NY FIFOHAZANA

Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena

Ny satroboninahitra mari-panavotam-pirenena

1/ INONA NO ATAO HOE « FIFOHAZANA » ?
* Ny foto-piorenana: manaiky sy mitandro ny fiandrianan’i Jesosy Kristy sy ny fahefana fenon’ny Soratra Masina amin’ny fampianarana sy ny fitaizam-panahy ary ny fomba fandaminan-draharaha sy fitantanana ankapobe ny asan’ny Fifohazana.
Fototra tokana sy iombonan’ny Tobilehibe Efatra ireo, – Soatanàna, Manolotrony, Ankaramalaza, Farihimena -, na dia misy aza ny fahasamihafana amin’ny fandaminana ny fomba fiasa.
* Ny famaritana
. Fialana amin’ny torimaso. Eto dia ny torimasom-panahy, raha raisina ara-bakiteny. Fiainana ny Fifohazana fa tsy fanarahana fombafomba ivelany, araka izay mety mahadiso hevitra ny sasany. Ny tenin’Andriamanitra: “Mifohaza hianao izay matory, Ary mitsangàna amin’ny maty, dia hampahazava anao Kristy” Efes.5:14.
Ny torimasom-panahy: ny fiainana ara-nofo anatin’ny ota sy ny haizina (Rom.7:5, Efes.5:8), ny finoana maty sy matimaty (2 Tim.3:5, Apok.3:15), ny tsy fahalalana an’Andriamanitra sy ny fisarahana Aminy (Asa.17:30a, Isa.59:2, Gal.5:4), ny fanamarinan-tena (Jao.8:33), ny fahazarana (Rom.7:6), ny fihatsarambelatsihy (Mat.16:6, 1 Jao.3:18).
. Misy ireo lafin-kevitra mifanahantsahana entina hamaritana ny atao hoe Fifohazana :
* Fisantarana fiainam-baovao: “Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo » 2 Kor.5:17 / « Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra » Jao.3:3.
* Fiovam-penitra, fiovan-toetra sy fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra:
– “Miteny araka ny fanaon’ny olona aho noho ny fahalemen’ny nofonareo; fa tahaka ny nanoloranareo ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahalotoana sy ny tsi-fanarahan-dalàna hahatanteraka ny tsi-fanarahan-dalàna, dia mba atolory ankehitriny toy izany koa ny momba ny tenanareo ho mpanompon’ny fahamarinana hahatanteraka ny fahamasinana” Rom.6:19 / “Ary aza manaraka ny fanaon’izao tontolo izao; fa miovà amin’ny fanavaozana ny saina, hamantaranareo ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina [Gr. tanteraka]” Rom.12:2 / “fa ankehitriny izao dia ora tokony hifohazanareo amin’ny fahatoriana; fa ankehitriny ny famonjena antsika dia akaiky noho ny tamin’ny andro vao ninoantsika » Rom.13:10-11;
– “mba hialanareo ny toetrareo taloha araka ny fitondran-tenanareo fahiny, izay mihasimba araka ny filan’ny fitaka » Efes.4:22; / – “fa mba hohavaozina kosa hianareo amin’ny fanahin’ny sainareo, ary mba hotafinareo ny tœtra vaovao, izay noforonina araka an’Andriamanitra amin’ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana” Efes.4:23-24 / “Fa maizina ianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava” Efes.5:8 / “Koa tandremo tsara izay fandehanareo, mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala, fa tahaka ny hendry, ka hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao” Efes.5:16.
* Fanekena an’i Jesosy ho Tompo hotompoina sy ho Mpiantoka ny fiainana, sy fivelomana ny tenin’Andriamanitra:
– “Kristy no anton’ny ahavelomako” Fil.1:21ª; « voahombo miaraka amin’i Kristy amin’ny hazo fijaliana aho, ary tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko » Gal.2:20.
. « Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana » Heb.10:38a.
. “Aoka ny tenin’i Kristy hitœtra betsaka ao aminareo amin’ny fahendrena rehetra, dia mifampianara ka mifananara amin’ny salamo sy ny fihirana ary ny tonon-kiram-panahy, mihira amin’ny fahasoavana ao am-ponareo ho an’Andriamanitra. Kol.3:16.
-“Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11.

2/ INONA NY FOMBA IKOLOKOLOANA NY FIFOHAZANA MBA HITOMBOANY SY HAHARETANY ?
Ny baiko: “Mifohaza tsara, ary aza manota” 1 Kor.15:34a.
A- Fifaharana amin’ny tenin’Andriamanitra: ”Aoka ny tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin’ny fahendrena rehetra” Kol.3:16, « Miorena tsara, aza miova » 1 Kor.5:58, dia fiorenana amin’ny fampianarana sy amin’ny finoana masina izay efa nomena indray mandeha (2 Tim.3:14, Joda 1:3).
B- Fivavahana: manàna fiainam-bavaka, ary tiava ny firaisana sy ny fifaneraserana amin’i Jesosy: “ary mivavaha mandrakariva ao amin’ny Fanahy amin’ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena amin’izany amin’ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an’ny olona masina rehetra” Efes.6:18. « Mifankazara amin’ny Tsitoha hianao, dia hiadana; izany no hahatongavan’ny soa aminao » Joba 22:21. « Ny ondriko mihaino ny feoko » Jao.10:27. “Zavatra iray loha no ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy” Lio.10:42.
D- Fibebahana sy finoana ary fanoloran-tena: velona ho an’i Jesosy sy ny asany:
. « Koa mamoaza voa miendrika ny fibebahana » Mat.3:8.
. « Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa » Jao.14:12a.
“Ny haniko dia ny manao ny sitrapon’Izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany” Jao.4:34.
. “Ary aoka ho tahaka izany koa hianareo, ka ny tenanareo dia ataovy ho efa maty ny amin’ny ota, fa velona ho an’Andriamanitra ao amin’i Kristy Jesosy. Koa aza avela ny ota hanjaka amin’ny tenanareo mety maty hanarahanareo ny filany; ary aza manolotra ny momba ny tenanareo ho amin’ny ota ho fiadian’ny tsi-fahamarinana; fa atolory ny tenanareo ho an’Andriamanitra, toy ny efa maty nefa velona, ary ny momba ny tenanareo ho fiadian’ny fahamarinana ho an’Andriamanitra” Rom.6:8-13.
FEHINY: Ny Fifohazana, na Fifohazam-panahy, dia ny firaisana velona amin’Andriamanitra (Jao.15:5a), manana ny fitiavan’i Kristy, mivelona sy mizara izany. Hoy Jesosy: “Tomoera amin’ny fitiavako hianareo” Jao.15:9b. “Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mlpianatro [Fifohazana] hianareo” Jao.13:35. Teny Fanevan’ny Toby Soatanàna, loharano nipoirana (1895).
D.Rabarihoela Bruno.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *