Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento Herinandro 27 Novambra – 02 Desambra 2017

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady I amin’ny Advento
Herinandro 27 Novambra – 02 Desambra 2017
“Tanteraka ny Teny Fikasana”
*

Fitarihan-kevitra: ”Tanteraka ny teny fikasana”. Toetra maha-izy azy indrindra ny tenin’Andriamanitra ny fahatanterahany. Fa hoy ny anjely Gabriela tamin’i Maria, raha avy nanambara taminy ny fikasan’Andriamanitra ny aminy manao hoe: ”Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin’Andriamanitra hianao. Ary, indro, hitoe-jaza hianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe Jesosy”, “Ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao, ary hisy herin’ny Avo Indrindra hanaloka anao; koa ny Masina Izay hateraka dia hatao hoe Zanak’Andriamanitra” Lio.1:31,35. Ary dia nampahery an’i Maria ny anjely ka nanao hoe: ”Tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37. Ny fahatanterahan’ny teny fikasana izay ataon’Andriamanitra no anton’ny inoantsika azy. Fa amin’ny fahatanterahan’ny tenin’Andriamanitra tokoa no isehoan’ny voninahiny, dia ny fahamasinany sy ny fahamarinany ary ny fahasoavany. Ny famantarana ny fahatanterahany dia niseho indrindra tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanak’Andriamanitra. Fa raha voasoratra hoe: ”Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra” Jao.1:1, dia hoy koa Jaona: ”Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” Jao.1:14. Mahasambatra ny mino ny teny fikasan’Andriamanitra.

Alatsinainy 27: Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasana.
« Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanatanterahako ny teny soa, izay nolazaiko » Jer.33:14a.
Vakiteny 1: 2 Pet.3:9-10. Vakiteny 2: Jer.33:14-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.33:14. Teny manampy:
”Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na efa niteny
va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19.
– “Izaho … mahatò ny tenin’ny mpanompoko sy mahatanteraka ny saina atolotry ny irako, ary manao amin’i Jerosalema hoe:
Honenana hianao, sy amin’ny tanànan’ny Joda hoe: Hatsangana hianareo, ka hamboariko izay rava eo” Isa.44:25-26

Talata 28: Ny fanekena ataon’Andriamanitra no mahatanteraka ny teny fikasana.
« Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, izay hanaovako fanekena vaovao amin’ny taranak’Isiraely sy ny taranak’i Joda » Jer.31:31.
Vakiteny 1: Mat.26: 20-29. Vakiteny 2: Jer.31:31-34. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jer.31: 31. Teny manampy:
– ”Mahereza, hianareo vahoaka rehetra, hoy Jehovah, ka miasà; fa Izaho no momba anareo, hoy Jehovah, Tompon’ny maro, araka ny
teny fanekena nataoko taminareo, fony nivoaka avy tany Egypta hianareo, ary ny Fanahiko dia mbola mitoetra ao aminareo ihany;
koa aza matahotra hianareo” Hag.2:4-5.
– “ Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa;… Ary na inona na inona no
hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka” Jao.14:12-13.

Alarobia 29: Ny Teny tonga nofo no fahatanterahan’ny teny fikasana.
“Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany » Lio.4:21.
Vakiteny 1: Isa.9:4-6. Vakiteny 2: Lio.4:16-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Lio.4:20-21. Teny manampy:
– “Fa tsy nanaraka izay anganongano noforonin’ny fahafetsen’ny saina izahay, raha nampahafantatra anareo ny hery sy ny fihavian’ i
Jesosy Kristy Tompontsika; fa efa hitan’ny masonay ny fiandriananZoma 01: Hoy avy ny Mesia Mpanjaka.
« Indro ny Mpanjakanao avy ho anao » Mat.21:5b.
Vakiteny 1: Zak.9:9-12. Vakiteny 2: Mat.21:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.21: 5. Teny manampy:
– “Hoy Izay manambara ireo zavatra ireo: Eny, avy faingana Aho. Amena. Avia, Jesosy Tompo! Ho amin’ny olona masina anie ny
fahasoavan’i Jesosy Tompo. Amena” Apok.22:20-21.
– “Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra
ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko” Apok.3:20.y” 2 Pet.1:16.
– “Fa efa naseho ny fiainana, ary efa nahita azy izahay, dia tonga vavolombelona ka manambara aminareo ny fiainana mandrakizay,
izay tao amin’ny Ray ka efa naseho taminay” 1 Jao.1:2.

Alakamisy 30: Minoa ny teny fikasana.
“Ary sambatra hianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao” Lio.1:45.
Vakiteny 1: 2 Pet.1 :16-19. Vakiteny 2: Lio.1 :39-45. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1: 45. Teny manampy:
– “Ary Jesosy niteny tamin’ilay kapiteny hoe: Mandehana; tongava aminao araka ny ninoanao. Dia sitrana tamin’izany ora izany ilay
ankizilahy” Mat.8:13.
– “Indro ankehitriny no andro fankasitrahana ; indro, ankehitriny no andro famonjena » 2 Kor.6:2b.
– “Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin’ity faminaniana ity” Apok.1: 3a.

Sabotsy 02: Raiso ny Mesia Mpanjaka.
“Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah” Mat.23:39b.
Vakiteny 1: Sal.113:1-9. Vakiteny 2: Mat.23:29-39. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.23: 37-39. Teny manampy:
– “Asandrato ny lohanareo, ry vavahady; ary manandrata ny lohanareo, ry varavarana fahagola, mba hidiran’ny Mpanjakan’ny
voninahitra. 10 Iza ary izao Mpanjakan’ny voninahitra izao? Jehovah, Tompon’ny maro, Izy no Mpanjakan’ny voninahitra” Sal.24:9-
10.
– “Ho an’ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana sy ho an’ny Zanak’ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny
fanjakana mandrakizay mandrakizay” Apok.5:13.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *