Herinandro 28 Marsa – 02 Avrily 2016

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady Paska
Herinandro 28 Marsa – 02 Avrily 2016
“ Ilay Mpanompo Mahagaga ”

Fitarihan-kevitra: Nanambara ny amin’ny fahatongavan’ny Mesia Mpanompon’i Jehovah ny mpaminany Isaia ka nanao hoe: ”Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; … ary ny anarany atao hoe Mahagaga” Isa.9:5a. Ny maha-Mahagaga Azy indrindra dia ny fitiavany, dia Izy Andriamanitra Masina sady Marina tonga hamonjy ny mpanota meloka, fa ”fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8b. Dia nanaiky hiaritra hatramin’ny fahatesana tokoa Izy mba hanangana antsika avy amin’ny fahafatesana mba ho velona tahaka Azy (Jao.14:19)!

Alatsinainy 28: Andriamanitra manandratra ny Mpanompony.
“Hisandratra sy ho ambony Izy ka ho avo indrindra” Isa.52:13b.
Vakiteny 1: Jao.12: 27-32. Vakiteny 2: Isa.52:13-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.52:13.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia manome voninahitra izay manome voninahitra Azy (1 Sam.2:30) ka dia noho izany no anandratany ny Mpanompony. Fa ny hankalaza sy hanome voninahitra ny Ray no anton’ny nahatongavan’i Jesosy, ka nanekeny hanao ny sitrapony, dia ny niaretany hatramin’ny fahafatesana ho fanavotana ny mpanota. Fa hoy Izy: “Fa tsy nidina avy tany an-danitra Aho mba hanao ny sitrapoko, fa ny sitrapon’Izay naniraka Ahy. Ary izao no sitrapon’izay naniraka Ahy, dia ny tsy hamelako hisy very izay rehetra nomeny Ahy” Jao.6:38-39.

Talata 29: Ny Mpanompon’i Jehovah, fanavotana ho an’ny olony.
“Fa voavono Kristy, Paska ho antsika” 1 Kor.5:7b.
Vakiteny 1: Jao.6:52-58. Vakiteny 2: 1 Kor.5:7-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.5:7.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy tokoa no ilay Zanak’ondry tsy misy pentina nomen’Andriamanitra mba hanaisotra ny fahotan’izao tontolo izao (Jao.1:29). Fanatitra nankasitrahan’Andriamanitra tanteraka Izy, fa voasoratra hoe: “Ny fanatitra odorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitrakao; Dia hoy Izaho: Inty Aho tonga – Ao amin’ny horonam-boky no nanoratana Ahy – Hanao ny sitraponao, Andriamanitra ô ». (Sal. 40.6-8)” Heb.9:6-7. “Amin’izany sitrapo izany no nanamasinana antsika tamin’ny nanaterana ny tenan’i Jesosy Kristy indray mandeha” Heb.9:8.

Alarobia 30: Ny Mpanompon’i Jehovah nandresy ny fasana.
“Efa nitsangana Izy; tsy ato Izy” Mar.16:6b.
Vakiteny 1: Sal.16:4-11. Vakiteny 2: Mar.16:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.16:5-7.
Fitarihan-kevitra: Toy ny nananganan’i Jesosy an’i Lazarosy no nitsanganany koa tamin’ny alalan’ny herin’ny Fanahin’Andriamanitra izay mahay manangana na dia ny maty aza (Rom.4:17). Ny fitsanganan’i Jesosy dia hafatra lehiben’ny Filazantsara mba hampitraka antsika olombelona milofika noho ny ady maro sy noho ny fahalementsika, sady fananarana antsika tsy hitady ny velona ao amin’ny maty. Ho an’izay rehetra mino sy mijery an’i Jesosy Kristy nitsangana tamin’ny maty, dia hoy ny toky omeny: “Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b.

Alakamisy 31: Ny Mpanompon’i Jehovah manafaka ny olona
“Raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36.
Vakiteny 1: Heb.2:10-18. Vakiteny 2: Jao.8: 31-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.8:34-36.
Fitarihan-kevitra: Feno sy tanteraka ny fanafahana omen’i Jesosy ny olona, satria noraisiny teo amin’ny tenany ny momba azy manontolo araka ny voasoratra hoe: “fa nofoanany ny tenany tamin’ny nakany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongavany ho manam-pitoviana amin’ny olona; ary rehefa hita fa nanan-tarehy ho olona Izy, dia nanetry tena ka nanaiky hatramin’ny fahafatesan’ny hazo fijaliana” Fil.2:7-8 . Ary dia foana niaraka tamin’ny fahafatesan’i Jesosy ny asa maty rehetra amintsika (Heb.9:14): ota, tsy fahamarinana, fahalemena, fahalovana, fahafetsana!

Zoma 01: Ny Mpanompon’i Jehovah mamela heloka ny mpanota.
“Matokia anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2b.
Vakiteny 1: Isa.44:21-23. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:1-2.
Fitarihan-kevitra: Hoy i Paoly Apostoly: “Iza no hanafaka ahy amin’ity tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24, izany hoe hanova azy mba hitafy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra (1 Tim.2:2). Ny olombelona namany va? Sanatria izany. Izy tenany va? Vao mainka koa. Tonga ny Mpanompon’i Jehovah “hitory fanafahana amin’ny babo” Isa.61:1d, dia izay voafatotry ny ota.sy ny toetra maha-mpanota izay mahameloka azy. Ho an’izay mitady famelan-keloka sy fiovàna marina dia tanterahin’i Jesosy ny teny nataony tamin’i Zakaiosy manao hoe: “Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena” Lio.19:9a. “Fa izay zavatra tsy hain’ny olona dia hain’Andriamanitra” Lio.18:27.

Sabotsy 02: Ny Mpanompon’i Jehovah manangana ny maty.
“Izaho no fananganana ny maty sy fiainana” Jao.11:25a.
Vakiteny 1: 1 Tes.4:13-18. Vakiteny 2: Jao.11:21-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.11:25.
Fitarihan-kevitra: Toetra maha-Andriamanitra sady Mpamonjy an’i Jesosy indrindra ny manangana ny maty sy manome fiainana. Sambatra izay mino Azy, fa ”Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36. Ho an’izay mitady ny famonjeny dia mbola vonona Izy hanao aminy hoe: “Hoy Izaho aminao, mitsangàna!” Mar.5:41.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny
Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara”

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.