Herinandro 08-13 Janoary 2018 “ Andriamanitra miseho ”

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Epifania
Herinandro 08-13 Janoary 2018
“ Andriamanitra miseho ”
*

Fitarihan-kevitra: ”Andriamanitra miseho”: Ho an’izay mino Azy, dia tokin’aina lehibe, tokim-pamonjena sady fisandratany ao amin’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: ” ”Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4. Fa hoy indrindra Jaona Apostoly: “Ry malala, ankehitriny aza dia zanak’Andriamanitra isika, nefa tsy mbola naseho izay ho toetsika rahatrizay. Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa” 1 Jao.3:2. Ary dia nampiany hoe: “Ary izay rehetra manana izany fanantenana miorina aminy izany dia manadio ny tenany mba hadio tahaka Azy” 1 Jao.3:3, “Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo “ Heb.12:14b. Fa fikasan’Andriamanitra ho an’ny olony ny hiseho aminy, toa an’i Jesosy niseho tamin’ny mpianany araka ny voasoratra hoe: “Ary rehefa harivan’ilay andro voalohany amin’ny herinandro, raha voarindrina ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra, noho ny fahatahorany ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo” Jao.20:19. Ary dia mbola hiseho tokoa Jesosy, ary “ny maso rehetra dia hahita Azy, na dia izay nandefona Azy aza; ary hitomany Azy ny firenena rehetra ambonin’ny tany. Eny, Amena” Apok.1:7. Ny mino dia hitomany Azy amim-pifaliana fa “tonga Ilay nandrasany ela” (Mat.11:3). Ny tsy mino kosa dia hitomany amin’ny fangaihaizana sy horohoro nohon’ny fitsaran’Andriamanitra, fa “Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano, dia izy no efa natao fehizoro (Sal.118:22). Izay rehetra potraka amin’izany vato izany dia ho torotoro; fa na iza na iza no ianjerany dia ho mongomongo” Lio.20:17-18. Omeo voninahitra Andriamanitra miseho !

Alatsinainy 08: Andriamanitra miseho, fiposahan’ny voninahiny.
“Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no
iposahan’ny mazava” Isa.9:1.
Vakiteny 1: Lio.2:8-14. Vakiteny 2: Isa.9:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.9:1. Teny manampy:
– “Fa naharihary ankehitriny tamin’ny nisehoan’i Kristy Jesosy, Mpamonjy antsika, Izay nahafoana ny herin’ny fahafatesana, ka ny
filazantsara no nampisehoany mazava ny fiainana sy ny tsi-fahalòvana mandrakizay” 2 Tim.1:10.
– “Ary, indro, ilay kintana hitany teny atsinanana nialoha azy mandra-pijanony teo ambonin’izay nitoeran’ny Zazakely. Ary nony
nahita ny kintana izy, dia nifaly indrindra” Mat.2:9b-10.

Talata 09: Andriamanitra miseho, famonjena ho an’izao tontolo izao.
“Ny masoko efa nahita ny famonjenao,…, dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Isiraely olona” Lio.2:30,32.
Vakiteny 1: Isa.49:1-6. Vakiteny 2: Lio.2:25-32. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.2:29-32. Teny manampy:
– “Ary rehefa tafiditra tao an-trano izy, dia nahita ny Zazakely sy Maria reniny ka niankohoka teo anatrehany”Mat.2:11a.
– “Fa homeko ho fanazavana ny jentilisa koa hianao, mba ho famonjeko hatrany amin’ny faran’ny tany” Isa.49:6b.

Alarobia 10: Jesosy Kristy, Andriamanitra miseho amin’ny olona.
“Ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy
fahamarinana” Jao.1:14b.
Vakiteny 1: Mat.12:15-21.. Vakiteny 2: Jao.1:14-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:14. Teny manampy:
– “Ary Jehovah niseho tamin’i Abrama ka nanao hoe: Ny taranakao no homeko ity tany ity. Dia nanorina alitara teo izy ho an’i
Jehovah Izay niseho taminy” Gen.12:7.
– “Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5b.
– “Izany no fanintelon’ny nisehoan’i Jesosy tamin’ny mpianatra, rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy” Jao.21:14.

Alakamisy 11: Jesosy Kristy, fahazavana tsy hilentika.
“ Izaho no fahazavan’izao tontolo izao” Jao.8:12a.
Vakiteny 1: Isa.60:18-22. Vakiteny 2: Jao.8:7-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.8:12. Teny manampy:
– “Dia nijanona ny masoandro, ary nijanona koa ny volana, Mandra-pamalin’ny olona ny fahavalony” Jos.10:13.
– “Ary tsy nahita tempoly teo aho; fa ny Tompo Andriamanitra, dia ny Tsitoha, sy ny Zanak’ondry no tempoliny. Ary ny tanàna tsy
mba mila ny masoandro na ny volana hamirapiratra aminy; fa ny voninahitr’Andriamanitra no nanazava ary, ary ny Zanak’ondry no
fanazavana azy [Gr. jirony]. Ary ny firenena maro no handeha amin’ny fahazavany; ary ny mpanjakan’ny tany dia mitondra ny
voninahiny ho ao anatiny. Ary ny vavahadiny tsy harindrina akory amin’ny andro (fa tsy mba hisy alina ao)” Apok.21:22-25.

Zoma 12: Andriamanitra miseho, fiononana ho an’ny olony.
“Ary rehefa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ny tànany sy ny lanivoany. Dia faly ny mpianatra, raha nahita ny Tompo” Jao.20:20.
Vakiteny 1: Lio.1:67-80. Vakiteny 2: Jao.20: 18-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.20:19-20. Teny manampy:
– “Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana araka ny teninao” Lio.2:29.
– “Vetivety foana dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao; fa hianareo no hahita Ahy”Jao.14:19a.
– “Amin’izany andro izany dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary hianareo ato amiko, ary Izaho ao aminareo. Izay
manana ny didiko ka mitandrina izany, dia izy no tia Ahy; ary izay tia Ahy no ho tian’ny Raiko, ary Izaho ho tia azy ka hiseho aminy”
Jao.14:20-21.

Sabotsy 13: Mandehana amin’ny fahazavan’Andriamanitra.
”Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava” Efes.5:8b.
Vakiteny 1: Isa.2:1-5. Vakiteny 2: Efes.5:8-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.5:8-10. Teny manampy:
– “Raha mbola manana ny mazava ianareo, dia minoa ny mazava, mba ho tonga zanaky ny mazava” Jao.12:36a.
– “Fa hianareo rehetra dia zanaky ny mazava sy zanaky ny andro; tsy an’ny alina na an’ny maizina isika” 1 Tes.5:5.
– “Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin’ny mazava, ka tsy misy fahatafintohinana ao aminy” 1 Jao.2:10.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *