Fiombonam-bavaka Alahady VI alohan’ny Paska Herinandro 06 – 11 Marsa 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady VI alohan’ny Paska
Herinandro 06 – 11 Marsa 2017
“ Ny olon’Andriamanitra mandresy ny ota ”
*

Fitarihan-kevitra: Ny mino izay manana an’Andriamanitra ho Tompony sy Andriamaniny (Jao.20 :28) dia nataony ho mandresy ny ota,
loharanom-pahafatesana. « Fa ny ota no fanindronan’ny fahafatesana » 1 Kor.15 :56. Ny fototry ny fandresena ny ota izay omeny ny olony,
sady anton’ny fahatanterahany dia ny fahamasinan’Andriamnitra Izay miitoetra ao aminy sy ivelomany. Fahafahana feno ary tanteraka no
noraisin’i Paoly avy amin’izany ka hoy izy manao hoe « Tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko » Gal.2 :20. Koa izay
rehetra te-ho velona sy handresy ny ratsy rehetra dia mitafy ny fahamasinan’Andriamanitra araka ny voasoratra hoe : « Itafio Jesosy Kristy
Tompo, ary aza miahy ny nofo hahatanteraka ny filany » Rom.13 :14. Ho amin’izany, dia hoy ny tenin’Andriamanitra : « Mihavàna
amin’Andriamanitra anie hianareo » 2 Kor.5 :20, ary «Manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo» 1 Pet.3 :5. Fa hoy ny Tompo: “Ho
masina hianareo, satria masina Aho » Lev. 11.44. Ary dia hoy Jesosy: “Satria velona Aho dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b.

Alatsinainy 06: Tandremo ny fandriky ny devoly mitarika hanota.
”Tsy ho faty tsy akory hianareo” Gen.3:4.
Vakiteny 1: Asa.5:1-11. Vakiteny 2: Gen.3:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gen.3:1-4. Teny manampy:
– “Fa azo namidy ho lafo tsy omby denaria telon-jato iny menaka manitra iny ka homena ny malahelo. Dia tezitra indrindra
tamin-dravehivavy ireo” Mar.14:5.
– “Fony tsy namidy, tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va? Nahoana no
nisaina izany tao am-ponao ianao? Tsy nandainga tamin’olona ianao, fa tamin’Andriamanitra” Asa. 5:4.

Talata 07: Fahafatesana no tambin’ny ota.
“Voaozona ny tany noho izay nataonao” Gen1:17b.
Vakiteny 1: Rom.6:17-23. Vakiteny 2: Gen.3:11-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gen.3:17. Teny manampy:
– “Ary hoy Izy: Inona no nataonao? Ny feon’ny ran’ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin’ny tany. Ary ankehitriny dia
voaozona hianao hiala amin’ny tany onenana, izay nivava hitelina ny ran’ny rahalahinao nalatsaky ny tananao. Raha miasa ny
tany hianao, tsy mba hahavokatra ho anao intsony izy; ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin’ny tany hianao”
Gen.4:10-12.
– “Koa izany lehilahy izany dia nahazo saha tamin’ny tambin’ny fahotany; ary potraka niankohoka izy, dia vaky ny kibony ka
nipoaka sady nivaroraka avokoa ny tsinainy” Asa.1:18.

Alarobia 08: Ny olon’Andriamanitra tsy baikon’ny devoly
“Mankanesa ato ivohoko, ry Satana” Mat.16:23a.
Vakiteny 1: 2 Kor.6:11-18. Vakiteny 2: Mat.16:21-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.16:23. Teny manampy:
– “Ary hoy ny vadiny taminy: Mbola mitana ny fahamarinanao ihany va hianao? Mahafoiza an’Andriamanitra hianao, dia
aoka ho faty. Fa hoy izy taminy: Tahaka ny tenin’ny anankiray amin’ny vehivavy adala ny teninao. Moa ny soa ihany va no
horaisintsika avy amin’Andriamanitra, fa tsy ny ratsy koa? Tamin’izany rehetra izany dia tsy nanota tamin’ny molony Joba”
Joba 2:9-10.
– “Manohera ny devoly, dia handositra anareo izy” Jak.4:7b.

Alakamisy 09: Afoizo ny ota mba ho velona.
“Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon’ny jentilisa” 1 Pet.4:3a.
Vakiteny 1: Mat.21:25-36. Vakiteny 2: 1 Pet.4:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.4:3. Teny manampy:
– “Ary tokony hanao izany indrindra isika, satria fantatsika ny andro, fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo
amin’ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika. » Rom.13:11.
– “Mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan’ny fitaka; fa mba
hohavaozina kosa hianareo amin’ny fanahin’ny sainareo, ary mba hotafinareo ny toetra vaovao, izay noforonina araka
an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana” Efes.4:22-24.

Zoma 10: Jesosy Kristy manaisotra ny ota.
“Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao!” Jao.1:29.
Vakiteny 1: Zak.3:1-10. Vakiteny 2: Jao.1:25-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:29. Teny manampy:
– “Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2.
– “Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka
amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9.

Sabotsy 11: Ny mino velona ho an’Andriamanitra fa tsy ho an’ny ota.
“Fa Kristy no anton’ny ahavelomako” Fil.1:21a.
Vakiteny 1: Mat.4:18-22. Vakiteny 2: Fil.1:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.1:21. Teny manampy:
– “Ary na dia niteny tamin’i Josefa isan’andro aza ravehivavy, dia tsy nety nanaiky azy handry aminy izy na hiara-mitoetra
aminy” Gen.39:10.
– “Izaho sy ny ankohonako dia hanompo an’i Jehovah izahay” Jos.24:15b.
– “ Hoy Jesosy taminy: Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany” Jao. 4:34.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *