Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Paska
Herinandro 11-16 Avrily 2016
“Ny Mpiandry Tsara ”

Fitarihan-kevitra: Toy ny ondry mila izay ho mpiandry azy, dia izany koa no ilan’ny olona mpanota Ilay Mpiandry Tsara, Mahatoky sy Marina indrindra. (Apok.3:14) Ho an’ireo izay efa nandray Azy, dia afaka miteny am-pahatokiana izy ireo manao hoe: ”Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra; Izy no nanao antsika, ary Azy isika, dia olony sy ondry fiandriny ” Sal.100:3. Ho an’rizay tsy mbola mahafantatra Azy, dia antoka feno indrafo no omeny manao hoe: ”Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio19:10.

Alatsinainy 11: Ny Mpiandry Tsara miahy ny ondriny.
“Izaho no hiandry ny ondriko, ary Izaho no hampandry azy, hoy Jehovah Tompo” Ezek.34:15.
Vakiteny 1: Mat.14:14-21. Vakiteny 2: Ezek.34:11-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Ezek.34:15.
Fitarihan-kevitra: Tsy zavatra kely amin’Andriamanitra ny fiahiana ny ondriny, dia ny hahazoan’izy ireny ny antoka fa Andriamanitra tsy mahafoy na mahasaraka azy (Heb.13:5b). Misy tokoa mantsy ny mitonon-tena ho ”mpiandry tsara”, saingy tsy azo antoka ny amin’ny fahamarinany. Hoy Jesosy raha nampitandrina ny amin’izy ireny: “Mitandrema ianareo, fandrao ho voafitaky ny mpaminany sandoka, izay mankao aminareo amin’ny fitafian’ny ondry, fa ao anatiny dia amboadia mitoha izy. Ny voany no hahafantaranareo azy” Mat.7:15-16.

Talata 12: Ny Mpiandry Tsara mifaningotra aina amin’ny ondriny.
“Izaho no Mpiandry Tsara; ary fantatro ny Ahy, sady fantany Aho” Jao.10:14.
Vakiteny 1: Isa.40:9-11. Vakiteny 2 : Jao.10:11-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.10:14.
Fitarihan-kevitra: Lalina ny fifamatoran’ny fon’i Jesosy amin’ireo mpianany. Fa voasoratra hoe: “ary efa tia ny Azy izay amin’izao tontolo izao Izy, dia tia azy hatramin’ny farany” Jao.13:1 Dia tahaka ny nitenenan’Andrimanitra tamin’Isiraely manao hoe: “Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo ho aminao” Jer.31:3b. Dia hoy i Paoly ny amin’ny fitiavan’i Jesosy miahy ny olona : “Fa fantatrareo ny fahasoavan’i Jesosy Kristy Tompontsika, fa na dia nanan-karena aza Izy, dia tonga malahelo noho ny aminareo, mba hampanan-karena anareo ny alahelony” 2 Kor.8:9.

Alarobia 13: Ny Mpiandry Tsara, sorona ho antsika.
“Izy nitondra ny fahotantsika tamin’ny tenany teo ambonin’ny hazo, mba ho faty ny amin’ny ota isika” 1 Pet.2:24a.
Vakiteny 1: Rom.5:6-11. Vakiteny 2: 1 Pet.2:21-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.2:24a.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy no Mpiandry ondry Tsara. Tanteraka sy tsy miova ny asam-panavotana nataony, fa nanaiky halatsa-dra ho famelana ny helotsika Izy (Heb.9:22b), ary raha nitsangana tamin’ny maty sy niakatra ho any an-danitra Izy dia tsy nahafoy izay mino Azy, fa mbola mivavaka ho azy (Rom.8:34). Hoy i Paoly ny amin’ny asa fisoronana nataony:“Ary hianareo, izay efa matin’ny fahadisoana sy ny tsi-fiforan’ny nofonareo, dia novelominy niaraka tamin’i Kristy, rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra; ary novonoiny ny sora-tànan’ny didy izay niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin’ny hazo fijaliana” Kol.2:13-14.

Alakamisy 14: Ny Mpiandry Tsara, antoka mandrakizay ho an’ny ondry.
“Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho” Sal.23:1.
Vakiteny 1: Jer.33:10-15. Vakiteny 2: Sal.23:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.23:1.
Fitarihan-kevitra: Nanaiky ny hiantoka ny amin’ny ondriny tokoa Jesosy Ilay Mpiandry Tsara, ka niteny tamin’ny mpianany manao hoe: “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13. Fa Jesosy no “Mpiandry ondry lehibe amin’ny ran’ny fanekena mandrakizay hiala amin’ny maty” ho fiainana mandrakizay (Heb.13:20).

Zoma 15: Matokia ny Mpiandry Tsara.
“Ary apetraho aminy ny fanahianareo rehetra; fa Izy no miahy anareo” 1 Pet.5:7
Vakiteny 1: Sal.37:3-9. Vakiteny 2: 1 Pet.5:7-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.5:7.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy, Tokim-pamonjena ho an’ny olona rehetra. Hoy Izy: “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10, dia ireo ondry mania izay tsy mahalala akory na ny an-kaviany na ny an-kavanany, ary rembin’ny amboadia maro (1 Pet.5:8). Sambatra kosa izay manana Azy fa afaka hiteny hanao hoe: “Jehovah no Mpiandry ahy, tsy hanan-java-mahory aho” Sal.23:1.

Sabotsy 16: Ny mpiandry ondry maka modely amin’ny Mpiandry Tsara.
“Andraso ny ondrin’Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy an-tery, fa amin’ny sitrapo” 1 Pet.5:2a.
Vakiteny 1: Asa.20:17-24. Vakiteny 2 : 1 Pet.5:1-4 Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 1 Pet.5:2.
Fitarihan-kevitra: Efa niteny tokoa Jesosy nanao hoe: ”Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12a. Izay nanaiky ny hiray antoka aminy dia ampitafiany koa ny toetrany ary omban’ny Fanahiny Masina. Ho amin’izany dia hoy i Paoly: ”Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba handehanantsika eo aminy” Efes.2:10.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny
Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara” © Madanet.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.