Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite Herinandro 30 Oktobra – 04 Novambra 2017

FLM TOBY FANANTENANA 67 Ha
Fiombonam-bavaka Alahady XX manaraka ny Trinite
Herinandro 30 Oktobra – 04 Novambra 2017
“ Ny alahelon„Andriamanitra ”
*

Fitarihan-kevitra: Ny alahelon’Andriamanitra, dia ny alahelon’ny fitiavany, tsy mipaka amin’ny jentilisa tsy akory fa amin’ny olony izay tiany. Izany dia ny firenena Isiraely, firenena izay nofidiny sy nanaovany fanekena, kanjo niodina taminy, ”nanito fatorana” ka nivadika ny fanekeny. Ny alahelon’Andramanitra? Zavatra tsy zakan’ny olombelona, satria alahelon ’ny Fanahy Masina (Ef.4:30), kanefa koa asehon’Andriamanitra mba hampieritreritra ny olony ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra azy sy ny tokony hitiavany an’Andriamanitra (1 Jao.4:19). Fa raha ny fon’ny olona mivadi-badika, miovaova sy tsy mitoetra, ny fitiavan’Andriamanitra kosa dia masina indrindra, dia Fitiavana Tokana sady Tsy miova. Fa hoy ny tenin’Andriamanitra: ”Fitiavana mandrazakizay no nitiavako anao” Jer.31:3a, dia fitiavana mitoetra maharitra. Koa na misy aza ny alahelon’Andriamanitra, eny, ny fahatezerany noho ny fahatsontsan’ny olony, dia tsy fahafoizana azy, na fandringanana azy, no hevitr’izany, fa fananarana azy hiveina amin’ny Andriamanitra izay efa nifidy azy sy tia azy ary miahy azy mba ho velona, fa tsy ho fatin’ny fahadisoany sy ny firiariavan’ny ditry ny fony. Hoy ny Tompo : « Anaka, aza atao ho zavatra kely ny famaizana ataon’i Jehovah, Ary aza reraka, raha resi-lahatry ny anatra ataony hianao; Fa izay tian’i Jehovah no faizany, Ary izay zanaka rehetra raisiny no kapohiny (Oha.3:11,12)” Heb.12:5-6. Noho izany no nananaran’ny Apostoly Paoly ireo mpino tao Efesosy izay efa nohazavain’ny tenin’Andriamanitra mba handeha amin’ny lalan’ny fahazavany (Ef.5:8), manao hoe: ”Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao. Ary noho izany dia aza manao adaladala, fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon’ny Tompo” Ef.5:15-17. Ary dia ”miorena tsara, aza miova” 1 Kor.15:58a. Ho an’izay milofo sy maharitra amin’izany, dia hoy Jesosy: ”Ny fiadanako no omeko anareo” Jao.14:27.

Alatsinainy 30: Andriamanitra mitodika amin’ny jentilisa.
“Hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho! Inty Aho!” Isa.65:1b.
Vakiteny 1: Isa.6:8-13. Vakiteny 2: Isa.65:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.65:1. Teny manampy:
– “Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy, Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy” Isa.55:6.
– “Koa aoka ho fantatrareo fa izao famonjen’Andriamanitra izao dia nampitondraina ho any amin’ny jentilisa, ary izy hihaino azy”
Asa.28:28.

Talata 31 : Andriamanitra mitsara ny tsy finoana.
“Izay notadiavin’ny Isiraely dia tsy azony, fa ny voafidy ihany no nahazo izany, fa nohamafìna ny fon’ny sisa” Rom.11:7.
Vakiteny 1: Mar.6:1-6. Vakiteny 2: Rom.11:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.11:7-8. Teny manampy:
– “Ary noho izany dia lavitra antsika ny rariny, ary ny fahamarinana tsy mahatratra antsika; miandry ny mazava isika, nefa indro
ny maizina, ary fahazavana, fa mbola ao amin’ny aizim-pito ihany no andehanantsika” Isa.59:9.
– “Ary hoy Izy taminy: Mandehana any amin’izao tontolo izao hianareo, ka mitoria ny filazantsara amin’ny olombelona rehetra.
Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina” Mar.16:15-16.

Alarobia 01: FETIN’NY FILAZANTSARA. Aza manakombona ny vavan’Andriamanitra.
“Lazaiko aminareo fa raha mangina ireo, dia ny vato no hiantsoantso” Lio.19:40.
Vakiteny 1: Asa.4:5-20. Vakiteny 2: Lio.19:37-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.19:40. Teny manampy:
– “Izay lazaiko aminareo ao amin’ny maizina, dia ambarao eo amin’ny mazava, ary izay ren’ny sofinareo, dia torio eo ambonin’ny
tampon-trano” Mat.10:27.
– “Ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b.

Alakamisy 02 : Andriamanitra manavaka ny olona.
”Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin’ny marina” Mat.13:49b.
Vakiteny 1: Mal.3:15-20. Vakiteny 2: Mat.13:44-50. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.13: 47-50. Teny manampy:
– “Ary raha tonga ny Zanak’olona amin’ny voninahiny, arahin’ny anjely rehetra, dia hipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianan’ny
voninahiny Izy; ary ny firenena rehetra hangonina eo anatrehany, dia hanavaka azy, tahaka ny mpiandry ondry manavaka ny ondry
amin’ny osy” Mat.25:31-32.
– “Izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy; ary izay
marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy”Ap.22:11-12.

Zoma 03: Andriamanitra mitaona ny olona hibebaka.
“Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.
Vakiteny 1: Asa.17:22-31. Vakiteny 2: Mat.4:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.4:17. Teny manampy:
– “Fa ny alahelo araka an’Andriamanitra miasa fibebahana ho famonjena tsy hanenenana; fa miasa fahafatesana kosa ny
alahelon’izao tontolo izao” 2 Kor.7:10.
– “Anio, raha hihaino ny feony hianareo, Aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin’ny fahasosorana » Heb.3:15.

Sabotsy 04: Ny fahamarinan’Andriamanitra mitoetra mandrakizay.
“Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35.
Vakiteny 1: Sal.9:1-10. Vakiteny 2: Mat.24:35-42. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.24:35. Teny manampy:
– “Ny fahamarinanao dia fahamarinana mandrakizay, Ary marina ny lalànao” Sal.119:142.
– “Indray maka koa tsy ny tany ihany no hampihorohoroiko, fa ny lanitra koa). Ary ny hoe « indray maka koa » dia manambara ny
hanovana izay zavatra ampihorohoroina, toy ny zavatra natao, mba haharetan’izay zavatra tsy ampihorohoroina” Heb.12:26-27.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.flm67ha.org sy ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *