Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento Herinandro 04-09 Desambra 2017 “ Ny fisandratan’Andriamanitra ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady II amin’ny Advento
Herinandro 04-09 Desambra 2017
“ Ny fisandratan’Andriamanitra ”
*

Fitarihan-kevitra: ”Ny fisandratan’Andriamanitra”, dia Izy maneho ny voninahitry ny faindrianany eo amin’ny olony izay nanaiky sy nanao Azy ho Tompo sy Mpanjakany, ary eo amin’izao tontolo izao amin’ny maha-Mpamonjy Azy. Amim-boninaihitra lehibe tokoa no iaviany araka Mat.25:31, satria Tompon’ny voninahitra sy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany Izy (Mat.28:18). Hanitsaka sy hanorotoro ny fahavalony tokoa Izy amin’ny herin’ny tehiny (Sal.110:2) sy ny sabany (Heb.4:12) ary ny fofonain’ny vavany (2 Tes.2:8), ary dia hanandratra izay rehetra rmino Azy sy miandrandra ny fiaviany Izy. Fa ny fahatongavan’ny Mesia dia androm-pahasoavana lehibe izay antenain’ny mino rehetra, mba hahatanteraka ny fanambaran’i Jaona Apostoly manao hoe: ”Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa” 1 Jao.3:2b. Fa izany andro izany kosa dia ho tahotra sy horohoro lehibe ho an’ny tsy mino sy ny mpanohitra an’Andriamanitra rehetra,. Fa hoy Jesosy:
”Ary amin’izany ny Mpanjaka dia hilaza amin’izay eo amin’ny ankavanany hoe: Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34. ”Ary dia hilaza indray amin’izay eo amin’ny ankaviany kosa Izy hoe: Mialà amiko, hianareo izay voaozona, ho any amin’ny afo maharitra mandrakizay, izay voavoatra ho an’ny devoly sy ny anjeliny” Mat.25:41. Fa efa niteny tokoa Izy nanao hoe: ”Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina ” Mar.16:16.

Alatsinainy 04: Andriamanitra misandratra eo amin’ny olony.
“Ary Jehovah hanjaka aminy ao an-tendrombohitra Ziona hatramin’izany ka ho mandrakizay” Mika 4:7b.
Vakiteny 1: Apok.5:6-14. Vakiteny 2: Mika 4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mika 4:6-7. Teny manampy:
– “Asandrato ny lohanareo, ry vavahady; ary manandrata ny lohanareo, ry varavarana fahagola, mba hidiran’ny Mpanjakan’ny
voninahitra. Iza ary izao Mpanjakan’ny voninahitra izao? Jehovah, Tompon’ny maro, Izy no Mpanjakan’ny voninahitra” Sal.24:9-10.
– “Ary rehefa harivan’ilay andro voalohany amin’ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra, noho
ny fahatahorany ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo Ary rehefa
nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tànany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra, raha nahita ny Tompo” Jao.20:19-20.

Talata 05: Ny fisandratan’Andriamanitra, fanantenan’ny mino.
“Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4.
Vakiteny 1: Mat.25:31-34. Vakiteny 2: Kol.3:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Teny manampy:
– “Aoka isika hihazakazaka amin’ny faharetana amin’izao fihazakazahana filokana napetraka eo anoloantsika izao, mijery an’i Jesosy,
Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy”Heb.12:1,2.
– “Hoy Izay manambara ireo zavatra ireo: Eny, avy faingana Aho. Amena. Avia, Jesosy Tompo! Ho amin’ny olona masina anie ny
fahasoavan’i Jesosy Tompo. Amena”Apok.22:20-21.

Alarobia 06: Andriamanitra misandratra amin’ny fahamarinana.
“Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehin-kibony” Isa.11:5.
Vakiteny 1: Apok.19:11-16. Vakiteny 2: Isa.11:1-5. Toriteny 1 (saody). Toriteny 2: Isa.11:5. Teny manampy:
– “Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana Eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany,
mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah,
Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany” Isa.9:5.
– “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy
tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” Jao.1:14.

Alakamisy 07: Andriamanitra misandratra amin’ny fahamasinany.
”Ary nanandratra ny feony izy ka nifamaly hoe: Masina, masina, masina Jehovah, Tompon’ny maro” Isa.6:3a.
Vakiteny 1: Apok.7:9-17. Vakiteny 2: Isa.6:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.6:3. Teny manampy:
– “Mitsinjova eny an-danitra, ary mijere eny amin’ny fonenan’ny fahamasinanao sy ny voninahitrao; aiza ny fahasaro-piaronao sy ny
asanao lehibe? Ny fandevilevin’ny kibonao sy ny famindram-ponao dia voasakana tsy ho amiko” Isa. 63:15.
– “Mba hampiorina ny fonareo tsy hanan-tsiny amin’ny fahamasinana eo anatrehan’Andriamanitra Raintsika amin’ny fihavian’i Jesosy
Tompontsika mbamin’ny masiny rehetra” 1 Tes.3:13.

Zoma 08: Andriamanitra misandratra ao am-pon’ny olony.
“Indro, ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo” Lio.17:21b.
Vakiteny 2: Gal.2:11-20. Vakiteny 1: Lio.17:20-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.17:20-21. Teny manampy:
– “Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy etỳ ambonin’ny tany iriko tahaka Anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola
vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra” Sal.73:25-26.
– “Fa raha tàhiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana hianareo, dia sambatra; ary aza matahotra tahaka azy, ary aza
mangorohoro hianareo; fa manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo” 1 Pet.3:14-15..

Sabotsy 09: Ny fisandratan’Andriamanitra mampietry ny fahavalony.
“Mipetraha eo an-tanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao” Sal.110:1.
Vakiteny 1: 1 Kor.15:12-27. Vakiteny 2: Sal.110:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Teny manampy:
– “Jehovah mivoaka tahaka ny lehilahy mahery, tahaka ny fanaon’ny mpiady no amohazany ny fahatezerany; Miantsoantso Izy, eny,
mihiaka mafy; Mampiseho hery haharesy ny fahavalony Izy”Isa.42:13.
– “Hatramin’izao dia miandry Izy mandra-panaony ny fahavalony ho fitoeran-tongony” Heb.10:13.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *