Fiombonam-bavaka Alahady III alohan’ny Paska

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady III alohan’ny Paska
Herinandro 07-12 Marsa 2016
“Andriamanitra miantoka ny amin’ny olony”

 

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miantoka ny amin’ny olony, dia izay nofidiny sy noraisiny ho an’ny tenany (1 Pet.2:9), ka manao fanekena aminy manao hoe: ”Ho Andriamaniny aho, ary izy ho oloko” Lev.26:12. Ary satria olona mpanota be fahalemena sy tsy marina no nofidiny, dia nanao asam-panavotana ho azy Izy mba hahatanteraka araka ny voasoratra hoe: ”Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30.

Alatsinainy 07: Jesosy no antoka ny amin’ny fanekena ataon’Andriamanitra amin’ny olony.
« Dia hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an’ny olona » Isaia 49:8b.
Vakiteny 1: Gal.3:15-22. Vakiteny 2: Isa.49:8-13. Toriteny (safidy). Toriteny 2: Isa.49:8.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manao fanekena amin’ny olona mba hiray antoka aminy, ary dia nanome ny Zanany Lahitokana, Jesosy Kristy, ho antoka hampitoetra mandrakizay izany fanekena izany, dia ho fanekena mafy orina indrindra. Fa voasoratra hoe: ”Fa Kristy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin’ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin’ny tabernakely lehibe lavitra sady tsara lavitra, izay tsy nataon-tanana, izany hoe, tsy isan’izao zavatra ary izao, ary tsy mba nitondra ran’osilahy sy ran-janak’omby Izy, fa ny ran’ny tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay” Heb.9:11-12.

Talata 08: Ny zanaky ny teny fikasana mahazo antoka handova fanekena.
« Fa ilay tamin’ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin’ny teny fikasana » Gal.4:23b.
Vakiteny 1: Asa.3:14-25. Vakiteny 2: Gal.4:21-31. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Gal.4:23.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny fanambaran’i Paoly Apostoly: ”Tsy ny zanaky ny nofo no zanak’Andriamanitra; fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka” Rom.9:8. Araka izany no ilazan’ny Soratra Masina hoe: “Hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’ny razanareo, raha hoy Izy tamin’i Abrahama: Ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany – Gen.22:18” Asa.3:25. Fa hoy Jesosy: “Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva; fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva” Jao.8:35.

Alarobia 09: Andriamanitra miantoka ny fahaveloman’ny olony.
“Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy” Jao.6:11.
Vakiteny 1: Isa.46:3-9. Vakiteny 2: Jao.6:1-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.6:11.
Fitarihan-kevitra: Endriky ny fiahian’Andriamanitra ny olony ny nizaran’i Jesosy ny mofo rehefa avy nisaotra Izy ka nampitombo izany ho an’ireo olona maro nanaraka Azy mba hihaino ny fampianarany. Izany dia azo itarafana ny fanoloran’i Jesosy ny tenany araka ny fanambarana nataony manao hoe: ”Ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho na’izao tontolo izao” Jao.6:33. Toky no omeny: ”Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b.

Alakamisy 10: Ny firaisana antoka amin’i Jesosy, firaisana voninahitra Aminy.
“Ray ô, tiako mba ho any amiko amin’izay itoerako ireo izay nomenao Ahy” Jao.17:24a.
Vakiteny 1: 2 Tim.2:8-13. Vakiteny 2: Jao.17:20-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:24.
Fitarihan-kevitra:Voninahitra mandrakizay no lova nomanin’Andriamanitra ho an’ny olony izay natsangany ho zanaka ”mandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy” (Rom.8:18). Ho amin’izany no nampaherezan’i Jesosy ny mpianany manao hoe: ”Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34.

Zoma 11: Jesosy no miantoka eo anatrehan’ny Ray.
”Indreto Izaho sy ireo zaza izay nomenao Ahy” Heb.2:13b.
Vakiteny 1: Jao.15:1-8. Vakiteny 2: Heb.2:10-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.2:11-13
Fitarihan-kevitra: Hoy ny vavaka nataon’i Jesosy ho an’ny mpianany mialoha ny nandaozany azy ireo: ”Ray masina ô, tehirizo ireo amin’ny anaranao izay nomenao Ahy, mba ho iray ihany izy, tahaka ny mahiray Antsika. Raha mbola teo aminy Aho, dia nitahiry azy tamin’ny anaranao izay nomenao Ahy; ary notandremako izy, ka tsy misy very” Jao.17:11-12. Ny hoe “tsy misy very” dia ny handova ny fiainana mandrakizay ao amin’ny fanjakan’ny lanitra.

Asabotsy 12: Antoka mandrakizay ny fanekena ataon’Andriamanitra amin’ny olony.
« Indro, Izaho efa manorina ny fanekeko aminareo sy amin’ny taranakareo mandimby anareo » Gen.9:9.
Vakiteny 1: Heb.7:17-28. Vakiteny 2: Gen.9:1-13. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Gen.9:9.
Fitarihan-kevitra: Fanekena mandrakizay no ataon’Andriamanitra mba hiantohana ny olom-boafidiny sy ny taranany satria fitiavana mandrakizay no nitiavany azy (Jer.31:3). Fa amin’izany dia hoy ny teniny: ”Izaho tsy handao anao na hahafoy anao akory” Heb.13:8. Hoy Jaona milaza ny amin’ny fitiavan’i Jesosy ny mpianany : ”ary efa tia ny Azy izay amin’izao tontolo izao Izy, dia tia azy hatramin’ny farany” Jao.13:1b.

Nota: Ity perikopa ity dia azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.