Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite Herinandro 02-07 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady XVI manaraka ny Trinite
Herinandro 02-07 Oktobra 2017
“ Mahalalà an„Andriamanitra ”
*

Fitarihan-kevitra:

”Mahalalà an’Andriamanitra”, dia ny tena maha-Andriamanitra Azy, ka inoana Azy. Fa tsy ny rehetra no mahalala sy mino
an’Andriamanitra marina. Koa na dia misy aza mety mahalala Azy ihany, dia tsy midika fa hanaja sy hino Azy izy. Fa hoy indrindra ny teny
fampieritreretana nataon’i Paoly Apostoly tamin’ireo mpino tao Roma ny amin’ny fihetsik’ireo olona minia mandà an’Andriamanitra: ”Fa na dia nahalala an’Andriamanitra aza izy, dia tsy mba nankalaza Azy toy izay miendrika ho an’Andriamanitra, na nisaotra Azy, fa tonga zava-poana izy tamin’ny fisainany, ary tonga maizina ny fony donto” Rom.1:21. Fa tian’Andriamanitra ho tafaorina tsara ny finoantsika mba hahavonjy antsika sy hivelomantsika amin’ny fahasoavany, ary indrindra hahafaharantsika amin’ny andro mahory (Efes.6:13). Izany dia amin’ny alalan’ny fahalalantsika Azy manokana, toa an’i Paoly niteny nanao hoe: ”Fantatro Izay inoako” 2 Tim.1:12; ary rehefa izany, dia afaka hijoro vavolombelona hiteny hoe : ”Fa tsy menatra ny Filazantsara aho, fa herin’Andriamanitra ho famonjena izay rehetra mino izany” Rom.1:16. Tsy ny fivavahana ara-pomba, na ny lova ara-panabeazana, na ny fampianarana maha-olona samihafa, no mahavonjy fa ny fananana ”finoana marina”, dia izay miorina amin’ny tenin’Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: ”Koa ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy” Rom.10:17. Araka izany, dia maty antoka ary miteraka fahavoazana aza ny mivavaka amin’izay ”tsy tena Andriamanitra”, sy ny manompo ”andriamanitra samihafa”; fa ”tsy misy mahay manompo Tompo roa” Mat.6:24, hoy Jesosy. Teny fikasana lehibe kosa no omeny izay rehetra mangetaheta hahalala Azy sy hanaiky Azy ho Andriamanitra Mpamonjy Tokana izay ivavahana sy tompoina. Fa voasoratra hoe: ”Ary samy tsy hampianatra ny namany sy ny rahalahiny avy intsony izy hoe: Mahalalà an’i Jehovah; Fa samy hahalala Ahy avokoa izy rehetra” Jer.31:34a.

Alatsinainy 02: Mahalalà an’Andriamanitra.
”Fantaro ankehitriny fa Izaho dia Izaho no Izy, ka tsy misy andriamanitra eto amiko” Deo.32:39a.
Vakiteny 1: Heb.6:13-20. Vakiteny 2: Deo.32:39-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.32:39a. Teny manampy:
– “Koa aoka ho fantatrao anio, ka tsarovy ao am-ponao, fa Jehovah no Andriamanitra any amin’ny lanitra ambony sy etỳ amin’ny
tany ambany, ka tsy misy afa-tsy Izy” Deo.4:39.
– “Mahalalà hianareo olona ketrina; Ary hianareo adala, rahoviana re no mba ho hendry hianareo? Ny Mpanao ny sofina va tsy
handre? Ny Mpamorona ny maso va tsy hahita? Ny Mpampianatra ny jentilisa va tsy hananatra, Dia Izay mampianatra fahalalana
ny olona?” Sal.94:8-10.

Talata 03: Tsy ny mpivavaka rehetra no mahalala an’Andriamanitra.
“ Fa tsy izay rehetra avy amin’ny Isiraely no Isiraely” Rom.9:6b.
Vakiteny 1: Jao.1:6-13. Vakiteny 2: Rom.9:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.9:6-8. Teny manampy:
– “Fa ny Isiraely tsy mahalala, ny oloko tsy misaina” Isa.1:3d,e.
– “Hianareo mivavaka amin’izany tsy fantatrareo; fa izahay kosa mivavaka amin’izay fantatray” Jao.4:22.
– ”Fa raha nahalala izy, dia tsy nohomboany tamin’ny hazo fijaliana ny Tompon’ny voninahitra” 1 Kor.2:8b.

Alarobia 04: Jesosy no fanehoana an’Andriamanitra.
“Mino aho fa hianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra, Ilay ho tonga amin’izao tontolo izao” Jao.11:27.
Vakiteny 1: Asa.4:1-12. Vakiteny 2: Jao.11 :19-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.11:27. Teny manampy:
– “Tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana ; fa ny Zanakalahy Tokana, Izay ao an-tratran’ny Ray, Izy no nanambara
Azy” Jao.1:18.
– “Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa” 1 Jao.3:2b.

Alakamisy 05: Ny Tenin’Andriamanitra mampianatra ny amin’Andriamanitra.
“Dia nanokatra ny sain’ireo Izy hahalala ny Soratra Masina” Lio.24:45.
Vakiteny 1: Neh.8: 8-10. Vakiteny 2: Lio.24: 44-47. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.24: 45. Teny manampy:
– “Dinihinareo ny Soratra Masina, satria ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara
Ahy” Jao.5:39.
-“Fa hatry ny fony vao zaza hianao dia efa nahalala ny Soratra Masina, izay mampahahendry anao ho amin’ny famonjena amin’ny
finoana izay ao amin’i Kristy Jesosy” 2 Tim.3:15.

Zoma 06: Ny Fanahy Masina manambara an’Andriamanitra.
“Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26b.
Vakiteny 1: Lio.2:25-32. Vakiteny 2: Jao.15: 18-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:26. Teny manampy:
– “Ary rehefa afaka izany, dia handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho; Dia haminany ny zanakalahinareo sy ny
zanakavavinareo, ny lahiantitrareo hanonofy, ary ny zatovonareo hahita fahitana” Joe.3:1.
– “Fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza”1 Kor.2:10b.

Sabotsy 07: Ny mpino vavolombelon’Andriamanitra.
“Izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo” 1 Jao.1:3a.
Vakiteny 1: Isa.43:10-13. Vakiteny 2: 1 Jao.1:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.1:3. Teny manampy:
– “Ny olonao dia mazoto manolo-tena amin’ny andro anafihanao; Amin’ny fihaingoana masina, tahaka ny ando ateraky ny maraina
ho Anao ny zatovonao” Sal.110:3.
– “Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe: Hianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra velona” Mat.16: 16.
– “Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara, satria hianareo efa teto amiko hatramin’ny voalohany” Jao.15:27.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.flm67ha.org sy ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *