Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 23 – 28 Janoary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania
Herinandro 23 – 28 Janoary 2017
“Ny Mesia, fanavotana ho an’ny mpanota ”
*

Fitarihan-kevitra: Ny fanavotana entin’ny Mesia dia ny famelan’keloka izay omen’Andriamanitra ny mpanota, ka hihavanany aminy sy
hampandovany azy ny fanjakany ho fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy :”Ary izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao,
Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy, Izay efa nirahinao” Jao.17:3. 24. Fa voasoratra hoe: “fa ity zanako ity efa
maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray” Lio.15:24a.

Alatsinainy 23: Ny Mesia mitondra fanavotana.
“Hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko” Jer.33:8a.
Vakiteny 1: Jao.14:15-21. Vakiteny 2: Jer.33:6-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.33:8.Teny manampy:
– “Izy no ananantsika fanavotana amin’ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ny fahasoavany”
Efes.1:7.
– “Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo, mba hahazoanareo firaisana aminay koa; ary ny firaisanay dia
amin’ny Ray sy amin’i Jesosy Kristy Zanany” 1 Jao.1:3.
– “Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2.

Talata 24: Ny Mesia, tokim-panavotana ho an’ny mino.
“Fa nitsinjo ny olony Izy ka nanao fanavotana ho azy” Lio.1:67.
Vakiteny 1: Efes.1:1-14. Vakiteny 2: Lio.1:66-80. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:67-68. Teny manampy:
– “Fa na dia tsy mamontsina aza ny aviavy, Ary tsy misy voany ny voaloboka, Na dia mahadiso fanantenana aza ny oliva,
Ary tsy mahavokatra hohanina ny saha, Na dia vonoina aza ny ondry ao amin’ny vala, Ary tsy misy omby ao am-pahitra,
Nefa izaho dia mbola hifaly amin’i Jehovah ihany Sy hiravoravo amin’Andriamanitry ny famonjena ahy” Hab.3:17-18.
– “Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana Araka ny teninao; Fa ny masoko efa nahita ny
famonjenao, Izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra, Dia fahazavana hahazava ny firenena sady
voninahitry ny Isiraely olonao” Lio.2:29-32.

Alarobia 25: Ny Mesia niaritra ho fanavotana ny mpanota.
“Mpanalalana amin’izay fanekena vaovao Izy, rehefa niaritra fahafatesana ho fanavotana amin’ny fahotana”
Heb.9:15a. Vakiteny 1: Isa.53:10-12. Vakiteny 2: Heb.9:11-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.9:15. Teny manampy:
– “Fa ny fahorianay maivana, izay vetivety foana, dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra
mavesatra maharitra mandrakariva ho anay” 2 Kor.4:17.
– “Nianatra fanarahana tamin’izay fahoriana nentiny Izy, na dia Zanaka aza; ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga
loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra manaraka Azy, fa notononin’Andriamanitra hoe Mpisoronabe
« araka ny fanaon’i Melkizedeka » Heb.5:8-10.

Alakamisy 26: Ny fanavotan’Andriamanitra manamarina ny mpanota
”Hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.3:24b.
Vakiteny 1: Mat.9:9-13. Vakiteny 2: Rom.3:19-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.3:23-24. Teny manampy:
– “Lazaiko aminareo: Izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa nohamarinina noho ny anankiray; fa izay rehetra
manandra-tena no haetry, ary izay rehetra manetry tena no hasandratra” Lio.18:14.
– “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy
amin’Andriamanitra; tsy avy amin’ny asa, fandrao hisy hirehareha” Efes.2:8-9.

Zoma 27: Minoa ny asa fanavotana vitan’ny Mesia.
“Izao no didiny, dia ny hinoantsika an’i Jesosy Kristy Zanany” 1 Jao.3:23a.
Vakiteny 1: Heb.11:1-10. Vakiteny 2: 1 Jao.3:18-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.3:23a. Teny manampy:
– “Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra* ny fahotan’izao tontolo izao!” Jao.1:29.
– “Ary raha misy manota, dia manana Solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina; ary Izy no avotra
noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.1:1-2.
– “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka
amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9.

Sabotsy 28: Ny Mesia miantoka ny olona navotany.
“Aza matahotra hianao fa efa nanavotra anao Aho” Isa.43:1b.
Vakiteny 1: Jao.10:22-30. Vakiteny 2: Isa.43:1-3a. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.43:1. Teny manampy:
– “ Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana
mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako” Jao.10:27-28.
– “Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy
Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary
mifona ho antsika” Rom.8:33-34.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *