Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Septambra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite
Herinandro 11-16 Septambra 2017
“Tandremo ny didin’Andriamanitra”
*

Fitarihan-kevitra: Ny didin’Andriamanitra no manorina ny fanjakany, ka ampitandremany antsika olony. Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra dia mifono endrika telo : ny fanajantsika Azy, ny finoantsika Azy ary ny fitiavantsika Azy. – Endriky ny fanajantsika Azy. Fa miteny ny Soratra Masina manao hoe: ”Mandoava amin’izy rehetra izay tokony ho azy avy: … tahotra ho an’izay tokony hatahorana, haja ho an’izay tokony hohajaina” Rom.13:7. Ary noho izany, dia hoy ny Tompo: ”Ny zanaka manaja ny rainy, ary ny mpanompo ny tompony; koa raha Ray Aho, aiza ary izay hajako ? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy? hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Mal.1:6a. – Endriky ny finoantsika Azy, ka andraisantsika koa ny fitahiana avy Aminy, dia araka ny voasoratra hoe: ”Raha mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio, dia hasandratr’i Jehovah Andriamanitrao ho ambonin’ny firenena rehetra amin’ny tany hianao; ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao” Deo.28:1-2. – Endriky ny fitiavantsika Azy, dia araka ny tenin’i Jesosy Kristy Tompo manao hoe: ”Raha tia Ahy hianareo dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Ary dia afaka hiteny toa an’i Jaona Apostoly isika ka hanao hoe: ”Fa izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny” 1 Jao.5:3. Fa ny didy aman-dalana no manorina ny fanjakana, ary ny fitandremana azy no mampilamina sy mampaharitra azy. Saina avy amin’Andriamanitra izany, izay nitenenan’i Jesosy manao hoe: ”Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka” Mat. 5:17. Hoy ny tenim-pahendrena manao hoe: ”Tandremo ny didin’Andriamanitra dia hitandrina anao izy”.

Alatsinainy 11: Ny Tompo mampitandrina ny didiny.
“Ary tandremo ny didiko sy ny fitsipiko” Lev.18:5a.
Vakiteny 1: Jao.8:42-51. Vakiteny 2: Lev.18:1-5. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Lev.18:5. Teny manampy:
– “Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiako anao anio izao. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resaho, na mipetraka
ao an-tranonao hianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoha; 8 ary fehezo ho famantarana eo amin’ny tananao ireny,
ary aoka ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin’ny handrinao” Deo.6:6-8.
– “Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko”Jao.14:15.

Talata 12: Afaka amin’ny ota ka afaka mitandrina ny didin’Andriamanitra.
“Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24.
Vakiteny 1: Jao.8:25-35. Vakiteny 2: Rom.7:7-25. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Rom.7:22-25. Teny manampy:
– “Velomy aho araka ny famindram-ponao; Dia hitandrina ny teni-vavolombelona naloaky ny vavanao aho” Sal.119:88.
– “Manefa famindram-po amin’ny razantsika Izy Sady mahatsiaro ny fanekeny masina, Dia ny fianianana izay nianianany tamin’i
Abrahama razantsika, Hanao izay hahazoantsika hanompo Azy tsy amin-tahotra, Satria afaka amin’ny fahavalontsika isika, Amin’ny
fahamasinana sy ny fahamarinana eo anatrehany amin’ny andro rehetra hiainantsika” Lio.1:72-75.

Alarobia 13: Tandremo ny didim-pitiavana, fanorenana ny fanjakan’Andriamanitra.
“Fa Izaho kosa milaza aminareo hoe: Tiava ny fahavalonareo” Mat.5:44a.
Vakiteny 1: Rom.12:14-21. Vakiteny 2: Mat.5:43-48. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.5:43-44. Teny manampy:
– “Misaora izay manozona anareo, ary mivavaha ho an’izay manisy ratsy anareo” Lio.6:28.
– “Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo
kosa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia” Jao.13:34-35.

Alakamisy 14: Tandremo ny didim-pitiavana an’Andriamanitra.
“Tiava an’i Jehovah Andriamanitrao amin’ny fonao rehetra…” Mat.22:37a.
Vakiteny 1: Deo.13:1-5. Vakiteny 2: Mat.22:34-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.22:37. Teny manampy:
– “Raha misy olona tia izao tontolo izao dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray” 1 Jao.2:15b.
– “Fa fantatro hianareo, fa tsy misy fitiavana an’Andriamanitra ao am-ponareo. Izaho dia avy amin’ny anaran’ny Raiko, nefa tsy
raisinareo; raha misy hafa avy amin’ny anaran’ny tenany, dia horaisinareo ihany izy. Hataonareo izay mifampitady laza ahoana no
fino, nefa ny laza avy amin’ny Andriamanitra Tokana kosa dia tsy tadiavinareo?” Jao.5:42-44.

Zoma 15: Tandremo ny didim-pitiavana ny namana.
“Tiava ny namanao tahaka ny tenanao ” Mat.22:39.
Vakiteny 1: Isa.58:6-10. Vakiteny 2: Mat.22:34-40. Torietny 1 (sadidy). Toriteny 2: Mat.22:39. Teny manampy:
– “Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13.
– “Raha misy manao hoe: Tia an’Andriamanitra aho, nefa mankahala ny rahalahiny, dia mpandainga izy; fa izay tsy tia ny
rahalahiny izay hitany, hataony ahoana no fitia an’Andriamanitra Izay tsy hitany? Ary izao no didy efa azontsika taminy: Izay tia
an’Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa” 1 Jao.4:20-21.

Sabotsy 16: Aoka ho tanteraka amin’ny fitiavana.
« Aoka ho tanteraka hianareo toy ny fahatanterahan’ny Rainareo Izay any an-danitra » Mat.5:48.
Vakiteny 1: Kol.3:12-15. Vakiteny 2: Mat.5:43-48. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.5:48. Teny manampy:
– “Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo” Jao.15:12.
– “Fa tafintohina amin’ny zavatra maro isika rehetra. Raha misy olona tsy mba tafintohina amin’ny teny, dia izy no lehilahy tanteraka
ka mahafehy ny tenany rehetra koa” Jak.3:2.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.flm67ha.org sy ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *