Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite Herinandro 10-15 Jolay 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite
Herinandro 10-15 Jolay 2017
“ Ny fivavahana marina ”
*

Fitarihan-kevitra: Satria Andriamanitra dia fitiavana (1 Jao.4:16) sy fahamarinana (Jao.14:6), dia ankasitrahany indrindra ny fiantrana atao amin’ny fo marina, dia ny fo mitsinjo sy miahy ny namana izay anatin’ny fangirifirian’ny fahantrana sy ny fahasahiranana ara piainana sy ara-pivelomana. Toetra hita indrindra teo amin’i Jesosy ny miantra olona ka nandavany ny tenany haka ny endrika maha-olona ka niarahany miaina sy mifampikasoka aminy mba hamonjena azy. Nisongadina tamin’izany ny tantara iray voalazan’ny Filazantsara araka ny voasoratra hoe: ”Ary nony nivoaka Jesosy, dia nahita vahoaka betsaka, ary onena azy ka nahasitrana ny marariny. Ary nony hariva ny andro, dia nanatona Azy ny mpianatra ka nanao hoe: Tany foana ity, ary efa hariva ny andro izao; ravao ny vahoaka, mba hankanesany eny amin’ny vohitra hividy hanina ho azy. Fa hoy Jesosy taminy: Tsy tokony handeha izy; omeonareo hanina izy” Mat.14:14-16. Dia toraka izany koa araka ny voasoratra hoe: “Ary Jesosy nandeha nitety ny tanàna rehetra sy ny vohitra, nampianatra tao amin’ny synagoga sy nitory ny filazantsaran’ny fanjakana ary nahasitrana ny aretina rehetra mbamin’ny rofy rehetra. Ary nony nahita ny vahoaka Jesosy, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry” Mat.9-35-36. Maso feno antra ny fijerin’ny Tompo, ary endriky ny fitiavany indrindra ny fiantrana. Tsy misy fatiantoka ny miantra ny namana fa hahazoana tombony, fa hoy ny lalàna napetraky ny Tompo manao hoe: “Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy, dia hahavery azy; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany” Mat.9:25. “Mandehana hianao, ka mba manaova toy izany koa” Lio.10:37.

Alatsinainy 10: Ny fivavahana marina dia fitiavana.
“Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako: … Moa tsy ny hizara ny mofonao ho an’ny noana va” Isa.58:6,7a.
Vakiteny 1: Mat.25:34-40. Vakiteny 2: Isa.58:6-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.58:6-7. Teny manampy:
– “Dia hoy Jesosy taminy: Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra
(Deo.6:5). Izany no didy lehibe sady voalohany. Ary ny faharoa, izay tahaka azy ihany, dia izao: Tiava ny namanao tahaka ny
tenanao (Lev.19:18)” Mat.22:37-39.
– “fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an’Andriamanitra Izay tsy hitany?” 1 Jao.4:20b.

Talata 11: Ny fivavahana marina tsy mihatsaravelatsihy.
“Fa tsy izay araka ny miseho no Jiosy, ary tsy izay miseho amin’ny nofo no famorana » Rom.2:28.
Vakiteny 1: Mat.6:1-4. Vakiteny 2: Rom.2:17-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.2:28-29. Teny manampy:
– “Ary hoy Jesosy taminy: Mihevera, ka mitandrema hianareo, fandrao azon’ny masirasiran’ny Fariseo sy ny Sadoseo” Mat.16:6.
– “Ary hoy Petera: Ry Ananiasy, nahoana Satana no nameno ny fonao handainga amin’ny Fanahy Masina ka hanafina ny vola
sasany vidin’ny tany? Fony tsy namidy, tsy anao ihany va izy? Ary rehefa namidy, tsy anao hanaovanao izay sitraponao koa va?
Nahoana no nisaina izany tao am-ponao hianao? Tsy nandainga tamin’olona hianao, fa tamin’Andriamanitra” Asa.5:3-5.

Alarobia 12: Ny fivavahana marina miaro amin’ny fitiavan-tena.
“Anaka, tsarovy fa hianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin’ny andro niainanao” Lio.16:25a.
Vakiteny 1: Oha.19:15-17. Vakiteny 2: Lio.16:19-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.16:25. Teny manampy:
– “Aza mitsiriritra ny tranon’ny namanao; aza mitsiriritra ny vadin’ny namanao, na ny ankizilahiny, na ny ankizivaviny, na ny
ombiny, na ny borikiny, na izay mety ho an’ny namanao akory aza” Eks.20:17.
– “Ary Ahaba niteny tamin’i Nabota hoe: Omeo ahy ny tanim-boalobokao mba hataoko fambolena anana, fa akaikin’ny lapako izy”
1 Mpan.21:2.

Alakamisy 13: Ny fivavahana marina miseho amin’ny asa.
“Anaka, aoka tsy ho tia amin’ny teny na amin’ny lela isika, fa amin’ny asa sy amin’ny marina” 1 Jao.3:18.
Vakiteny 1: Deo.15:7-11. Vakiteny 2: 1 Jao.3:14-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.3:17-18. Teny manampy:
– “Lazaiko aminareo marina tokoa: Na aiza na aiza amin’izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia holazaina koa izay
nataon-dravehivavy mba ho fahatsiarovana azy” Mat.26:13.
– “Izy kosa, tamin’ny alahelony no nandatsahany tao izay rehetra nananany, dia ny fivelomany rehetra” Mar.12:44b.

Zoma 14: Ny fivavahana marina miahy ny tsy manana.
“Omeo izay mangataka aminao; ary aza ilaoza-mihodina izay te hisambotra aminao” Mat.5:42.
Vakiteny 1: Jak.2:14-20. Vakiteny 2: Mat.5:38-42. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.5:42. Teny manampy:
– “Fa noana Aho, dia nomenareo hanina; nangetaheta Aho dia nampisotroinareo; nivahiny Aho, dia nampiantranoinareo;tsy
nanan-kitafy Aho, dia notafianareo; narary Aho, dia notsaboinareo; tao an-tranomaizina Aho, dia novangianareo” Mat.25:35-36.
– “Izay manana akanjo roa dia aoka hanome ho an’ny tsy manana; ary izay manan-kanina, dia aoka hanao toy izany koa izy”
Lio.3:11.

Asabotsy 15: Ny fivavahana marina, loharanom-pitahiana.
“Lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy ho very ny valim-pitiany » Mat.10:42.
Vakiteny 1: 2 Kor.9:10-14. Vakiteny 2: Mat.10:39-42. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.10:42. Teny manampy:
– “ Izay miantra ny malahelo dia mampisambotra an’i Jehovah, ary izay nomeny dia honerany kosa” Oha.19:17.
– “Sambatra ny miantra; fa izy no hiantrana” Mat.5:7.
– “Izay mamafy kely, dia kely no hojinjany, fa izay mamafy be, dia be no hojinjany” 2 Kor.9:6.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny
Sitewww.flm67ha.org sy ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *