Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania Herinandro 02-07 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady Taom-baovao sy Epifania
Herinandro 02-07 Janoary 2017
”Epifania, Taom-baovaon’Andriamanitra”
*

Fitarihan-kevitra: Epifania, Taom-baovan’Andriamanira, satria ny fisehoan’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Mesia, na Epifania, dia ny
hitondra fanavaozana ho famonjena. Izany dia araka ny teny faminaniana izay nampilazaina an’Isaia mpaminany ny amin’ny
Mpanompon’i Jehovah manao hoe: ”Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no ato amiko, satria Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa
mahafaly amin’ny mpandefitra, efa naniraka Ahy hahasitrana ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana amin’ny babo sy hamoaka ny ao
an-trano-maizina ho amin’ny mazava, Hitory taona ankasitrahan’i Jehovah sy andro famalian’Andriamanitsika, hampionona ny
malahelo rehetra” Isa.61:1-2.

Alatsinainy 02: Epifania, Taom-baovaon’Andriamanitra.
”Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5.
Vakiteny 1: Isa.65:17-20. Vakiteny 2: Apok.21:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.21:5. Teny fanampiny:
– ”Fa tahaka ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, izay hataoko, no haharitra eto anatrehako, hoy Jehovah, dia toy izany
ny haharetan’ny taranakareo sy ny anaranareo” Isa.68:22.
– ”Koa dia tsy mahalala olona intsony araka ny nofo isika; eny, na dia nahafantatra an’i Kristy araka ny nofo aza isika,
ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony Izy.Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa
ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo” 2 Kor.5:16-17.

Talata 03: Epifania, Andriamanitra miseho mba ho hitan’ny olona.
”Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy, Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy” Isa.55: 6.
Vakiteny 1: Heb.13:8-16. Vakiteny 2: Isa.55:1-9. Toriteny 1 (safidy): Toriteny 2: Isa.55:6. Teny fanampiny:
– ”Izay manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ny Raiko, ary Izaho ho tia
azy ka hiseho aminy” Jao.14:21.
– ”Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia
tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6.

Alarobia 04: Epifania, fanehoan’Andriamanitra ny voninahiny.
”Hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray” Jao.1:14.
Vakiteny 1: Isa.61:1-3. Vakiteny 2: Jao.1:14-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:14. Teny fanampiny :
– ”Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny
haizina manarona ny tany, ary ny aizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no
isehoan’ny voninahiny” Isa.60:1-2.
– ”Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin’ny fahafetsen’ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy
ny fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika; fa efa hitan’ny masonay ny fiandrianany” 2 Pet.1:16.

Alakamisy 05: Epifania, miposaka ny mazava.
“Avia, ary aoka isika handeha amin’ny fahazavan’i Jehovah” Isa.2:5.
Vakiteny 1: Jao.8:1-12. Vakiteny 2: Isa.2:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.2:5. Teny fanampiny:
– ”Ny tanin’ny Zebolona sy ny tanin’ny Naftaly, ao amin’ny tany amoron-dranomasina, any an-dafin’i Jordana, Galilia,
tanin’ny jentilisa, Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe; Ary izay nitoetra tao amin’ny tany
aloky ny fahafatesana no niposahan’ny fahazavana (Isa.8:23; 9:1)” Mat.4:15-16.
– ”Fa maizina hianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny
mazava” Efes.5:8.

Zoma 06: Epifania, misokatra ny fasana.
”Indro, ry oloko, Izaho no hanokatra ny fasanareo” Ezek.37:12a.
Vakiteny 1: Jao.11:32-44. Vakiteny 2: Ezek.37:9-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 37:12-13. Teny fanampiny:
– ” Ary rehefa nanao izany teny izany Izy, dia niantso tamin’ny feo mahery hoe: Ry Lazarosy, mivoaha! Dia nivoaka ny
maty nisy fehim-paty ny tànany sy ny tongony, sady voafehy mosara koa ny tavany” Jao.11:43.
– “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana
mandrakizay, ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy” Jao.5:24.

Asabotsy 07: Epifania, fisehoan’Andriamanitra manafoana ny tsy finoana.
”Satria nahita hianao dia nino” Jao.20:29a.
Vakiteny 1: Asa.9:1-9. Vakiteny 2: Jao.20:21-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.20:27-29. Teny fanampiny:
– ”Dia niainga tamin’izany ora izany izy roa lahy ka niverina nankany Jerosalema, ary nahita ny iraika ambin’ny folo
lahy mbamin’izay nomba azy tafangona teo sady nilaza hoe: Efa nitsangana marina tokoa ny Tompo ka efa niseho tamin’i
Simona” Lio.24:33-34.
– “Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tànany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra, raha nahita ny Tompo”
Jao.20:20..

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *