Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania Herinandro 30 Janoary – 04 Febroary 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Epifania
Herinandro 30 Janoary – 04 Febroary 2017
“ Ny mino mahery amin’Andriamanitra ”
*

Fitarihan-kevitra: Ilain’ny olon’Andriamanitra indrindra ny hampaheriziny mba hahajoroany amin’ny finoana ka hanatanterahany ny
sitrapon’Andriamanitra sy ny asany. Ny fototra iorenan’ny heriny dia ny firaisany amin’i Jesosy. Fa hoy Jesosy: ”Izaho no voaloboka,
hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay
manao na inona na inona” Jao.15:5. Fa ”Mety ihany ny fanahy mety, fa ny nofo no tsy manan-kery” Mat.26:41b. Toky no omen’i Jesosy
ny mpianany sy izay rehetra te-hanaraka Azy manao hoe: ”Ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin’ny
fahalemena” 2 Kor.12:9, ”Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any
Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” Asa.1:8. Hoy ny Apostoly Paoly: ”Aoka hofenoina ny Fanahy”
Efes.5:18b.

Alatsinainy 30: Ny mino mahery amin’Andriamanitra noho Izy mampahery azy.
“Efa nanavotra anao Aho; efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1.
Vakiteny 1: Rom.5:1-8. Vakiteny 2: Isa.43:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.43:1. Teny manampy:
– “Fa harambatoko sy batery fiarovana ho ahy Hianao; ary noho ny anaranao no hitondrànao sy hitarihanao ahy”
Sal.31:3.
– “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20.
– “Mijery an’i Jesosy, Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy” Heb.12:2a.

Talata 31: Ny mino mahery amin’Andriamanitra.
“Mahery amin’Andriamanitra handrava fiarovana mafy” 2 Kor.10:4b.
Vakiteny 1: Sal.68:32-35. Vakiteny 2: 2 Kor.10:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.10:3-4. Teny manampy:
– “Tsy amin-kery na amim-pahatanjahana, fa amin’ny Fanahiko, hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Zak.4:6.
– “Kanefa tsy mihambo hanana fahaleovana avy aminay hihevitra na amin’inona na amin’inona izahay; fa ny
fahaleovanay dia avy amin’Andriamanitra, Izay efa nampahaleo anay koa ho mpanompo amin’izay fanekena vaovao, nefa
tsy amin’ny soratra, fa amin’ny Fanahy; fa ny soratra mahafaty, fa ny Fanahy no mahavelona” 2 Kor.3:5-6.

Alarobia 01: Ny mino mahery amin’ny finoana.
“Nampaherezin’ny finoana ka nanome voninahitra an’Andriamanitra” Rom.4:20b.
Vakiteny 1: Heb.11: 1-6. Vakiteny 2: Rom.4:16-22. Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Rom.4:20. Teny manampy:
– “Ary hoy Izy taminy: Mitsangàna, mandehana; ny finoanao no efa nahavonjy anao” Lio.17:19.
– “Ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao.5:4b.
– “Fa hianareo kosa, ry malala, dia ataovy izay handrosoanareo amin’ny finoanareo masina indrindra, ka mivavaha ao
amin’ny Fanahy Masina” Joda 20.

Alakamisy 02: Ny mino mahery amin’ny fivavahana.
“Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo” Mat.21:22.
Vakiteny 1: 1 Sam.1:12-28. Vakiteny 2: Mat.21:18-22. Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Mat.21:22. Teny manampy:
– “Fa miambena ka mivavaha mandrakariva, mba hahery ianareo ka handositra izany zavatra ho avy rehetra izany ary
hitsangana eo anatrehan’ny Zanak’olona” Lio. 21:36.
– “Elia dia olona tahaka antsika ihany, ary izy nahery nivavaka mba tsy hilatsahan’ny ranonorana; dia tsy nilatsaka
tamin’ny tany ny ranonorana telo taona sy enim-bolana.Ary nivavaka indray izy, dia nandatsaka ranonorana ny lanitra,
ka nahavokatra ny tany” Jak.5:17-18.

Zoma 03: Ny mino mahery manao ny sitrapon’Andriamanitra.
“Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany” Jao.4:34.
Vakiteny 1: Neh.6:5-15. Vakiteny 2: Jao.4:27-42. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:34. Teny manampy:
– “Ary nisy anjely avy tany an-danitra niseho teo aminy ka nampahery Azy” Lio.22:43.
– ”Fa Stefana, feno ny Fanahy Masina, dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr’Andriamanitra sy Jesosy
nitsangana teo ankavanan’Andriamanitra”Asa.7:55.
– “Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay”
1 Jao.2:17.

Sabotsy 04: Ny mino mahery noho Andriamanitra momba azy.
“Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31b.
Vakiteny 1: Dan.6:17-24. Vakiteny 2: Rom.8:30-37. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:31. Teny manampy:
– “Koa dia nandroso nihalehibe Davida; fa Jehovah, Tompon’ny maro, no nomba azy” 1 Tan.11:9.
– “Misaotra an’i Kristy Jesosy Tompontsika aho, Izay nampahery ahy, fa nataony mahatoky aho ka notendreny ho amin’ny
fanompoana” 1 Tim.1:12.
– “Kanefa ny Tompo nitsangana teo anilako ka nampahery ahy, mba hotanterahina tokoa amin’ny ataoko ny fitorian-teny,
ary mba ho ren’ny jentilisa rehetra izany; ary izaho novonjena tao am-bavan’ny liona” 2 Tim.4:17.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *