Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite Herinandro 12-17 Jona 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahadin’ny Trinite
Herinandro 12-17 Jona 2017
“Andriamanitra Trinite manafaka”
*

Fitarihan-kevitra: Tamin’ny andron’ny Pentekosta dia tanteraka ny fisehoan’Andriamanitran dia ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina, na
Andriamanitra Trinite. Fa Andriamanitra Ray raha nahary izao rehetra izao, dia nanome sata ambony ho antskia olombelona. Fa voasoratra hoe : ”Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy; lahy sy vavy no namoronany azy. Ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe: Maroa fara sy mihabetsaha ary mamenoa ny tany, ka mampanompoa azy; ary manjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin’ny tany” Gen.1:27-28. Ary noho ny fahalavoantsika tamin’ny ota ka nisarahany tamin’Andriamanitra, araka ny Gen.3:1-8, dia nomeny Jesosy Kristy Zanany ho fMpanavotra antsika, ary ny Fanahy Masina ho Mpitarika antsika amin’ny fahamarinana ho famonjena. Fa voasoratra hoe: ”Izy no ananantsika fanavotana amin’ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika, araka ny haren’ny fahasoavany” Ef.1:7. Ary dia hoy Jesosy: ”Raha ny Zanaka no hanafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36. Teny fikasana lehibe no nambarany ny amin’ny fanomezana antsika ny Fanahy Masina manao hoe: ”Fa raha tonga ny Mpananatra, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26. Fa tsy misy mahalala an’i Jesosy raha tsy ny Fanahy no manambara Azy (Rom.8:9).

Alatsinainy 12: Andriamanitra tsy tia ny mpanota ho very.
« Fa tsy sitrako ny fahafatesan’izay maty, hoy Jehovah Tompo » Ezek.18:32a.
Vakiteny 1: Jao.3:16-17. Vakiteny 2: Ezek.18:30-32. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.18:31-32. Teny manampy:
– “Dia nidina izy ka nisitrika tao Jordana impito araka ny tenin’ny lehilahin’Andriamanitra: ary ny nofony dia tonga tahaka ny
nofon-jazakely indray, ka nadio izy” 2 Mpan.5:14.
– “Ary rehefa nitraka Jesosy, dia hoy Izy taminy; Ravehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va?Ary hoy izy: Tsy misy,
Tompoko. Dia hoy Jesosy: Izaho koa dia tsy manameloka anao; mandehana, ary amin’izao sisa izao dia aza manota intsony”
Jao.8:11.

Talata 13: Andriamanitra manafaka amin’ny ota.
“Izay rehetra naterak’Andriamanitra no tsy manota” 1 Jao.3:9a.
Vakiteny 1: Rom.8:1-4. Vakiteny 2: 1 Jao.3:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.3:9. Teny manampy:
– “Dia nanidina nanatona ahy ny serafima anankiray nitondra vain’afo teny an-tànany, izay nalainy tamin’ny ny tandra avy teo
amin’ny alitara. Ary natehiny ny vavako izany, ka hoy izy: Indro, efa nitehika tamin’ny molotrao io; ka dia afaka ny helokao, ary
voavela ny fahotanao” Isa.6:6-7.
– “Andriamanitra lehibe noho ny fontsika ka mahalala ny zavatra rehetra” 1 Jao.3:20.

Alarobia 14: Ny fitiavan’Andriamanitra mamonjy ny mpanota.
“Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany » Jao.15:13.
Vakiteny 1: Rom.5:6-11. Vakiteny 2: Jao.15:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:12-13. Teny manampy:
– “Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika; kanjo isika kosa nanao azy ho nokapohina sy
nasian’Andriamanitra ary nampahorina… ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika” Isa.53:4-5.
– “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino
Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16.

Alakamisy 15: Andriamanitra manafaka ny olona amin’ny teniny.
“Fa tsy menatra ny Filazantsara aho, fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany” Rom.1:16
Vakiteny 1: Mat.8:5-13. Vakiteny 2: Rom.1:15-17. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Rom.1:16. Teny manampy:
– “Fa aina ho an’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Oha.4:22.
– “Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin’ny
fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainan’ny fo”
Heb.4:12.

Zoma 16: Andriamanitra manafaka ny mpanota amin’ny famelana ny helony.
“Mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika” 1 Jao.1:9b.
Vakiteny 1: Mat.9:1-8. Vakiteny 2: 1 Jao.1:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.1:9. Teny manampy:
– “Avia ary hifandahatra isika, hoy Jehovah: Na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, Dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, Na
dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, Dia ho tahaka ny volon’ondry fotsy” Isa.1:18.
– “Ary, indro, nisy lehilahy anankiray mararin’ny paralysisa nandry tamin’ny fandriana nentin’ny olona teo aminy; ary Jesosy,
nony nahita ny finoan’ireo, dia nanao tamin’ilay mararin’ny paralysisa hoe: Matokia, anaka; voavela ny helokao” Mat.9:2.

Sabotsy 17: Andriamanitra manafaka ny olona amin’ny finoana.
“Mitsangàna, mandehana; ny finoanao no efa nahavonjy anao” Lio.17:19.
Vakiteny 1: Heb.11:23-29. Vakiteny 2: Lio.17:11-19. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Lio.17:19. Teny manampy:
– “ Dia hoy izy roa lahy: Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao” Asa.16:31.
– “Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy
maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.flm67ha.org sy ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *