Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Paska
Herinandro 04-09 Avrily 2016
“Ny vavolombelona mandresy”
*

Fitarihan-kevitra : Ny ”vavolombelona mandresy” dia ny mino izay mahajoro amin’ny finoana, fa ”ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao.5:4b. Ny Tompo no manendry sy mampahery ny mpianany ho vavombelona mahajoro sy mandresy tahaka Azy.Ho amin’izany dia hoy Jesosy taminy: ”Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” Asa.1:8.

Alatsinainy 04 : Ny vavolombelona mandresy mahafantatra Izay inoany.
“Kanefa raha izaho, dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy” Joba 19:25a.
Vakiteny 1 : 2 Tim.1:6-12. Vakiteny 2 : Joba 19:25-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Joba 19:25.
Fitarihan-kevitra: Afaka nihiaka tokoa i Joba fa Andriamanitra tsy nahafoy azy fa nitsnjo azy na dia tao anatin’ny fahoriany lalina indrindra aza. Fa iza moa no mahasakana ny fitiavan’Andriamanitra? ”Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra?” Rom.8:35b. “Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika” Rom.8:37. Fantaro Jesosy, Sakaizan’ny ory!

Talata 05: Ny zanak’Andriamanitra, vavolombelona mandresy.
“Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao” 1 Jao.5:4a.
Vakiteny 1: Rom.8:31-37. Vakiteny 2: 1 Jao.5:4-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.5:4.
Fitarihan-kevitra: Izay naterak’Andriamanitra dia natsangany ho vavolombelon’ny anarany, dia olona nataony ho mpandresy tahaka Azy. Asan’ny Fanahy Maherin’Andriamanitra avy any ambony izany, ka ”Izay avy any ambony dia ambonin’izy rehetra” hoy Jesosy, Jao.3:31. Mandresy tokoa ny olon’Andriamanitra, dia olona mahajoro. Fa voasoratra hoe: “Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” 2 Tim.1:7.

Alarobia 06 : Ny mino vavolombelon’ny fitsanganan’i Jesosy.
”Dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo” Jao.20:19b.
Vakiteny 1: Lio.2:8-14. Vakiteny 2: Jao.20:19-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.20:19.
Fitarihan-kevitra: Antoka sady tokim-pandresena lehibe ho an’ny mino ny fitsanganan’i Jesosy Kristy tamin’ny maty. Izany dia manambara fa “Tompo” tokoa Izy amin’ny zavatra rehetra, na amin’ny fiainana na amin’ny fahafatesana. Sambatra ny fo izay nandray Azy fa ampitoeriny ao amin’ny fiadanany. Fa ny Tompo dia mitoetra ao amin’izay mitoetra Aminy ka mitahy azy; antoka ho amin’ny fiainana manontolo izany. Hoy ny tenin’Andriamanitra: “manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo (Isa.8.12,13)” 1 Tes.5:15.

Alakamisy 07 : Ny vavolombelona mandresy satria Mahery Ilay momba azy.
”Hianareo… efa naharesy ireny satria lehibe Izay ao aminao noho izay ao amin’izao tontolo izao” 1 Jao.4:4.
Vakiteny 1 : Eks.15:1-11. Vakiteny 2 : 1 Jao.4:1-6. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2 : 1 Jao.4:4.
Fitarihan-kevitra: Lazaina araka izany fa tsy resy ny olon’Andriamanitra fa mandresy satria ny Tompo no momba azy. Hoy ny Apostoly Paoly: ”Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31. Rehefa izany dia ”Hiady izy, satria Jehovah no momba azy” Zak.10:5. Amin’izany dia hoy ny tenin”Andriamanitra: “Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe” Heb.10:35. Fa izay miady no hosatrohina voninahitra (2 Tim.4:7-8).

Zoma 08 : Ny mino, vavolombelona mandresy ao amin’Andriamanitra.
“Fa tsy avy amin’ny nofo ny fiadian’ny tafikay, fa mahery amin’Andriamanitra handrava fiarovana mafy”
2 Kor.10:4.
Vakiteny 1: Isa.51:9-16. Vakiteny 2: 2 Kor.10:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.10:3-4.
Fitarihan-kevitra: Ny herin’ny mino dia ny fahamasinan’Andriamanitra ao aminy. Teny fikasam-pandresena no anjara lovany manao hoe: “Ary Andriamanitry ny fiadanana anie hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanan-tsiny amin’ny fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika. Mahatoky Izay miantso anareo, sady Izy ihany no hanefa izany” 1 Tes.5:23-24.

Sabotsy 09 : Ny Tompo momba ny vavolombelony.
”Indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’tontolo izao” Mat.28:20b.
Vakiteny 1: Isa.41:8-16. Vakiteny 2: Mat.28:11-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.28:20b.
Fitarihan-kevitra: Jesosy tokoa no efa nanome toky manao hoe: ”Aty amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahorina; nefa matokia, Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33. Fa Andriamanitra tsy mamela ny olony ho irery na hangaihay na oviana na oviana. Hoy Izy aminy: ”Fa ny Isiraely kosa ho voavonjin’i Jehovah amin’ny famonjena mandrakizay; tsy ho menatra na hangaihay mandrakizay mandrakizay hianareo” Isa.45:17. Izay no “anjara tsara izay tsy esorina aminy”

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny
Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.