Fiombonam-bavaka Alahady III aorian’ny Paska

TOBY 238 – FLM FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady III aorian’ny Paska
Herinandro 8 – 23 Aprily 2016
“Ny Fanantenan’ny mino”

Fitarihan-kevitra: Ny fanantenana dia endriky ny finoana indrindra, dia ny fahatokiana an’Andriamanitra sy ny fahatanterahan’ny teny izay lazainy (Lio.1:37). Tsy mba zavatra mahamenatra ny manana azy, eny, na dia atao ho toy ny fahadalana aza, satria fanomezana avy amin’Andriamanitra, asan’ny Fanahy Masina ao am-pon’izay rehetra mino izany (Rom.5:5). Ny fototra lehibe sady tokana izay iorenany dia araka ny voalazan’ny Soratra Masina manao hoe: ”Kristy ao anatinareo, Izay fanantenana ny voninahitra” (Kol.1:27).

Alatsinainy 18: Andriamanitra, fanantenan’ny mino.
“Tsara Jehovah amin’izay manantena Azy, dia amin’ny olona izay mitady Azy” Fit.Jer.3:25.
Vakiteny 1: Kol.1:24-29. Vakiteny 2: Fit.3:18-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fit.3:25.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Tsara Jehovah” dia midika fa Andriamanitra dia mahari-po sady be famindrampo amin’izay rehetra manantena ny famonjeny. Tsy mba manosi-bohon-tanana ny ory Izy, fa miantra azy indrindra. Rehefa izany dia “Miantombena tsara miandry an’i Jehovah hianao ka manantenà Azy” Sal.37 :7a. Eny”Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy, Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy” Isa.55:6. Fa “izay mitady no mahita” hoy Jesosy Mat.7:8, ary ny Tompo dia mamaly izay rehetra miantso Azy (Sal.17:6).

Talata 19: Tsy miova ny fanantenan’ny mino.
“Izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany” Hab.3:18a.
Vakiteny 1: Rom.5:1-5. Vakiteny 2: Hab.3:12-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Hab.3:17-18.
Fitarihan-kevitra: Maro ny antom-pifaliana katsahin’ny olona eo amin’izao fiainana izao. Saingy miavaka kosa ny manana ny Tompo ho reharehany sy andry iankinany. Hoy i Paoly: “Kristy no anton’ny ahavelomako, ary ny fahafatesana no hahazoako tombony” Fil.1:21. “Fa sanatria raha mba misy hataoko rehareha afa-tsy ny hazo fijalian’i Jesosy Kristy Tompontsika, Izay nahavoahombo izao tontolo izao tamin’ny hazo fijaliana, raha ny amiko, ary izaho kosa, raha ny amin’izao tontolo izao” Gal.6:14. Fifaliana mandrakizay ny fananana an’i Jesosy ho Tompo.

Alarobia 20: Jesosy no tokim-panantenana ho an’ny mino.
“Hahita anareo indray Aho, dia ho faly ny fonareo” Jao.16:22b.
Vakiteny 1: Eks.14:10-25. Vakiteny 2: Jao.16:16-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.16:22.
Fitarihan-kevitra: Ny fahorian’ny olon’Andriamanitra dia izy rehefa tsy mahita ny Tompo. Hoy ny mpanao Salamo: “Nanafina ny tavanao Hianao, dia ory aho” Sal.30:7b. Fa “Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao” Sal.65:4, dia ny afaka manatrika mandrakariva ny Tompo izany. Matokia, tsy tian’Andriamanitra ny hampahory ny olony na ny hampangaihay azy (Fit.Jer.3:33). Ho azy ireny izay mety ho tojo tebiteby noho ny adim-piainana samihafa sy ny adim-pinoana, toy ireo mpianatry Tompo izay natahotra ny fanenjehan’ny jiosy, dia nitsangana teo afovoany Jesosy ka nanao taminy hoe: “Fiadanana ho anareo” Jao.20:19.

Alakamisy 21: Jesosy manandratra izay manantena Azy.
« Kristy ao anatinareo, fanantenana ny voninahitra » Kol.1:27b.
Vakiteny 1: Isa.25:1-5. Vakiteny 2: Kol.1:24-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.1:27b-28.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia manandratra tokoa izay manome voninahitra Azy (1 Sam.2:30d). Fanomezana sarobidy indrindra izany izay nahatonga ny mpanao Salamo hiteny vavolombelona hanao hoe: “Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy etỳ ambonin’ny tany iriko tahaka Anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra” Sal.73:25-26.

Zoma 22: Ny Tompo tsy mandao izay manantena Azy.
“Miantombena tsara miandry an’i Jehovah hianao ka manantenà Azy” Sal.37:7a.
Vakiteny 1: 1 Pet.2:11-20. Vakiteny 2: Sal.37:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.37:7.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mivadika amin’ny teniny, sanatria. Hoy Jesosy: “Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35. “Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe. Fa tokony hanana faharetana hianareo raha hahazoanareo izay lazain’ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon’ Andriamanitra” Heb.10:35-36. “Fa izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena” Mat.24:13.

Sabotsy 23: Hazòny tsara ny fanantenana.
« Isika no tranony raha hazonintsika mafy hatramin’ny farany ny… firavoravoana momba ny fanantenana » Heb.3:6b.
Vakiteny 1: Jer.29:4-11. Vakiteny 2: Heb.3:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.3:5-6.
Fitarihan-kevitra:Manana fiainana ambony sady azo antoka izay rehetra manana ny fanantenana an’Andriamanitra miorina ao aminy. Afaka hiteny tahaka ny mpanao Salamo izy hanao hoe: “Izy tokoa no vatolampiko sy famonjena ahy, dia fiarovana avo ho ahy, ka tsy mba hangozohozo aho. Andriamanitra no iankinan’ny famonjena ahy sy ny voninahitro; ny vatolampiko mafy sy ny aroko dia ao amin’Andriamanitra” Sal.62:6-7.
Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny
Sites www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary facebook “Hira sy Filazantsara”
© Madanet.

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.