Fiombonam-bavaka Alahady VII alohan’ny Paska Herinandro 27 Febroary – 04 Marsa 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady VII alohan’ny Paska
Herinandro 27 Febroary – 04 Marsa 2017
“Andriamanitra mampahery ny olony ”
*

Fitarihan-kevitra: Sarobidy sy tena ilaina ny hery amin’ny lafim-piainan’ny olona manontolo. Hery hiasana, hiadiana amin’ny ratsy, handresena fahalemena, hanoherana ny devoly fahavalo. Anefa koa hery hanaovana soa sy asa tsara, hitiavana ny namana, hanompoana an’Andriamanitra sy ny fiangonana ary indrindra hery hinoana sy hijoroana ho vavolombelon’ny finoana sy haharetana amin’izany ho famonjena. Satria voafetra ny herintsika amin’ny maha-olona, dia toky no omen’ny tenin’Andriamanitra. Hoy ny Soratra Masina: «Mampahatanjaka ny reraka Izy, ary izay kely hery dia omeny hery be» Isa.40:29. Ho an’izay nisasatra sy niaritra teo amin’ny fanompoana an’Andriamanitra dia hoy ny mpanao Salamo: “Ny fahatanoranao hody indray toy ny an’ny voromahery”’ Sal.103:5. Dia hoy Jesosy raha nampahery ireo mpianany mialohan’ny hisarahany taminy: “Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” Asa.1:8. Ny herin’ny mino? Andriamanitra momba azy.

Alatsinainy 27: Andriamanitra mampahery ny olony amin’ny adiny.
“Lazao amin’izay reraka am-po: Mahereza, aza matahotra” Isa.35:4a.
Vakiteny 1: 1 Jao.4:1-6. Vakiteny 2: Isa.35:3-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.35:4. Teny manampy:
– “Jehovah hiady ho anareo, fa hianareo kosa hangina” Eks.14:14.
– “Fa hiady aminao ireny, nefa tsy hahaleo anao, satria momba anao hamonjy anao Aho, hoy Jehovah” Jer.1:19.
– “Ary hataoko manda varahina mirova ho amin’ity firenena ity hianao: Hiady aminao izy, nefa tsy hahaleo anao; Fa momba
anao hamonjy sy hanafaka anao Aho, hoy Jehovah” Jer.15:20.

Talata 28: Andriamanitra mampahery ny olony amin’ny fanamarinana azy.
”Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2b.
Vakiteny 1: 2 Kor.1:1-7. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:2. Teny manampy:
– « Mitoria teny soa mahafaly amin’i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny helony » Isa.40:2a.
– “Fony mbola mpanota isika, dia efa maty hamonjy antsika Kristy » Rom.5:8.
– “Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy
no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho
antsika” Rom.8:33-34.

Alarobia 01: Andriamanitra mampahery ny fiangonana.
« Ny nitiavan’i Kristy ny fiangonana ka nanolorany ny tenany hamonjy azy » Efes.5:25b.
Vakiteny 1: Jao.15:11-15. Vakiteny 2: Efes.5:25-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2:Efes.5:25b. Teny manampy:
– “Izaho no Mpiandry Tsara, ny Mpiandry manolotra ny ainy hamonjyny ondry”Jao.10:11.
– “Dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy ka nanao Azy ho Lohany manapaka ny zavatra rehetra
ho an’ny fiangonana” Efes.1:22.
– “Satria efa nitandrina ny teniko ny amin’ny faharetana hianao, Izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin’ny andro fakampanahy
izay efa hihatra amin’izao tontolo izao ho fizahan-toetra izay monina ambonin’ny tany” Apok.3:10.

Alakamisy 02: Andriamanitra mampahery izay manompo Azy.
”Izay tsy hain’ny olona, hain’Andriamanitra” Lio.18:27.
Vakiteny 1: Fil.4:10-14. Vakiteny 2: Lio.18:18-27. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Lio.18:27. Teny manampy:
– “Mahereza sy matanjaha ka mahefà; aza matahotra na mivadi-po; fa Jehovah Andriamanitra, dia Andriamanitro, no momba
anao; tsy handao na hahafoy anao Izy ambara-pahavitanao ny asa rehetra hanaovana ny tranon’i Jehovah” 1 Tan. 28:20.
– “Ny Tompo niara-niasa taminy ka nanamarina ny teny tamin’ny famantarana izay nomba azy. Amena” Mar.16:20b.
– “Indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20.

Zoma 03: Andriamanitra mampahery izay manantena Azy.
“Izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa” Isa.40:31a.
Vakiteny 1: Rom.5:1-5. Vakiteny 2: Isa.40:27-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:13. Teny manampy:
– ”Miantombena tsara miandry an’i Jehovah hianao ka manantenà Azy; Aza tezitra amin’izay ambinina amin’ny lalany dia
amin’izay olona manao sain-dratsy” Sal. 37:7.
– ”Manantenà an’Andriamanitra, fa mbola hidera Azy ihany aho, Izy no famonjena ny tavako sady Andriamanitro” Sal.42:11.
– “Miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan’ny voninahitr’Andriamanitra lehibe sady Mpamonjy antsika, dia
Jesosy Kristy” Tit. 2:13.

Sabotsy 04: Andriamanitra mampahery izay mitady Azy.
“Inona moa no tianao hataoko aminao?” Lio.18:41a.
Vakiteny 1: Sal.50:7-16. Vakiteny 2: Lio.18:31-43. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.18: Teny manampy:
– “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho » Sal.50:15.
– “Andriamanitra no aro sy hery ho antsika; Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy” Sal. 46:1.
– ”Ary rehefa tonga teo Jesosy, dia niandrandra ka nanao taminy hoe: Ry Zakaiosy, midina faingana; fa tsy maintsy mitoetra
ao an-tranonao Aho anio” Lio.10:4-5

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *