahagaga indrindra kosa ny fitiavan’Andriamanitra mampitraka izay rehetra milofika noho ny ota ary mitaona azy handray ny famonjeny, “mijery an’ Jesosy , Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy” Heb.12:2.

Talata 23: Andriamanitra tia mamela heloka ny mpanota.
“Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony” Jao.8:11.
Vakiteny 1: Isa.55:6-11. Vakiteny 2: Jao.8:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.8:10-11.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tia ny mpanota, saingy tsy tia ota, satria “fahafatesana no tambin’ny ota” Rom.6:23. Ary noho izany dia tonga Jesosy handrava ny herin’ny ota tamin’ny fahafatesany ka nanome famelan-keloka feno ho famonjena ny mpanota (1 Pet.2:24). “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17.

Alarobia 24: Andriamanitra niaritra mba hahavonjy ny mpanota.
« Fa satria nalaim-panahy ny tenany tamin’ny fahoriana nentiny, dia mahavonjy izay alaim-panahy koa Izy » Heb.2:18. Vakiteny 1: 1 Pet.1:3-9. Vakiteny 2: Heb.2:10-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.2:18.
Fitarihan-kevitra: Ny fitiavan’Andriamanitra hamonjy ny mpanota no niaretany hatramin’ny fahafatesana. Fa voasoratra hoe: “Raha niakatra ho any amin’ny avo Izy, dia nitondra olona maro ho babo ka nanome fanomezana ho an’ny olona (Sal.68:18)” Efes.4:8. Ny fanomezana nomeny dia ny ainy ho famonjena ny mpanota ka andraisany ny fiainana mandrakizay.

Alakamisy 25: Ny finoana no mahavonjy ny mpanota.
“Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao” Mat.15:28a.
Vakiteny 1: Gen.32:23-31. Vakiteny 2: Mat.15:21-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.15:28.
Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no andraisana ny famonjen’Andriamanitra. Fa voasoaratra hoe: “Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6. Koa “Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao” Asa.16:31.

Zoma 26: Ny fanamasinan’Andriamanitra manafaka amin’ny ota.
“Fa izao no sitrapon’Andriamanitra, dia ny hanamasinana anareo” 1 Tes.4:3a.
Vakiteny 1: Heb.12:14-17. Vakiteny 2: 1 Tes.4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tes.4:3-4.
Fitarihan-kevitra: Ny planin’Andriamanitra ho an’ny olom-bonjeny dia ny fahatanterahany araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”Aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra” Mat.5:45. Ary ho amin’izany dia hoy ny Tompo: “Koa ho masina hianareo, satria masina Aho” Lev.11:45. “Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo” Heb.12:14b.

Asabotsy 27: Andriamanitra mitaona ny mpanota hibebaka.
“Fa mahari-po aminareo Izy, ka tsy tiany hisy ho very, fa mba ho tonga amin’ny fibebahana izy rehetra » 2 Pet.3:9b.
Vakiteny 1: Isa.49:9-13. Vakiteny 2: 2 Pet.3:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Pet.3:9.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia tia ny mpanota tokoa ho vonjena, ka dia nirahiny ny Zanany Lahitokana “mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16b. Koa raha nanomboka ny asany Jesosy dia nitoriteny ka nanao hoe: “Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17. Mbola manako mandraka ankehitriny izany antson’Andriamanitra izany, fa ny faharipon’Andriamanitra dia mitaona ny mpanota hibebaka (Rom.2:4/ 2 Pet.3:9b). Koa “Anio, raha hihaino [mahare] ny feony hianareo, aza manamafy ny fonareo” Heb.3:7,8a, fa raiso ny famonjen’Andriamanitra.

Nota: . Ity perikopa ity dia azo jerena ao amin’ny Site www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara”
©

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.