Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite Herinandro 23-28 Oktobra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady XIX manaraka ny Trinite
Herinandro 23-28 Oktobra 2017
“Matokia ny fanavotan’Andriamanitra”
*

Fitarihan-kevitra: Ny hevitry ny hoe ”fanavotana” dia ny fanafahana avy eo am-pelatanan’izay tsy tompony, mba hiverina amin’izay tena tompony. Novidin-dafo ny fanavotana antsika olombelona mpanota mba hiverenantsika amin’Andriamanitra Mpahary antsika, dia tamin’ny alalan’ny rasarobidin’i Kristy Zanany, ”toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina” (1 Pet.1:19) ) izay nandraisantsika ny famelana ny helotsika (Efes.1:7). Fa ny heloka no efitra nampisaraka antsika tamin’Andriamanitra (Isa.59:2). Ary dia ny ran’i Kristy ihany koa no amehezan’Andriamanitra ny fanekeny izay manangana antsika ho zanaka mandova ny fanjakany ho fiainana mandrakizay. Fa voasoratra hoe: ”Fa Izy kosa dia manana fisoronana tsy dimbiasana, satria maharitra mandrakizay Izy; koa amin’izany dia mahavonjy tokoa [na: mahavonjy hatramin’ny farany] izay manatona an’Andriamanitra amin’ny alalany Izy, satria velona mandrakizay hanao fifonana ho azy” Heb.7:24-25. Fa tamin’ny fiaretany fahoriana no nanatanterahan’i Jesosy ny asa fanavotany antsika, araka ny voasoratra hoe: ”nianatra fanarahana tamin’izay fahoriana nentiny Izy, na dia Zanaka aza; ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra manaraka Azy, fa notononin’Andriamanitra hoe Mpisoronabe « araka ny fanaon’i Melkizedeka » Heb.5:8-10. Izany teny izany dia manantitra ny fanambaran’Isaia mpaminany manao hoe: ”Fa sitrak’i Jehovah ny hanorotoro sy hampangirifiry Azy; Rehefa manolotra fanati-panonerana Izy, dia hahita taranaka sady ho maro andro, ary ny sitrapon’i Jehovah dia hambinina eo an-tànany” Isa.53:10. Fa ho an’izay mino Azy dia hoy Izy: ”Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako” Jao.10:28.

Alatsinainy 23: Matokia ny fanavotan’Andriamanitra.
“Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho” Isa.44:22b.
Vakiteny 1: Rom.3:21-26. Vakiteny 2: Isa.44:21-23. Toriteny (safidy). Toriteny 2: Isa.44:22. Teny manampy:
– ”Jehovah ô, Hianao no Rainay, ary Mpanavotra anay no anaranao hatrizay hatrizay” Isa.63:16b.
– « Manantenà an’i Jehovah, ry Isiraely ; fa eo amin’i Jehovah no misy famindrampo sy fanavotana be » Sal.130:7
-“Tsy tonga hiantso ny marina Aho fa ny mpanota” Mat.9:13b.

Talata 24: Ny fanavotan’Andriamanitra, fanehoany ny fitiavany.
”Fa nitsinjo ny olony Izy ka nanao fanavotana ho azy” Lio.1:68b.
Vakiteny 1: Isa.1:17-20. Vakiteny 2: Lio.1:67-79. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:67-68. Teny manampy:
-“ Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra
hianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao”Isa.43:1.
-“Ary hoy Jesosy taminy: Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’i Abrahama koa. Fa efa tonga ny
Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10.

Alarobia 25: Ny fanavotan’Andriamanitra, famelan-keloka ny mpanota.
“Izy no ananantsika fanavotana amin’ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika” Ef.1:7a.
Vakiteny 1: Lev.5:20-26. Vakiteny 2: Ef.1:7-14. Toriteny 1 (sadidy).Toriteny 2: Ef.1:7. Teny manampy:
-“Fa Hianao, Tompo ô, no tsara sady mamela heloka Ary be famindram-po amin’izay rehetra miantso Anao” Sal.86:5.
– ”Ny ran i Kristy, … no hahadio ny fieritreretanareo ho afaka amin’ny asa maty” Heb.9:14.
-“Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2.

Alakamisy 26: Ny fanavotan’Andriamanitra mitondra fahazavan’aina.
“Raha amin’izao tontolo izao Aho, dia fahazavan’izao tontolo izao » Jao.9:5.
Vakiteny 1: Heb.2:10-18. Vakiteny 2: Jao.9:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.9:5. Teny manampy:
-“Tsy ny masoandro intsony no ho fanazavana anao nony andro; ary tsy ny fangarangaran’ny volana no hanazava anao; fa
Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary Andriamanitrao no ho voninahitrao” Isa.60:19.
-“Ary Jesosy niteny tamin’ny olona indray ka nanao hoe: Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba
handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina”Jao.8:12.

Zoma 27: Aza mandà ny fanavotan’Andriamanitra.
“Hitan’izay tsy nitady Ahy Aho, ary niseho tamin’izay tsy nanontany Ahy » Rom.10:20.
Vakiteny 1: Mat.23:33-39. Vakiteny 2: Rom.10:14-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.10:18-20. Teny manampy:
– “Sambatra izay olona matahotra mandrakariva; Fa izay manamafy ny fony no hidiran-doza” Oha.28:14.
– “Anio, raha hihaino ny feony ianareo, Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin’ny fahasosorana (Sal.95:7,8)” Heb.3:15.
-“Eny, samia misikina fanetren-tena hianareo ka mifanompoa; fa « Andriamanitra manohitra ny miavonavona, fa manome
fahasoavana ho an’ny manetry tena » (Oha.3:34)”1 Pet.5:5.

Sabotsy 28: Raiso amin’ny finoana ny fanavotan’Andriamanitra.
“Koa nandeha aho, dia nanasa azy, ka dia nahiratra” Jao.9:11d.
Vakiteny 1: Rom.1:5-17. Vakiteny 2: Jao.9:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.9:11. Teny manampy:
– “Ary hoy Izy taminy: Mitsangàna, mandehana; ny finoanao no efa nahavonjy anao” Lio.17:19.
-“Ary natoky indrindra fa izay nolazainy dia hainy hatao koa. Dia nisaina ho fahamarinany izany” Rom.4:21-22.
-“Ary ny finoana no fahatokiana ny amin’ny zavatra antenaina, fanehoana ny zavatra tsy hita” Heb.11:1.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.flm67ha.org sy ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *