NY HAFATRA SY NY LOVA NAPETRAK’I MAMA HO AN’NY ZANAKA SY NY TARANAKA

Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena

Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena

Teny mialoha .

Iaraha-mahalala ary tsy iadian-kevitra fa tanteraka amin’ny andro ankehitriny ny tenin’ny Apostoly Paoly tamin’i Timoty zanany ara-panahy milaza “fa any am-parany any dia hisy andro mahory” 2 Tim.3 :1. “Fa ny Fanahy milaza marina fa amin’ny andro aoriana dia hihemotra amin’ny finoana ny sasany.. ” 1 Tim.4 :1. Izao tokoa no andro voalazan’i Jesosy manao hoe “andro fakam-panahy izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany” Apok.3 :10. Ary dia hoy indrindra ny tenin’i Mama ny amin’izany : “Enga anie isika rehetra samy ho afaka amin’ny fanadinana lehibe”, “ Lehilahy izay mahajoro amin’izany andro izany”.

Mila fototra iorenana sy toro-làlana azo antoka ny olon’Andriamanitra, ny zanaky ny Fifohazana, mba ho isan’izay mahatohitra ny fitopatopan’ny alon-dranon’ny adim-piainana sy ny rivo-pampianarana samihafa ka ho tafatoetra amin’ny fototra sy anjara izay efa nomen’ny Tompo azy. Ho amin’izany no nanafaran’ny tenin’Andriamanitra manao hoe : “Tsarovy ny vatolampy izay nihadiana anareo. Eny, tsarovy Abrahama rainareo sy Saraha, izay niteraka anareo” Isa.51 :1b-2a. Teny izay azo adika hoe “Aza manadino ny loharano nipoiranareo sy ireo raiamandreninareo izay nahary sy nahabe anareo ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra” (1 Kor.4 :15). Ary dia “miorena tsara, aza miova” 1 Kor.15 :58. “Fa ny andevo, hoy Jesosy, tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva” Jao.8 :35. Ary dia ny “zanaka mitoetra” no mandova (Rom.8 :17).

Ny hafatra napetrak’i Mama ho an’ny zanany rehetra dia ny hoe : “Aza adino i Mama », “Aza avelanareo ho faty ny fahatsiarovana ahy ». Mety ho fiherim-pitia manokana no hevitr’izany, saingy rehefa dinihina akaiky kosa dia mifono hevi-dalina. Tsy inona izany fa ny fampahafantarana antsika taranaka atỳ aoriana ny firaisana antoka izay nataon’i Jesosy tamin’i Mama Raiamandreny sy ireo zanany maro izay nantsoin’i Jesosy ho eo aminy, dia ho zanany tokoa. Ho amin’izany no nandraisanay avy amin’i Mama Raiamandreny ny baiko araka ny voasoratra hoe: “Ary izay zavatra efa renao tamiko teo anatrehan’ny vavolombelona maro dia atolory ny olona mahatoky, izay hahay mampianatra ny sasany koa” 2 Tim.2 :2.

. Fototra telo no nanorenana ny fahatanterahan’io baiko izay nomen’ny Raiamandreny io raha ny mikasika ny tenanay manokana, dia hafatra in-telo miantaona sy mifameno toy izao manaraka izao :

– Ny voalohany dia ny hoe : « Manomboka izao dia tongava eto amiko isan’andro hianareo mivady (tamin’ny andro fahavelon’i Nenitoa Malala). Hianao Madama mandray ny olona midinika miaraka amiko. Hianao kosa (manondro ny tenanay) dia ny mandray an-tsoratra ny teny rehetra izay lazaiko ». Andro Pentekosta taona 1974 no nisehoan’izany tao amin’ny toeram-ponenan’i Mama tao amin’ny efitrano ambony trano faha-237, Cité 67 ha. Dia noraisinay tsy nisy avaka tamin’izany ny resaka sy ny teny samihafa nataon’i Mama, ny fitantarany ny fiantsoan’i Jesosy azy hatramin’ny fahazaza, ny fitantarany ny famangiana fitoriana ny Filazantsara tamin’ny faritra maro na teto an-toerana na tany am-pitandranomasina, ny nampianaran’i Jesosy azy tany ambony sy tetỳ an-tany, ny tenin’Andriamanitra maro dia maro nomen’ny Tompo tamin’ny alalany, ny fikasan’Andriamanitra momba ny asa nampanaoviny azy, ny fanambarana mikasika ny zavatra ho avy eo amin’ny fiainam-pirenena, sy ny anton-javatra maro hafa koa, ary indrindra ny momba ny Fanehoam-panokanana azy.

– Ny faharoa, dia ny hoe : “Ataovy ny Firaketana ary avoahy ny Boky hahafantaran’ny olona rehetra na ny nahita ahy na ny tsy nahita ahy ny asa nataon’i Jesosy tamiko sy tamin’ny alalako”. Ary dia niaraka tamin’izany ny famoahana ireo Tenin’Andriamanitra nomen’i Jesosy tamin’ny alalan’i Mama. Koa ireny no nandrafetana hatramin’ny voalohany ny Perikopa izay arahintsika eto amin’ny toby 238 isaky ny herinandro, dia hatramin’ny Janoary 2002 no ho mankatỳ ; izany hoe, 15 taona misesy izao.

– Ny fahatelo, izay toy ny mamehy ireo roa voalohany dia ny hoe : “Ampianaro ny olona Dadatoa, ampianaro ny olona”. Teny nantitranteriny izany. Ara-tantara, dia fotoana roa miantaona no nisongadina tamin’ny nanomezany io baiko io. Ny voalohany dia tamin’ny volana Febroary taona 1979, raha Jesosy nanendry ny anaran’ireo birao sy komitin’ny Fifohazana teo 67 Ha, ka ny tenanay no voatendry ho filoha hitarika ny fivondronan’ny “Mpiandry miara-miasa teto amin’ny Toby 238, 67 ha”. Ny faharoa dia tamin’ny volana oktobra 1980, fotoana izay nanendren’i Jesosy anay ho namana mpiara-miasa amin’ny Pastora Rabekoto Paul Henri izay nanankinany ny fiandraiketana ny fampianarana ny Mpiomana ho Mpiandry sy ny fitaizam-panahy ny Mpiandry ary ny fandavorariana ny asan’ny Fifohazana teto 67 Ha. Nitatra ny fiaraha-miasa rehefa tafaorina ara-dalàna ny fitandremana FLM 67ha, tamin’ny taona 1980, ka nijoro ny Komitin’ny mpampianatra ny mpiomana sy ny mpiandry.

Raha fehezina, dia misaotra an’Andriamanitra isika fa tsy voasakana na niato ny fandrosoan’ny asa firaketana izay nahazoana namoaka ireo boky sy fampianarana samihafa. Marina tokoa fa “ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2 :9b. Misy amin’ireny boky sy firaketana ireny no efa voadika amin’ny teny vahiny (frantsay sy anglisy). Ao rahateo ny efa amperin’asa ny famoahana ny tohiny sy ny fanitarana ny asa fandikan-teny (teny alemà). Izany asa izany dia notanterahina araka ny fangatahana tonga tatỳ aminay, anefa indrindra koa araka ny teny fikasana nomen’i Jesosy ny ampielezana ny fampianarana sy ny firaketana ho “ jiro manazava hatrany amin’ny faran’ny tany” (Isa.49 :6 / Mar.16 :15).

Araka izany, dia raisintsika ho fanomezana avy amin’ny Tompo sy isaorantsika Azy ity Raki-tsoratra Dinidinika ity momba “Ny Hafatra sy Lova izay napetrak’i Mama Volahavana Germaine Nenilava ho an’ny zanaka sy ny taranaky ny teny fikasana”.

DRAFITRY NY FAMELABELARANA

/ Ny maha-zanaka : avy amin’ny teny fikasana.
– Ny foto-kevitra : “Fa tsy izay rehetra avy amin’ny Isiraely no Isiraely. Ary na dia taranak’i Abrahama aza ireo, tsy dia ary zanany avokoa; fa avy amin’Isaka no hantsoina izay taranaka ho anao (Gen.21.12). Izany hoe: Tsy ny zanaky ny nofo no zanak’Andriamanitra; fa ny zanaky ny teny fikasana no isaina ho taranaka” Rom.9:6b-8.
– Ny planin’Andriamanitra: “fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an’izay rehetra lavitra, na iza na iza hantsoin’i Jehovah Andriamanitsika hanatona Azy” Asa.2:39.
– Ny loharano nipoirana : Isa.54 :1. (iraisana amin’i Mama araka ny fanomezan’i Jesosy) “Mihobia, ry momba, hianao izay tsy niteraka, eny, velomy ny hoby, ka manandrata feo, hianao izay tsy mba nihetsi-jaza; fa ny zanaky ny mpitondra tena dia maro noho ny zanaky ny manambady, hoy Jehovah. Halalaho ny itoeran’ny lainao, ary aoka hohenjanina ny ambain-dainao, ka aza avela hisy hiketrona; halavao ny kofehinao, ary aoreno mafy ny tsima-dainao; Fa hitatra any amin’ny ankavanana sy any amin’ny ankavia hianao, ary ny taranakao hahazo ny jentilisa, ka dia hasiany mponina ny tanàna lao” Isa.54:1-3.
– Ny fahatanterahany : “hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon’Andriamanitra tamin’ny razanareo, raha hoy Izy tamin’i Abrahama: Ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany (Gen.22:18)”Asa.3:25.

/ Ny fanekena nataon’Andriamanitra
– “Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao Aho” Gen.17:7.
– “ Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Jer.31 :33d.
– “Ary ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy, hoy Jehovah Tsitoha – Isa.52 :11-12” 2 Kor.6 :18.
– “ Raha Izaho, dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehovah: Ny Fanahiko Izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin’ny vavanao, na amin’ny vavan’ny taranakao, na amin’ny vavan’ny taranaky ny taranakao, hatramin’izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah” Isa.59:21.
– “Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10.

/ Ny teny fikasana .

Ny foto-kevitra : Ny fanekena no antoka mahatanteraka ny teny fikasana. Koa izay mihazona ny fanekena no anatanterahana ny teny fikasana. . Ireo teny fikasana fototra :
– “Ary homeko anao sy ny taranakao any aorianao ny tany fivahinianao, dia ny tany Kanana rehetra, ho fananana mandrakizay; ary ho Andriamaniny Aho” Gen.17:8.
– “Ny tenako no nianianako, hoy Jehovah: Satria nanao izany zavatra izany hianao ka tsy niaro ny zanakao, ilay lahitokanao, dia hitahy anao tokoa Aho ary hahamaro dia hahamaro ny taranakao, ho tahaka ny kintana eny amin’ny lanitra sy ho tahaka ny fasika izay any amoron-dranomasina; ary ny taranakao hahazo ny vavahadin’ny fahavalony; ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko hianao” Gen.22:16-18.
– “ Hotahina hianao ao an-tanàna, ary hotahina hianao any an-tsaha. Hotahina ny ateraky ny kibonao sy ny vokatry ny taninao ary ny ateraky ny biby fiompinao, dia ny ateraky ny ombinao sy ny ateraky ny ondry aman’osinao. Hotahina ny haronao sy ny vilia fanaova-mofonao. Hotahina hianao, raha miditra; ary hotahina hianao, raha mivoaka. Hatolotr’i Jehovah ho resy eo anoloanao ny fahavalonao, izay mitsangana hiady aminao, ka lalana iray no hivoahany hanatona anao, fa lalana fito kosa no handosirany hiala eo anoloanao. Handidy ny fitahiany ho aminao Jehovah amin’ny fitoeram-barinao sy izay rehetra ataon’ny tananao, ka hitahy anao Izy any amin’ny tany izay omen’i Jehovah Andriamanitrao anao. Hanandratra anao ho firenena masina ho Azy Jehovah, araka izay nianianany taminao, raha mitandrina ny didin’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mandeha amin’ny lalany. Dia ho hitan’ny firenena rehetra ambonin’ny tany fa ny anaran’i Jehovah no antsoina aminao, dia hatahotra anao izy. Ary hataon’i Jehovah manana amby ampy izay hahasoa anao, dia ny ateraky ny kibonao sy ny ateraky ny biby fiompinao ary ny vokatry ny taninao, any amin’ny tany izay nianianan’i Jehovah tamin’ny razanao homena anao. Hovohan’i Jehovah ho anao ny lanitra, tranony fitehirizan-tsoa, handatsahany ranonorana amin’ny taninao amin’ny fotoany sy hitahiany ny asan’ny tananao rehetra. Ary hampisambotra ny firenena maro hianao, fa hianao kosa tsy hisambotra. Dia hataon’i Jehovah ho lohany hianao, fa tsy ho rambony; ary ho ambony tokoa hianao, fa tsy ho ambany, raha mihaino ny didin’i Jehovah Andriamanitrao, izay andidiako anao anio, ka mitandrina sy manaraka azy. Ary aza miala amin’ny teny rehetra izay andidiako anao anio, na ho amin’ny ankavanana, na ho amin’ny ankavia, hanaraka andriamani-kafa ka hanompo azy” Deo.28:3-14.
– “hianao, ry ory izay afotofoton’ny tafiodrivotra sady tsy manana fampiononana, indro, Izaho handatsaka ny vatonao amin’ny antimony sy hanorina ny fanambaninao amin’ny safira, Hataoko robina ny tilikambo madinikao, sy karbonkolo ny vavahadinao, ary vato soa ny faritaninao manodidina. Ary ny zanakao rehetra dia ho samy efa nampianarin’i Jehovah, ka dia ho be ny fiadanan’ny zanakao. Amin’ny fahamarinana no hampiorenana anao; aza manahy ny fampahoriana, fa tsy hatahotra hianao, na ny fampahatahorana, fa tsy hanakaiky anao izany. [Heb. Manalavira] Na dia misy miara-mioko aza, dia tsy avy amiko izany; ary na iza na iza miara-mioko hamely anao dia ho tonga hiandany aminao kosa. [Na: ho lavo noho ny aminao]. Indro, Izaho no nahary ny mpanefy izay mifofotra ny afo amin’ny arina ka mahavita fiasana hanaovany ny asany [Na: fiadiana araka ny asany]; Ary Izaho koa no nahary ny mpandringana mba handringana..Ny fiadiana rehetra izay voaforona hamelezana anao dia tsy hisy hambinina, ary ny lela rehetra izay miady aminao dia horesenao lahatra. Izany no lovan’ny mpanompon’i Jehovah sy fahamarinany avy amiko, hoy Jehovah” Isa.54:11-17.

/ Ny fepetra hahatanterahan’ny teny fikasana
– “Dia hoy Andriamanitra tamin’i Abrahama: Fa ny aminao kosa, dia hitandrina ny fanekeko hianao, dia hianao sy ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby” Gen.17:9.
– « Raha mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio, dia hasandratr’i Jehovah Andriamanitrao ho ambonin’ny firenena rehetra amin’ny tany hianao; ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao” Deo.28:1-2.
– “Indro, an’i Jehovah Andriamanitrao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mbamin’izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao no niraiketan’ny fitiavan’i Jehovah, ka nifidy anareo zanany mandimby azy Izy mihoatra noho ny firenena rehetra, tahaka ny amin’izao anio izao. Koa forao ny fonareo, fa aza mafy hatoka intsony hianareo” Deo.10:14-16.
– “Mialà, mialà hianareo, mivoaha, aza mikasika izay maloto, mivoaha avy eo aminy; madiova, hianareo izay mitondra ny fanak’i Jehovah” Isa.52:11.
– “Aza mety hasiana zioga tsy antonona anareo hikambanana amin’ny tsy mino. Fa inona no iraisan’ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonana’ny mazava sy ny maizina? Ary inona no ifanarahan’i Kristy sy Beliala? Ary inona no iraisan’ny anjaran’ny mino sy ny tsy mino? Ary inona no ikambanan’ny tempolin’Andriamanitra amin’ny sampy? Fa isika no tempolin’Andriamanitra velona, araka ny nataon’Andriamanitra hoe: Honina eo aminy sy handeha eo aminy ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho oloko (Lev.26:11,12). Koa mivoaha eo aminy hianareo, ka misaraha aminy, hoy Jehovah, Ary aza manendry izay zavatra tsy madio; Ary Izaho handray anareo” 2 Kor.6:14-17.
– “Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana hianareo raha hahazoanareo izay lazain’ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon’Andriamanitra” Heb.10:35-36.

/ Ny antoka omen’Andriamanitra
– “Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony” Fil.2 :13.
– Ny fanamasinan’Andriamanitra : “ Indro, haniraka ny irako Aho, ary izy hanamboatra lalana eo alohako; ary ny Tompo Izay tadiavinareo dia ho avy tampoka ho eo an-tempoliny; ary ny Anjelin’ [Na: Iraky] ny fanekena Izay irinareo, dia, indro, tamy Izy, hoy Jehovah, Tompon’ny maro. Nefa iza no mahatanty ny andro hihaviany? Ary iza no mahajanona, raha miseho Izy? Fa Izy dia tahaka ny afon’ny mpandrendrika sy ny savonin’ny mpanasa lamba. Ary hipetraka handrendrika sy hanadio volafotsy Izy; eny, hanadio ny taranak’i Levy Izy sy handrendrika azy toy ny fandrendrika volamena sy volafotsy, ka dia ho an’i Jehovah ireny ho mpanatitra fanatitra amim-pahamarinana. Dia ho mamin’i Jehovah ny fanatitry ny Joda sy Jerosalema toy ny tamin’ny andro fahiny sy toy ny tamin’ny taona taloha” Mal.3:1-4.
– “ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy” Isa.55:11.

Ho voninahitr’Andriamanitra.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *