Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 19-24 Jona 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite
Herinandro 19-24 Jona 2017
“Ny fahendrena araka an’Andriamanitra”
*

Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe ho amin’ny fiainantsika olombelona sy eo imason’Andriamanitra ny manana fahendrena. Hoy ny Ohabolana: ”Ny voaloham-pahendrena dia izao: Mahazoa fahendrena” Oha.4:7a. Fa sarobidy mihoatra noho ny zavatra rehetra izy, fa voasoratra hoe: ”Fa ny fahendrena dia tsara noho ny voahangy [na: perla] ; Ary ny zavatra irina rehetra tsy azo ampitahaina aminy” Oha.8:11. Toetran’Andriamanitra tokoa ny fahendrena ka hoy ny mpanao Salamo raha miventy izany: ”Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra” Sal.104:24a. Nankasitrahan’Andriamanitra i Solomona raha nivavaka izy nanao hoe: ”Koa omeo fahendrena sy fahalalana aho hitarihako ireto vahoaka ireto mivoaka sy miditra; fa iza no hahay mitsara izao olonao betsaka izao? Dia hoy Andriamanitra tamin’i Solomona:Satria tao am-ponao izany ka tsy nangataka vola aman-karena hianao, na voninahitra, na ain’ny fahavalonao, ary tsy nangataka ho ela velona
aza, fa nangataka fahendrena sy fahalalana hitsaranao ny oloko izay nampanjakako anao, dia omena anao ny fahendrena sy fahalalana; ary homeko vola aman-karena sy voninahitra koa hianao, mihoatra noho izay nananan’ny mpanjaka rehetra na iza na iza tany alohanao, ary tsy hisy hanana tahaka izany ny any aorianao” 2 Tan1 :10-12. Amin’izany dia tsy nisalasala ny Apostoly Jakoba nananatra am-pitiavana nanao hoe: ”Ary raha misy hianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy hangataka amin’Andriamanitra, Izay manome malalaka ho an’ny olona rehetra sady tsy mandatsa; ary dia homena azy izany” Jak.1:5. Koa “mangataha fahendrena, fa “izay rehetra mangataka no mahazo” Mat.7:8a.

Alatsinainy 19: Andriamanitra no fototry ny fahendrena.
“Fa izay te-hirehareha dia aoka hirehareha amin’ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy ho Jehovah” Jer.9:23a.
Vakiteny 1: Gal.6:11-16. Vakiteny 2: Jer.9:22-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.9:23. Teny manampy:
– “Fa Jehovah no manome fahendrena; Avy amin’ny vavany no ihavian’ny fahalalana sy ny fahazavan-tsaina” Oha.2:6.
– “Ary hisy Solofo mitsimoka eo amin’ny fototr’i Jese, ary hisy mitrebona avy eo amin’ny fakany; Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny Fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina; Ny Fanahin’ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana; Ny Fanahin’ny fahalalana sy ny fahatahorana an’i Jehovah” Isa.11:1-2.

Talata 20: Ny Filazantsara, fahendren’Andriamanitra hahavonjy.
“Fa tsy menatra ny filazantsara aho; fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany” Rom.1:16a.
Vakiteny 1: Mpit.7:1-9. Vakiteny 2: Rom.1:1-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.1:16.

Teny manampy:
– “Ny didinao mampahahendry ahy mihoatra noho ny fahavaloko, Satria ato amiko mandrakizay ireny” Sal.119:98.
– “Fa hatry ny fony vao zaza hianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay mampahahendry anao ho amin’ny famonjena
amin’ny finoana izay ao amin’i Kristy Jesosy” 2 Tim.3:15.
– “Fa efa teraka indray hianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lò, fa tamin’ny tsy mety ho lò, dia ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra”.“Fa ny tenin’ny Tompo maharitra mandrakizay » (Isa. 40.6-8). Ary izany no tenin’ny filazantsara izay notorina taminareo” 1 Pet.1:23,25.

Alarobia 21: Mahavery ny tsy fananana fahendrena.
“Lasa nankany an-tany lavitra izy, dia nandany ny fananany tamin’ny fiveloman-dratsy tany” Lio.15:13b.
Vakiteny 1: Gal.6:3-8. Vakiteny 2: Lio.15:11-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.15:11-13. Teny manampy:
– “Ary hoy Samoela tamin’i Saoly: Nanao adala ianao; tsy nitandrina ny didin’i Jehovah Andriamanitrao izay nandidiany anao
ianao; fa raha tsy izany, ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin’ny Isiraely ho mandrakizay” 1 Sam.13:13
– ”Fa izay mamafy ho an’ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin’ny nofo” Gal.6:8.

Alakamisy 22: Mahalasa adala ny fitiavan-karena.
“Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao” Lio.12:20a.
Vakiteny 1: 1 Jao.2:15-17. Vakiteny 2: Lio.12:13-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.12:19-20.

Teny manampy:
– ”Amporisiho ny foko ho amin’ny teni-vavolombelonao, Fa tsy ho amin’ny fieremana” Sal.119:36.
– ”Ary hoy Izy tamin’ny olona: Mitandrema, ka miarova tena mba tsy ho azon’ny fieremana hianareo; fa ny ain’ny olona tsy
miankina amin’ny habetsahan’ny zavatra ananany” Lio.12:15.
– “Fa ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra, koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily niala tamin’ny finoana ka
nanindrona ny tenany tamin’ny alahelo be” 1 Tim.6:10.

Zoma 23: Kristy no itoeran’ny fahendren’Andriamanitra.
“Fa ao amin’ny tenany no ioeran’ny fahafenoan’ny fomban’Andriamanitra rehetra” Kol.2:9.
Vakiteny 1: Jao.7:14-19. Vakiteny 2: Kol.2:6-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.2:8-9. Teny manampy:
– “Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy .. Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah izy” Lio.4:18.
– “Ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe: Hianao no Zanako malalako; Hianao no sitrako” Lio.3:22.

Sabotsy 24: Ny zanak’Andriamanitra, tanteraka amin’ny fahendrena.
“Tsy manana fifaliana mihoatra noho izao aho, dia ny andrenesako fa mandeha araka ny fahamarinana ny zanako” 3 Jao.4.
Vakiteny 1: 1 Tes.5:12-22. Vakiteny 2: 3 Jao.1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 3 Jao.4. Teny manampy:
– “ Koa amin izany aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra” Mat. 5:48.
– “Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka, mba ho tanteraka sy tonga ohatra hianareo, ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona” Jak.1:4.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.flm67ha.org sy ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *