Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady IV alohan’ny Paska
Herinandro 29 Febroary – 05 Marsa 2016
“Andriamanitra miantra ny olony”

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miantra ny olony ka tsy tia azy ho ory araka ny voasoratra hoe: ”Fa tsy sitrany ny mampahory na mampalahelo ny olombelona” Fit.Jer.3:33. Koa satria tsy zavatra mora amin’ny mpianany ny fisarahan’i Jesosy taminy, dia nampahery azy ireo Izy ka nanao taminy hoe: ”Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho” Jao.14:18. Ary koa: ”Hianareo halahelo, nefa ny alahelonareo hody fifaliana” Jao.16:20b.

Alatsinainy 29: Andriamanitra miantra ny olony ka mamaly ny fitarainany.
« Fony azom-pahoriana aho, dia niantso an’i Jehovah,… ary ny fitarainako dia efa tonga eo an-tsofiny » 2 Sam. 22:7.
Vakiteny 1: Lio.18:1-8. Vakiteny 2: II Sam 22:1-7. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: II Sam 22:1-7.
Fitarihan-kevitra: Ray be fiantra tokoa ny Tompo ka tsy mitoetra foana tsy hahare ny fitarainan’ny olony ory ary tsy hamaly ny fivavahany. Fa eo akaikin’izay miantso ny Anarany sy manankim-po Aminy Izy, ka miteny tahaka ny tamin’ny Zanak’Isiraely manao hoe: “Efa hitako tokoa ny fahorian’ny oloko izay any Egypta, ary efa reko ny fitarainany noho ny ataon’ny mpampiasa azy; eny, fantatro ny alahelony; dia efa nidina Aho izao hamonjy azy” Eks.3:7-8a.

Talata 01: Ny mino tsilovin’ny fahazavan’Andriamanitra.
« Fa maizina hianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny » Efes.5:8a.
Vakiteny 1: Jao.12:27-36. Vakiteny 2: Efes 5:1-9. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Efes.5:8.
Fitarihan-kevitra: Maizina izao tontolo izao rehefa tsy eo Andriamanitra ary maizina toy izany koa ny olona tafasaraka Aminy. Toy ny tamin’ny androm-pahariana voalohany anefa dia teo ny Tompo nampiposaka ny mazava araka ny voasoratra hoe: “Ary Andriamanitra nanao hoe: Misia mazava; dia nisy mazava” Gen.1:3. Ary dia mbola ataony izany ho an’izay rehetra mino Azy, fa hoy Jesosy: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao.12:8.

Alarobia 02: Andriamanitra mitsinjo ny olona amin’ny alalan’ny teniny.
“Mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina izany” Lio.11:28.
Vakiteny 1: Sal.119:137-144. Vakiteny 2: Lio.11:14-28. Toriteny 1 (safidy) . Toriteny 2: Lio.11:27-28.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra mitsinjo ny olony ka maneho ny fitiavany tsy miova sy mahari-pery mba hahavonjy azy. Izany dia amin’ny alalan’ny teniny, ka hoy Jesosy: “Izay rehetra manatona Ahy sy mandre ny teniko ka mankatò azy, dia hasehoko aminareo izay tahaka azy: Tahaka ny olona nanao trano izy, izay nihady lalina ary nanisy fanorenana teo ambonin’ny vatolampy; ary nony tondraka ny rano, dia namely mafy izany trano izany ny riaka, nefa tsy nahahozongozona azy, satria tsara fanorenana izy [na: naorina teo ambonin’ny vatolampy izy]”Lio.6:47-48.

Alakamisy 03: Jesosy Kristy Mpiahy ny olon’Andriamanitra.
“Ary raha misy manota, dia manana Solovava ao amin’ny Ray isika » 1 Jao.2:1a.
Vakiteny 1: Rom.8:30-34. Vakiteny 2: 1 Jao.1:8-10; 2:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.2:1-2.
Fitarihan-kevitra: Ny devoly dia tsy tonga raha tsy ny hiampanga ny olona amin’ny fahadisoana mety nataony, na olona mino izy na tsia. Tonga kosa Jesosy Kristy hanavotra ny olona araka ny voasoratra hoe: ”Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka [Gr. hitsara] izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17. Minoa an’i Jesosy fa “Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao” Jao.4:42.

Zoma 04: Andriamanitra mampandresy ny olony.
”Fa manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tia antsika” Rom.8:37.
Vakiteny 1: Rom.8:31-39. Vakiteny 2: 1 Jao.2:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:37.
Fitarihan-kevitra: Ny tany dia tsy ilaozan’ady, ary na ny mino koa aza dia avelan’Andriamanitra hiatrika izany mba hanehoana ny voninahiny (Jao.11:40). Andriamanitra kosa dia tsy mamela ny olony hiady irery, indrindra amin’ny ”andro mahory” araka ny voalazan’ny Soratra Masina (2 Tim.3:1), fa manome tokim-pamonjena ho azy manao hoe: ”Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany” Apok.3:10.

Asabotsy 05: Andriamanitra miantra ny olony mandrakizay.
“Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, ka ampaharetako ny famindrampoko ho anao” Jer.31:3.
Vakiteny 1: Jao.13:1-8. Vakiteny 2: Jer.31:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.31:3.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jaona Apostoly: ”Andriamanitra dia fitiavana” (1 Jao.4:16). Izany dia fitiavana maharitra sy miaritra mba hahavonjy sy hahavelona izay mino Azy. Ary dia manao fanekena aminy Izy ka miteny manao hoe: “Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-peko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10.

Nota: Ity perikopa ity dia azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.