Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady II alohan’ny Paska
Herinandro 14-19 Marsa 2016
“Tanteraka ny teny fikasana”

Fitarihan-kevitra: Tsy misy tsy ho tanteraka ny teny fikasana ataon’Andriamanitra, satria Tompo Izy. Fa voasoratra hoe: :”Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; Moa tsy efa nilaza va Izy ka tsy hefainy? Na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Fa hoy Jesosy: ”Ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35. Minoa izay lazain’ny teny fikasana, fa mitondra fitahiana ho an’izay mino azy.

Alatsinainy 14: Andriamanitra manatanteraka ny teny izay lazainy.
“Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37.
Vakiteny 1 : 2 Kor.1:17-20. Vakiteny 2 : Lio.1:26-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Lio.1:37.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra raha miteny dia ny hahatanteraka izay lazainy ka tokony hinoana Azy. Hoy ny fanambaran’ny mpaminany Isaia: “Fa toy ny ranonorana sy ny oram-panala milatsaka avy any an-danitra ka tsy miverina any raha tsy efa nahavonto ny tany ka nampaniry sy nampahavokatra azy, mba hahatonga voa ho an’ny mpamafy sy hanina ho an’ny mpihinana, Dia ho tahaka izany ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy” Isa.55:10-11.

Talata 15: Ny Teny dia tonga nofo.
“Indro, hanan’anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela” Isa.7:14.
Vakiteny 1: Jao.1:14-18. Vakiteny 2: Isa.7:10-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.7:14-15.
Fitarihan-kevitra: Ny fikendren’Andriamanitra dia ny hitoetra sy honina eo amin’ny olony, mba hanorenany ny fanekeny aminy. Ho amin’izany dia hoy Izy manao hoe: “Ary hanao fanekem-pihavanana ho azy Aho, ka ho fanekena mandrakizay eo aminy any, ary hametraka sy hahamaro azy Aho sady hametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Ary ny tabernakeliko ho eo aminy; ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Ezek.37:26-27.

Alarobia 16: Ny olom-boafidy, olon’ny teny fikasana ho fitahiana ny maro.
“Hitahy izay manisy soa anao Aho” Gen.12:3a.
Vakiteny 1: Asa.3:22-26. Vakiteny 2: Gen.121-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gen.12:3.
Fitarihan-kevitra: Antoka lehibe ataon’Andriamanitra ny amin’ny hitahiany ny maro ny ametrahany ny olom-boafidiny eto amin’izao tontolo izao. Izy ireo no notendreny ho vavolombelon’ny fitiavany sy ho loharanom-pitahiana ho an’ny rehetra, dia olona napetrany eo amin’ny banga mba hitalaho ho an’ny fireneny (Ezek.22:30), sy ho vavombelona mahatoky ny amin’Andriamanitra, dia ”olona nalain’Andriamanitra ho an’ny tenany mba hilaza ny hatsaran’Ilay niantso azy hiala tamin’ny maizina ho amin’ny fahazavany mahagaga” (1 Pet.2:10).

Alakamisy 17: Andriamanitra miantso ny olona rehetra handray ny teny fikasana.
“Ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra” Asa.2:39.
Vakiteny 1: Isa.55:1-3. Vakiteny 2: Asa.2:36-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.2:39.
Fitarihan-kevitra: Ny teny fikasan’Andriamanitra dia ny olona mpanota ho tafiditra ao amin’ny fanjakan’ny lanitra sy handova ny fiainana mandrakizay. Izany no teny nambaran’i Jesosy raha vao nanomboka nitoriteny Izy ka nanao hoe: ”Mibebaha hianareo fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17. Ho an’ny olona rehetra tsy an-kanavaka no iantefan’ny antsony izay nanirahan’i Jesosy ny mpianany manao hoe: ”Mandehana any amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny Filazantsara amin’ny olombelona rehetra” Mar.16:15.

Zoma 18: Minoa izay lazain’ny teny fikasana.
”Sambatra hianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao” Lio.1:45.
Vakiteny 1 : 2 Tan.20:14-21. Vakiteny 2 : Lio.1:39-45. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Lio.1:45.
Fitarihan-kevitra: Tsy miteny foana tokoa Andriamanitra na mampiteny foana ireo mpanompony izay irahiny. Fa raha niasa ireo Apostoly dia voalaza manao hoe: ”Fa izy ireo kosa dia lasa ka nitori-teny eny tontolo eny, ary ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin’ny famantarana izay nomba azy. Amena” Mar.16:20. Mahasaro-piaro an’Andriamanitra ny fahamarinan’ny teny izay lazainy ka tsy voasakan’ny tsy finoan’ny tsy mino.

Asabotsy 19: Jesosy Kristy no fehin’ny fahatanterahan’ny teny fikasana.
“Hianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fanaon’i Melkizedeka” Heb.5:6.
Vakiteny 1: Jao.1:19-31. Vakiteny 2: Heb.5:1-10. Toriteny 1(safidy) . Toriteny 2: Heb.5:5-6.
Fitarihan-kevitra: Jesosy no fototra iorenan’ny fanjakan’Andriamanitra sy ny asany, sady vovonana iadian’ny lohan’ny teny fikasana rehetra. Fa voasoratra hoe: ”Kristy Jesosy no fehizoro indrindra; ao aminy no irafetan’ny rafitra rehetra, mitombo tsara ho tempoly masina ao amin’ny Tompo. Ary ao aminy no miaraka aorina koa hianareo ho fonenan’Andriamanitra amin’ny Fanahy” Efes.2:20b-22. Minoa an’i Jesosy “Tompon’ny finoana sy Mpanefa azy” Heb.12:2, dia ho tanteraka ny teny fikasana rehetra izay lazain’ny tenin’Andriamanitra.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.