Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Sampan-drofia

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Sampan-drofia
Herinandro Masina 21-26 Marsa 2016
“ Kristy Paska ho antsika ”

Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy « Paska ho antsika » (1 Kor.5:7), dia fanavotana mandrakizay amin’ny fanafahana antsika amin’ny ota sy ny famelana ny fahadisoantsika (Efes.1:7). Fa nanolotra ny tenany aman-drany ho antsika Izy ho fanamarinana antsika. “Fa raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22b. Latsaka tokoa ny ran’i Jesosy ho fanavotana antsika, ary ”Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa ” (1 Jao.2:2).

Alatsinainy 21: Ny olon’Andriamanitra mifaly amin’ny fiavian’ny Mpanavotra azy. “Mifalia indrindra, ry Ziona zanakavavy, … Indro ny Mpanjakanao avy ho anao” Zak.9:9a. Vakiteny 1: Jao.1:22-31. Vakiteny 2: Zak.9:9-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Zak.9:9. Fitarihan-kevitra: Naniry mafy ny hiverenan’ny fahasoavan’Andriamanitra sy ny voninahiny ho aminy ny Isiraely rehefa voanatry ny Tompo izay tezitra taminy noho izy nivadika taminy. Fa “Tsy nety nihaino ireny, fa nampihemotra ny sorony, ary nataony lalodalovana ny sofiny mba tsy handre” Zak.7:11-12a. Andriamanitra kosa tsy mba to fo amin’ny olony, koa dia naniraka ny Zanany Lahitokana Izy ”hitady sy hamonjy ny very” (Lio.19:10). Tonga Jesosy Mpanjaka mitondra fanavotana, dia famelan-keloka ho fanamarinana sy fampihavanana. Mifalia!

Talata 22: Kristy nandray ny fietrentsika tamin’ny tenany. “Ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesana, dia ilay fahafatesana tamin’ny hazo fijaliana” Fil.2:8. Vakiteny 1: Isa.53:7-9. Vakiteny 2: Fil.2:5-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.2:7-8. Fitarihan-kevitra: Fandavan-tena tsy tratry ny saina sady tsy vitan’olombelona no nataon’i Jesosy. Fa naka ny endriky ny mpanota Izy ary nanaiky ho tsaraina sy ho melohina toy ny mpanota, mba hahavotra ny mpanota amin’ny fitsaran’Andriamanitra, dia ny fanamelohany mandrakizay! Fa voasoratra hoe: “ary novonoiny ny sora-tànan’ny didy izay niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin’ny hazo fijaliana” Kol.2:14. Tanteraka ny fanavotana nataon’Andriamanitra, fa hoy Izy: ”Miasa Aho, ka iza moa no mahasakana izany?” Isa.43:13b.

Alarobia 23: Antsoy ny Mpanavotra fa tonga ho anao Izy. “Hosana ho an’ny Zanak’i Davida!” Mat.21:9a. Vakiteny 1: Sal.50:1-15. Vakiteny 2: Mat.21:1-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21:9. Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Hosana” dia adika hoe ”vonjeo re!”. Noho ny fahafantarana araka ny fitarihan’ny Fanahy Masina fa tonga hamonjy izao tontolo izao sy ny mpanota tokoa Jesosy, dia tsy nihambahamba ireo jamba roa lahy niantsoantso nanao tamin’i Jesosy hoe: “Mamindrà fo aminay, ry Zanak’i Davida ô!”Mat.9:27 . Tanteraka izany araka ny voasoratra hoe: “dia nanendry ny masony Izy ka nanao hoe: Tongava aminareo araka ny finoanareo. Dia nahiratra ny masony” Mat.9:29-30. “Fa izay rehetra miantso ny anaran’ny Tompo no hovonjena – Joe.3:5” Rom.10:13.

Alakamisy Masina 24: Ny fanavotana, fehezina amin’ny ran’ny fanekena. “Ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin’ny rako, izay aidina ho anareo” Lio.22:20b. Vakiteny 1: 1 Kor.11:23-29. Vakiteny 2: Lio.22:14-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.22:20. Fitarihan-kevitra: Vidin’aina ny famelan-keloka azon’ny mpanota ho fanavotana azy, dia ”ny ra soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina” 1 Pet.1:19. Fa hoy ny Tompo raha nanomana ny Paska ny Isiraely: “Zanak’ondry tsy misy kilema, dia lahy izay iray taona, no halainareo; halainareo amin’ny ondry na amin’ny osy izy” Eks.12:5. Hoy Jaona mpanao batisa raha nanondro an’i Jesosy: “Indro ny Zanak’ondrin’Andria-manitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao!” Jao.1:29.

Zoma Masina 25: Kristy nanaiky hiaritra ho fanavotana ny mpanota. “Ny kapoaka nomen’ny Raiko Ahy tsy hosotroiko va?” Jao.18:11 b. Vakiteny 1: Isa.50:6-9. Vakiteny 2: Jao.18:1-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.18:10-11. Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy, Zanaky ny fankatoavana ny Ray. Fa hoy Izy tamin’ireo Jiosy izay tsy nino Azy: ”Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Ny Zanaka tsy mahazo manao na inona na inona ho Azy, afa-tsy izay hitany ataon’ny Ray” Jao.5:19. Ary noho izany dia voasoratra hoe: “Tamin’ny andron’ny nofony, raha nanao fivavahana sy fangatahana nomban’ny fitarainana mafy sy ny ranomaso be tamin’izay nahavonjy Azy tamin’ny fahafatesana Izy, sady voahaino noho ny fahatahorany an’Andriamanitra, dia nianatra fanarahana tamin’izay fahoriana nentiny Izy, na dia Zanaka aza” Heb.5:7-8.

Asabotsy 26: Andro Fanginana. Fibanjinana an’i Jesosy maty ho antsika. Fiandrandrana koa ny fitsanganany ho antsika. Vakiteny: Mat.27:27-50/ Jao.20:1-20/ Heb.5:1-10/ Heb.12:1-2.
Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.