Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska Herinandro 29 Mey – 03 Jona 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady VI manaraka ny Paska
Herinandro 29 Mey – 03 Jona 2017
“ Miomàna handray ny Fanahy Masina ”
*

Fitarihan-kevitra : Antoka lehibe ho amin’ny fijoroan’ny mino ho vavolombelon’ny Filazantsara ny fanomezan’Andriamanitra ny Fanahy Masina. Fa Izy no miasa ho amin’ny fahatanterahan’ny mino sy ny fampandrosoana ny asan’Andriamanitra sy ny fanjakany. Fa hoy Jesosy tamin’ny mpianany: ”Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” Asa.1:8. Ho amin’izany dia antoka sy teny fampaherezana lehibe no nomen’i Jesosy ny mpianany mialohan’ny handehanany. Ny voalohany, dia teny fampiononana manao hoe: ”Ary Izaho hangataka amin’ny Ray, ary Izy hanome anareo Mpananatra [gr: Parakleto, dia Mpanampy, na Mpampahery, na Solovava] hafa mba ho eo aminareo mandrakizay, dia ny Fanahin’ny
fahamarinana, Izay tsy azon’izao tontolo izao horaisina, satria tsy hitany na fantany; fa hianareo no mahafantatra Azy, satria mitoetra eo
aminareo Izy, ary ho ao anatinareo. Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankatỳ aminareo Aho” Jao.14:16-17. Ny faharoa dia ny fanambarana ny maha-Vavolombelon’ny Tompo Azy, fa hoy Jesosy: ”Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy”. Jao.15:26. Ary ny fahatelo dia ny filazana ny maha-Mpampianatra feno Azy araka ny teniny manao hoe: “fa ny Mpananatra, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny anarako. Izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo” Jao.14:26.

Alatsinainy 29: TENDRIN’ANDRIAMANITRA NY HANOME NY FANAHY MASINA.
“Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22.
Vakiteny 1: Isa.61:1-3. Vakiteny 2: Jao.20:18-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 20:21-24. Teny manampy:
– “Raha Izaho, dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehovah: Ny Fanahiko Izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy
hiala amin’ny vavanao, na amin’ny vavan’ny taranakao, na amin’ny vavan’ny taranaky ny taranakao, hatramin’izao ka ho mandrakizay,
hoy Jehovah” Isa.59:21.
– “Ary, indro, Izaho mampitondra ny teny fikasan’ny Raiko ho anareo; fa mitoera eto an-tanàna mandra-panafiana anareo amin’ny hery
avy any amin’ny avo” Lio.24:49.

Talata 30: NY FANAHY MASINA, MPITARI-DALANA AO AMIN’ANDRIAMANITRA.
“Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy”
Ezek.36:27.
Vakiteny 1: Efes.5:15-20. Vakiteny 2: Ezek.36:25-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Ezek.36:27. Teny manampy:
– “Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny Fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina; Ny Fanahin’ny fanoloran-tsaina sy
ny faherezana; Ny Fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah” Isa.11:2.
– “Fa izay tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra no zanak’Andriamanitra” Rom.8:14.
– “Fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza” 1 Kor.2:10b.

Alarobia 31: FIOMANANA AMIM-BAVAKA NO ANDRAISANA NY FANAHY MASINA.
“Ireo rehetra ireo niray saina naharitra nivavaka mbamin’ny vehivavy sy Maria, renin’i Jesosy, ary ny rahalahiny” Asa.1:14.
Vakiteny 1: Eks.29:1-9. Vakiteny 2: Asa.1:12-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Asa.1:14. Teny manampy:
– “Tsy niala teo an-kianjan’ny tempoly izy, fa nanompo tamin’ny fifadian-kanina sy ny fivavahana andro aman’alina” Lio.2:37.
– “Ary mivavaha mandrakariva ao amin’ny Fanahy amin’ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin’izany amin’ny
faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an’ny olona masina rehetra” Efes.6:18.

Alakamisy 01: MAZOTOA MANGATAKA NY FANAHY MASINA AVY AMIN’ANDRIAMANITRA.
“Tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy?” Lio.11:13b.
Vakiteny 1: Mat.7:7-11. Vakiteny 2: Lio.11:5-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Lio.11:13. Teny manampy:
– “Hoy Elia tamin’i Elisa: Angataho izay hataoko ho anao, dieny tsy mbola misaraka aminao aho. Ary hoy Elisa: Masìna hianao, aoka
ny anjaran-droa amin’ny fanahinao mba ho ahy” 2 Mpan.2:9.
– “Koa raha hianareo, na dia ratsy aza, mahalala hanome zava-tsoa ho an’ny zanakareo, tsy mainka va ny Ray, Izay any an-danitra, no
hanome ny Fanahy Masina ho an’izay mangataka aminy?” Lio.11:13.

Zoma 02: FO VAOVAO NO ANDRAISANA NY FANAHY MASINA.
“Ary hasiako fanahy vaovao ao anatinareo; ary hesoriko amin’ny nofony ny fo vato, ka homeko fo nofo izy” Ezek.11:19.
Vakiteny 1: Asa.2:34-39. Vakiteny 2: Ezek.11:14-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.11:19. Teny manampy:
– “Iza no hiakatra any an-tendrombohitr’i Jehovah? ary iza no hitoetra ao amin’ny fitoerany masina? Izay madio tanana sy mahitsy fo,
izay tsy manandratra ny fanahiny ho amin’ny lainga, na mianiana hamitaka” Sal.24:3-4.
– “Sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an’Andriamanitra” Mat.5:8.
– “Esory aminareo ny fo-lentika rehetra sy ny fahavinirana sy ny fahatezerana sy ny fitabatabana sy ny fitenenan-dratsy ary ny lolompo
rehetra” Efes.4:31.

Sabotsy 03: AMIN’NY FAHAMASINANA NO ANDRAISANA NY FANAHY MASINA.
“Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.
Vakiteny 1: 2 Sam.22: 20-31. Vakiteny 2: Jao.17:13-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:17. Teny manampy :
– “Izay tsy manam-pahamasinana tsy hahita ny Tompo” Heb.12:14.
– “Aoka ho masina hianareo, satria masina Aho, Jehovah Andriamanitrareo” Lev.19:2.
– “Izay masina dia aoka mbola hihamasina ihany izy” Apok.22:11d.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites
www.flm67ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *